Særligt værdifulde landbrugsområder

Mål for Særligt værdifulde jordbrugsområder

  • Der skal sikres tilstrækkelige arealer til et bæredygtigt jordbrug (landbrug, skovbrug og gartneri) der ud over fødevareproduktion m.v. giver mulighed for arbejdspladser og bosætning i landdistrikterne.
  • Nye husdyrbrug skal lokaliseres således, at der opstår færrest mulige konflikter i forhold til naboer, miljøet, natur- og landskabsværdierne.
  • Der sikres udviklingsmuligheder for et fortsat bæredygtigt jordbrug, der kan bidrage til bevaring af natur- og landskabsværdierne.

Retningslinjer

Kort 48.1

Særligt værdifulde landbrugsområder

48.1
Særligt værdifulde landbrugsområder er udpeget og angivet på kort. Områderne er primært forbeholdt jordbrugserhvervene. Der er dog også i disse områder hvor anlæg, der nødvendigvis må placeres i det åbne land, fortrinsvis skal søges placeret dog med hensyntagen til områder med landskabelig værdi.

48.2
Når der inddrages jordbrugsarealer til andre formål end jordbrugsmæssig anvendelse skal:

  1. Arealforbruget begrænses mest muligt
  2. Eventuelle alternative placeringsmuligheder undersøges med henblik på at opnå den for jordbruget mindst belastende løsning 
  3. Velarronderede ejendomme, ejendomme med gode bygninger, væksthuse, ejendomme med frugtplantager, skov m.v. samt læbælter omkring frugtplantager så vidt muligt bevares
  4. Nødvendige indgreb skal ske med størst mulig hensyntagen til de berørte landbrugsejendommes struktur- og arronderingsforhold og de foretagne bygnings- og kulturtekniske investeringer 

48.3
Eventuelle miljøkonflikter mellem bestående jordbrugsbedrifter og nye bebyggelser og anlæg skal forsøges undgået. Ved nye bebyggelser og anlæg forstås såvel bolig-, ferie- og fritidsbebyggelse som forurenende industri og lossepladser m.v. 

48.4
Anlæg til intensive husdyrbrug der kræver miljøgodkendelse, og som vil medføre væsentlige påvirkninger af omgivelserne kan ikke placeres i følgende områder, når anlægget er i konflikt med udpegningsgrundlaget i området:

  1. Naturbeskyttelsesområder og internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)
  2. Nitratfølsomme indvindingsområder for drikkevand. Oplande til kystvande, hvor målsætningen ikke er opfyldt

Redegørelse

Kommuneplanen skal varetage de jordbrugsmæssige interesser ved bl.a. at udpege og sikre særligt værdifulde landbrugsområder. Staten udarbejder jordbrugsanalyser som kan danne baggrund for udpegninger og ændringer af de udlagte Særligt værdifulde landbrugsområder. De statslige jordbrugsanalyser har ikke givet anledning til ændring af de hidtidige udpegninger.

Temaet har dog ændret navn til ”Særligt værdifulde landbrugsområder”, hvor udpegningen tidligere var benævnt jordbrugsområder samt jordbrugsområder med særlige beskyttelsesinteresser. De hidtidige særlige beskyttelsesinteresser er opdelt i ”Områder med landskabelig værdi” og ”Grønt Danmarkskort”. I forhold til de særlige landbrugsinteresser er områder udpeget i det ”Grønne Danmarkskort” udtaget af udpegningen til særligt værdifulde landbrugsområder.

Landzonen er som udgangspunkt forbeholdt jordbrugsmæssig anvendelse dvs. landbrug, skovbrug og gartneri. Kommunen skal tillige varetage landskabs-, natur- og miljøinteresser i det åbne land. Interesserne skal afvejes mod hinanden, og alle interesser skal varetages, når der behandles sager om bolig- og erhvervsbyggeri eller byggeri og anlæg til turisme, friluftsliv mm. 

Selv om en ejendom ligger i et værdifuldt landbrugsområde kan der være lovgivningsmæssige begrænsninger i jordbrugets udøvelse. Det gælder b. la. for de naturtyper som er udpeget i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3, beskyttelseslinjer samt i forhold til husdyrlovens bestemmelser. 

Ved etablering, udvidelse og større ændringer af husdyrbrug med et produktions areal på mere end 100 m2 skal der meddeles en tilladelse eller godkendelse efter husdyrloven. Der er dog visse undtagelser, hvilket fremgår af husdyrbrugsloven. Det vil være ammoniakafgivelsen fra staldene, som afgør om et landbrug skal have en godkendelse eller tilladelse eller godkendelse.

Der vil ved en ansøgning om miljøgodkendelse blive foretaget vurderinger af husdyrbrugets påvirkninger af natur, mennesker og landskab. Desuden bliver der vurderet på, hvor meget ammoniak der må udledes fra stalde mv. Ved en godkendelse vil kravene omfatte både nye og eksisterende stalde, hvorfor husdyrbrugene skal investere i BAT for at opnå miljøgodkendelse.