Internationale naturbeskyttelsesområder

Mål for Internationale naturbeskyttelsesområder

 • Det langsigtede mål er at sikre og genoprette en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, som de internationale naturbeskyttelsesområder er udpeget for at beskytte.

Retningslinjer

Kort 40.1

Natura 2000 områder
38.1
I de internationale naturbeskyttelsesområder gælder retningslinjerne for Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser med de skærpelser, der fremgår af retningslinje 38.2 a – e.
I de internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke: 

 1. udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområde, 
 2. anlægges nye større vejanlæg eller sideanlæg i form af servicestationer, materialepladser og lign., 
 3. planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg, tekniske anlæg og lignende, f.eks. flyvepladser, jernbaner, havne, opfyldninger på søterritoriet, luftledningsanlæg, vindmølleklynger og -parker, lossepladser og anlæg for deponering,
 4. udlægges nye områder til råstofindvinding på land, eller 
 5. træffes afgørelser i henhold til planloven, naturbeskyttelsesloven, råstofloven, husdyrloven, miljøbeskyttelsesloven, vandløbsloven og vandforsyningsloven, der kan indebære forringelser af områdernes naturtyper eller levesteder for arterne, eller kan medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget for.

38.3
I de internationale naturbeskyttelsesområder kan der planlægges for foranstaltninger, der vil medføre forbedringer af naturforholdene i området. Planer og projekter, som enten i sig selv eller i forbindelse med andre planer kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal konsekvensvurderes. Ved tilladelser, dispensation eller godkendelser, der vil kunne påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt, skal det fremgå af afgørelsen, at det ansøgte eller planlagte ikke indebærer forringelse af naturtyper og levesteder for arterne i området eller medfører forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.

38.4
Ved ansøgninger om etablering eller udvidelse af dyrehold skal det først vurderes, om et projekt medfører øget næringsstofpåvirkning af naturtyper og arter, hvis tålegrænse er overskredet. Herefter skal det vurderes, om der vil være behov for en tilpasning af projektet for at undgå øget næringsstofpåvirkning. 

Redegørelse

Internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000)
Internationale naturbeskyttelsesområder er en fællesbetegnelse for tre område-udpegninger:

 • EF-fuglebeskyttelsesområder (F)
 • EF-habitatområder (H)
 • Ramsarområder (R)

Til sammen kaldes de også for Natura 2000-områder (N). Områderne indgår i et europæisk netværk af naturbeskyttelsesområder.

De internationale naturbeskyttelsesområder er for landarealernes vedkommende indeholdt i de i kommuneplanen udpegede ”naturbeskyttelsesområder”. 

EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsar-områder er udpeget for at beskytte en række fuglearter. EF-habitatområder er udpeget for at beskytte en række naturtyper som f.x. strandenge og overdrev samt arter som padder, flagermus m.fl. 

I Vordingborg Kommune findes 8 Natura 2000-områder:

 • Natura 2000-område nr. 168 (N) ”Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund”. ”Ulvsund og Grønsund” F84, H147. ”Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord og Jungshoved Nor”, R22 F89. 
 • Natura 2000-område nr. 169 (N) ”Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde”. R20, F81, H148. 
 • Natura 2000-område nr. 171 ”Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund”. F90, H150. ”Klinteskov Kalkgrund” (marint område udfor Møns Klint) H207. 
 • Natura 2000-område nr. 172 ”Lekkende Dyrehave”, H151. 
 • Natura 2000-område nr. 180 ”Stege Nor”, H179. 
 • Natura 2000-område nr. 181 ”Oreby Skov”, H180. 
 • Natura 2000-område nr. 183 ”Busemarke Mose og Råby Sø”, H192. 
 • Natura 2000-område nr. 208 ”Bøchers Grund” (marint område syd for Møn), H208. 


Strandeng ved Hyltemade

Målsætning for de internationale naturbeskyttelsesområder
Den overordnede målsætning for de internationale naturbeskyttelsesområder er at sikre og genoprette en “gunstig bevaringsstatus” for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte. Det betyder i praksis, at arealet med naturtyper ikke må gå tilbage og at naturtilstanden på arealerne ikke må forringes. På visse naturtyper skal naturtilstanden forbedres. For arterne gælder at deres udbredelsesområder og bestandsstørrelser skal være stabile eller i fremgang.

Den nationale prioritering af indsatsen i 2. planperiode sigter på, at den planlagte og igangsatte indsats i 1. planperiode fastholdes og afsluttes, og der tages hånd om særligt truede naturtyper og arter, samt at der påbegyndes en strategisk indsats for langsigtet at sikre den nødvendige pleje af de lysåbne naturarealer.

Natura 2000-planer og Natura 2000-handleplaner
Målsætningen skal nås gennem en Natura 2000-planlægning, som staten og kommunerne laver. I april 2016 vedtog staten en Natura 2000-plan for hvert Natura 2000-område. Planen opstiller et langsigtet mål for hvert områdes natur og et indsatsprogram for perioden 2016-2021. 

I marts 2017 vedtog Vordingborg Kommune 7 Natura 2000 handleplaner. Handleplanerne følger op på Natura 2000-planerne og beskriver hvilke tiltag, der skal gøres for at pleje og beskytte naturtyper og arter i 2. planperiode 2016-2021. Derudover prioriteres den kommunale indsats i handleplanerne.

Hvordan skal naturen beskyttes?
For at beskytte naturen i Natura 2000-områderne beskriver handleplanerne en række forskellige typiske tiltag: 

 • Opretholdelse eller opstart af græsning eller høslæt på fx enge og overdrev 
 • rydning af opvækst på overdrev, enge og moser
 • bekæmpelse af invasive arter som fx rynket rose og kæmpe-bjørneklo
 • etablering af naturlig hydrologi på vandafhængige naturtyper som fx moser og strandenge
 • ny- eller genskabelse af habitatnatur
 • nygravning eller restaurering af padde-vandhuller


Natura 2000 Fanefjord