Økologiske forbindelser

Mål for Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser

  • Forbedring af mulighederne for dyre – og plantearters spredning mellem naturområder.
  • Naturandelen af arealet i de økologiske forbindelser skal øges.
  • Et sammenhængende kommunalt netværk af naturområder.

Retningslinjer

Kort 41.1


41.1
Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser er udpeget og vist på ovenstående kort.

41.2
Ved planlægning og administration af areallovgivningen i de økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser skal større tekniske anlæg undgås eller placeres, så spredningsmulighederne ikke forringes.

41.3
Hvor trafikforbindelser ud fra samlede samfundsmæssige afvejninger anlægges, så de krydser økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser, skal der indbygges afværgeforanstaltninger i form af faunapassager.

41.4
Kvaliteten af de økologiske forbindelser og de potentielle økologiske forbindelser skal forbedres i overensstemmelse med målsætningen gennem naturpleje og naturgenopretning herunder også vandløbsrestaurering. 

Redegørelse

Et af de forhold, der har stor betydning for at bevare og fremme naturkvaliteten i det åbne land, er graden af sammenhæng mellem de enkeltvis ofte ret små naturområder og dermed spredningsmuligheden for planter og dyr. De økologiske forbindelser er derfor af afgørende betydning for sikringen af Grønt Danmarkskort.

Naturtyper og arter er tilknyttede forskellige jordbunds - og fugtighedsforhold – forskellige levesteder. Spredningsevnen er derfor også afhængig heraf. Så skal arter og naturtyper kunne spredes, så skal de økologiske forbindelser også være egnede hertil.

I forbindelse med forarbejderne til kommuneplanen er der derfor identificeret 4 typer af spredningskorridorer:

Våde -, tørre -, skov - og kystkorridorer. De udpegede økologiske forbindelser består derfor af en til flere korridortyper. Langs et vandløb kan der være vådkorridor og på skrænterne ned mod vandløbet tørkorridor.

Analysetemaet ”områder med stort naturindhold” indeholder en del smalle linjeformede strukturer langs kyster og vandløb der sammenbinder større naturområder. De linjeformede strukturer indgår derfor i kommuneplanen som økologiske forbindelser.

Langs kyster er udstrækningen af de økologiske forbindelse lig med strandbeskyttelseslinjen - og langs mange åer er udstrækningen lig med åbeskyttelseslinjen.

Kort 41.2


Gode økologiske forbindelser
I de økologiske forbindelser er det særligt betydningsfuldt, at det eksisterende mønster af grøfter, levende hegn og diger bevares og udbygges. Tilsvarende har udlæg af ekstensivt drevne arealer, sprøjtefri randzoner, brakarealer m.v. betydning.

Potentielle økologiske forbindelser.
En række større vandløbssystemer i kommunens vestlige del, har tidligere været udpeget som økologiske forbindelser i denne del af kommunen.  De har ikke de samme naturkvaliteter, som de ”økologiske forbindelser”, men vil være afgørende for sammenbindingen af især de våde naturtyper i kommunen. Vandløbssystemerne har potentiale for naturforbedrende tiltag herunder vådområdeprojekter.

Disse korridorer er derfor udpegede som potentielle økologiske forbindelser.

Restriktiv forvaltning
Målene for de økologiske forbindelser skal fremmes ved restriktiv efterlevelse af ovenstående retningslinjer samt ved at fremme naturandelen i forbindelserne og fjerne fysiske barrierer for naturtypernes og arternes spredning.