Skovrejsning

Mål for Skovrejsning

  • Skovrejsningsplanen skal bidrage til, et sammenhængende kommunalt netværk af naturområder, beskyttelse af grundvandsressourcen, og mere bynær skov.

Retningslinjer

Kort 50.1


50.1
Skovrejsningsområder (plusområder) og områder, hvor ny skovtilplantning er uønsket (minusområder), er udpeget og vist på kort 50.1. Øvrige arealer er områder, hvor skovrejsning er mulig.

50.2
Alle råstof (grave- og interesseområder) er minusområder indtil råstofindvindingen er afsluttet. 

50.3
Arealer reserveret til byudvikling eller infrastrukturformål er minusområder.


Ny skovrejsning Allerslev

Redegørelse

Skovrejsningsområder
Udpegningen af skovrejsningsområderne (plusområder) skal danne grundlag for såvel statens egne nye skovtilplant­ninger som for sta­tens tilskud til privat skovrejsning. Områdernes afgrænsning danner ikke grundlag for administration af anden lovgivning.

Der er i kommunen udlagt plusområder på i alt 1955 ha svarende til 3,2 % af arealet. Statens mål er, at kommunerne tilsammen udpeger plusområder, så det svarer til 15-20 % af det ubebyggede areal på landsplan. Inden ­for om­råderne kan der forekomme enkelte arealer, der er omfattet af en naturbeskyttelses­lovens generelle beskyttelsesbestem­melser, som bl.a. kan hindre beplantning. Sådanne arealer må derfor ikke tilplantes, medmindre der med­deles dispen­sation.


Ny skov ved Stege

Områder, hvor skovtilplantning er uønsket

Udpegningen af områder, hvor skovrejsning er uønsket (minusområder), er direkte bindende for de enkelte grund­ejere. Der må således ikke efter § 9 i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri be­kendtgørel­se nr. 637 af 10. juni 2010 om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur plantes skov i disse områder. Bekendtgørelsen giver dog kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde mulighed for at meddele tilladelse til skovtil­plantning i disse om­råder. Tilplantningsforbuddet gælder dog ikke for fredskovspligtige arealer. Det gælder heller ikke for beplantninger, der ikke anses for "skov" som f.eks. læbælter, dyrkning af jule­træer og pyn­tegrønt i kort omdrift.

Der er i kommunen udpeget i alt 14300 ha, hvor ny skovtilplantning er uønsket, svarende til ca. 23 % af kommunens samlede areal.

Øv­rige om­råder, hvor skov­rejsning er mulig

Den største del af kommunens areal (ca. 74 %) udgør en "gråzo­ne", hvor skov­rejs­ning er mulig med stats­ligt tilskud, om end det efter gældende regler er mindre end tilskuddet i skovrejsningsom­råderne.

Der kan være arealer uden for minusområderne, der også skal frihol­des for skov­tilplantning, fordi de er omfattet af en fredning, naturbes­kyt­telses­lovens generelle beskyttelses­bestem­melser eller andre bestemmelser, der for­hindrer træplantning.

Nye udpegninger/ændringer af skovrejsningsområder

Efter ønske fra en grundejer er der udpeget et nyt areal på i alt 6,1 ha, som tilføjes kommuneplanen som et nyt skovrejs­ningsområde. De nye areal er vist på kort 50.2 og ligger:

  • Nordøst for Allerslev (6,1 ha på Rekkendevej 35, 4720 Præstø - matr.nr. 12a Allerslev By, Allerslev)