Kystnærhedszonen

Mål for Kystnærhedszonen

  • Kysternes benyttelse og beskyttelse sikres gennem en helhedsorienteret planlægning af de enkelte kystområder.
  • Kommunens kystområder søges friholdt for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængig af en kystnær placering.

Retningslinjer

Kort 38.1

Kystnærhedszonen

38.1
Kystnærhedszonen er vist på kort 38.1.

38.2
I kystnærhedszonen forudsættes, at den rummelighed, der findes i eksisterende udlagte arealer til byvækst udnyttes, før nye arealer inddrages til byvækst. 

38.3
I kystnærhedszonen skal nye arealer til byzone og anlæg i landzone lokaliseres i størst mulig afstand fra kystlinjen og fortrinsvis bag eksisterende bebyggelse.

Redegørelse

Landets længste kyststrækning
Kommunen har landets længste kyststrækning på 385 km. Samtidig med at Vordingborg kommune har landets længste kyststrækninger, har kommunen også en stor andel af uberørt kyst. Forklaringen på den lille anvendelse af kysterne til by- og turistmæssige formål ligger historisk i byernes relative sparsomme vækst og afstanden til hovedstadsområdet i forhold til udbygningen med sommerhusområder.

Kystområder af international betydning
I Vordingborg kommune findes naturtyper, kyst- og havområder af international betydning. Det er de lavvandede beskyttede havområder med lavt saltindhold og de tilknyttede strandengsområder ved kysterne. Naturtypen giver muligheder for rastende og ynglende fugle samt meget store vinterkolonier af fugle.

En stor del af kommunens kyster er udpeget som NATURA 2000 områder (Ramsar områder, EF fuglebeskyttelsesområder og habitatområder). 

En særlig planlægningszone
Kystnærhedszonen er en 3 km bred zone, som dækker alle landets kyster og omfatter arealer i sommerhusområder og landzone. Det er en national interesse, at de danske kyster bevares som åbne kyststrækninger. Der er derfor særlige regler i planloven for planlægning i kystnærhedszonen.

Gennem planlægningen skal det sikres, at de kystlandskabelige helheder bevares. By- og turistudvikling og anlæg skal afgrænses mod kysten og det åbne land. De arealer, der allerede er taget hul på i kystområderne, skal forvandles eller genbruges, og den nødvendige udvikling skal drejes ind i landet.

Desuden kan ferie og fritidsanlæg kun lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større ferie- og fritidsbebyggelser.

Værdifulde kystlandskaber
En række af de øvrige udpegninger i kommuneplanen præciserer de landskabsmæssige og naturmæssige værdier i kystnærhedszonen.  Administrationen af kystnærhedszonen er således ud over planlovens §5 defineret i flere temaer i kommuneplanen.

Forskellige typer af kyst
Ud fra havets påvirkning af kystlinjen, landskabets overfladekarakter samt i nogen grad geologiske, biologiske og kulturgeografi ske forhold, kan kysterne i Vordingborg Kommune opdeles i forskellige typer:

  • Fjordkyst: Præstø Fjord. Kysttypen er skabt af istidslandskabets oversvømmede tunnel- og smeltevandsdale. Havets påvirkninger har generelt været begrænset. Det betyder, at der i dag er bevaret et meget sammensat kystlandskab.
  • Israndskysten: Kysten øst om Møn. Det er en kysttype, der er karakteriseret af store bakkepartier, der ligger helt ud til kystlinjen. Der ligger de i dag som fremskudte forbjerge. Imellem dem er der opstået lange sammenhængende kystlinjer med badestrande af høj kvalitet.
  • Øhavet: Sydsjællands Vestkyst, Storstrømmen, Grønsund og Bøgestrømmen. Øhavet er et enestående dansk kystlandskab som er præget af et stort antal bugte, vige og øer. Kysten omkring øhavet er tidligt blevet præget af landbrug, skovbrug, fiskeri og småbyer, der er vokset op omkring de mange naturhavne.
  • Bjergene: Få steder på de danske kyster giver bakker og højdedrag et dramatisk og anderledes kystlandskab. Østmøn er eksempel herpå.

Eksisterende og planlagte forhold i kystnærhedszonen
Med Vordingborg Kommunes lange kyststrækning er en væsentlig del af kommunens areal omfattet af kystnærhedszonen - eksempelvis næsten hele Møn.

Mange planlagte forhold knytter sig til turisme og fritidsliv og der derfor naturligt nok lokaliseret ved kysten. Planlovens kystbestemmelser fastsætter rum for både benyttelse og beskyttelse – nye tiltag skal ske efter en omhyggelig planlægning, der sikrer velbegrundet og kvalitetsbetonet udvikling.