Områder med landskabelig værdi

Mål for Områder med landskabelig værdi

  • De særlige landskabelige værdier, der findes i områderne med landskabelig værdi, skal bevares.

Retningslinjer

Kort 49.1

Områder med landskabelig værdi

49.1
Områder med landskabelig værdi er udpeget og angivet på kort nr. 49.1   

49.2
Der må generelt ikke etableres anlæg eller foretages indgreb, der kan forringe områdernes landskabelige værdier. 

49.3
Udlæg af arealer til bolig- eller erhvervsformål samt etablering af større rekreative eller tekniske anlæg må generelt ikke finde sted.  

49.4
Fritliggende og driftsmæssigt nødvendige anlæg i relation til jordbrugserhvervet skal tilpasses beskyttelseshensynet. Samfundsmæssigt nødvendige anlæg i øvrigt kan kun tillades under hensyntagen til de landskabelige værdier. 

49.5
De landskabelige værdier skal sikres gennem planlægning og administration af den arealregulerende lovgivning.

Redegørelse

Områder med landskabelig værdi har samme afgrænsning som Jordbrugs- og beskyttelsesområder i den forrige kommuneplan. Den største del af områderne er landbrugsarealer i almindelig drift, og er som landzonen generelt forbeholdt jordbrugserhvervet. Dog med de begrænsninger der ligger i ovennævnte retningslinjer. 

De landskabselementer, der knytter sig til områder med landskabelig værdi, kan kort karakteriseres således:

  • Kommunens lange og landskabeligt meget varierede kyst, inklusive lavvandede marine områder. 
    Skovene og randzoner omkring skovene, der oplevelsesmæssigt hænger sammen.
  • Ådale, sø- og lavbundsområder, der udgør landskabelige helheder og rummer relativt store andele af naturområder.
  • Markante morænelandskaber, f.eks. landskaber præget af dødis, åse eller lignende.

Udpegningen af områder med landskabelig værdi supplerer i planlægning og administration den beskyttelse af landskab, der er gennemført ved fredning. 

Den del af de landskabelige værdier, der vedrører geologiske forhold, er behandlet nærmere i temaet Geologiske bevaringsværdier. Kulturhistoriske beskyttelsesinteresser er beskrevet i afsnittene Kirkeomgivelser og Kulturmiljø.

Ved næste kommuneplanrevision vil afgrænsningen af områderne med landskabelige værdier blive analyseret nærmere med henblik en revision.


Toppen af Høvbleje