Naturbeskyttelsesområder og potentielle naturområder

Mål for Naturbeskyttelsesområder og potentielle naturområder

  • At bevare og forbedre områder med fokus på sårbare og sjældne naturtyper og sårbare og sjældne dyre- og plantearter, herunder lokale ansvarsarter

Retningslinjer

Kort 39.1

39.1
”Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser” er udpeget og vist på kort 39.1

39.2
Udpegningerne omfatter arealer, hvor der er identificeret et stort naturindhold.
Alle Natura 2000 områder i Vordingborg Kommune er medtaget i udpegningen ”naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser”.

39.3
Potentielle naturområder er fredede arealer med et biologisk indhold eller potentiale, der ikke er omfattet af 39.2.

39.4
Der må ikke etableres nye anlæg og aktiviteter eller ske ændringer af eksisterende forhold uden vidtgående hensyn til områdernes beskyttelsesstatus. Kan anlægget eller aktiviteten ikke etableres i fuldt omfang uden nogen form for gene for området, skal der henvises til områder uden særlige beskyttelseshensyn. Gælder for både ”Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser” og ”Potentielle naturområder".

39.5
Der må ikke etableres større rekreative anlæg og aktiviteter. Mindre støttepunkter for det almene uorganiserede friluftsliv kan dog tillades, forudsat at det kan ske uden at tilsidesætte beskyttelseshensynet. Gælder for både ”Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser” og ”Potentielle naturområder".

39.6
”Potentielle naturområder” må ikke inddrages til formål, der forringer naturtilstanden eller vanskeliggør, at områderne senere kan omdannes til naturområder. 

Redegørelse

”Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser” udgør kerneområder, hvor de allervigtigste naturinteresser er koncentreret.

Naturarealerne vil ofte være beskyttettede af naturbeskyttelseslovens § 3, af en fredning eller være del af et Natura2000 område. Formålet med udpegningen er at sikre, at planlægning og administration af den arealregulerende lovgivnings bestemmelser sikrer de beskyttelses- og bevaringsinteresser, der knytter sig til disse områder. 
Kort 39.2


Udover eksisterende bevaringsværdige elementer i naturområderne er der også store potentielle naturværdier i områderne. Dette udviklingsperspektiv skal inddrages i den fremtidige planlægning og administration. 

”Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser” er identificerede på baggrund af naturindhold, jordbund og geomorfologiske data. Hertil er brugt celleanalyse, kommunale og statslige digitale GIS-registreringer. Se nærmere om processen under ”Det Grønne Danmarkskort”.

Kommuneplanen udpeger tillige naturområder, der i fremtiden kan udvikle sig hen imod et større naturindhold – kaldet potentielle naturområder. Udpegning af potentielle naturområder tager udgangspunkt i lokaliteter, hvor udpegningen kan medvirke til at udvide eller sammenbinde områder med en stort naturindhold. Konkret er landskabsfredning på Østmøn med naturbeskyttende indhold udpeget til potentielt naturområde.


Høje Møn