Beskyttelse af grundvand

Mål for Beskyttelse af grundvand

  • Vordingborg Kommune ønsker at sikre rene og tilstrækkelige grundvandsressourcer på en samfundsmæssig forsvarlig måde, så befolkningen kan få godt drikkevand med mindst mulig rensning og samtidig sikre at naturen kan opretholde en god tilstand.
  • Grundvandsressourcerne i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandværker uden for disse områder skal beskyttes, så der sikres tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende grundvand til at dække kommunens fremtidige vandbehov.
  • Tiltag der øger grundvandsbeskyttelsen skal fremmes.

Retningslinjer

Kort 58.1


58.1
Ved kommuneplanlægning vil der blive redegjort der for det planlægningsmæssige behov for lokalisering af virksomhedstyper, som oplagrer, håndterer, anvender eller producerer mobile stoffer, der kan udvaskes til grundvandet inden for OSD og indvindingsoplande. Herunder at lokalisering udenfor de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig. Ved lokalisering indenfor OSD og indvindingsoplande vil der derudover blive redegjort særskilt for forebyggelsen af væsentlig fare for forurening af grundvandet fra virksomheder og anlæg, der oplagrer, håndterer, anvender eller producerer mobile stoffer, der kan udvaskes til grundvande.

58.2
Lokalplanlægningen skal medvirke til at sikre grundvandet mod forurening ved fastlæggelse af retningslinjer for virksomheder og anlæg der ved deres oplag, håndtering, anvendelse eller produktion af mobile stoffer, der på grund af deres manglende binding, nedbrydning eller omdannelse kan udvaskes til grundvandet.

58.3
Kommunen vil som udgangspunkt ikke meddele tilladelser til nedsivning af spildevand i OSD og indvindingsoplande til aktive vandværksboringer uden for OSD. Undtagelsesvis vil tilladelse kunne meddeles i særlige tilfælde efter en konkret vurdering af forureningsrisici, hydrogeologiske forhold og indvindingsforhold. 

58.4
Som udgangspunkt meddeles ikke tilladelse til nedsivning af overfladevand fra arealer, der anvendes til parkering for mere end 20 biler.

Områder med almindelige drikkevandsinteresser (OD)
58.5
I OD er det muligt at nedsive spildevand hvis det efter en konkret vurdering af de geologiske forhold og forureningsrisici i forhold til eksisterende og fremtidig grundvandsindvinding ikke giver en væsentlig forringelse af grundvandet.

58.6
Ved planlægning i OD skal der redegøres for de overvejelser og tiltag, som sikrer grundvandsbeskyttelsen og vandressourcen.

Nitratfølsomme indvindingsområder (NFI)
58.7
Der gives ikke tilladelse til nedsivning af spildevand i NFI.

Generelt
58.8
Bassiner uden membran til opmagasinering af vand fra regnvandsbetinget udledning af spildevand (overløbsbassin) må ikke etableres tættere end 300 meter fra indvindingsanlæg til drikkevand, eller tættere end 150 meter fra øvrige indvindingsanlæg.

58.9
Faskiner til nedsivning af regnvand fremmer grundvandsdannelsen. Vordingborg Kommune ønsker at fremme anvendelsen af faskiner, dog skal det sikres, at regnvandet ikke er forurenet, f.eks. fra slagge udlæg, tage eller tagrender af zink eller kobber.

58.10
Ubenyttede brønde og boringer skal sløjfes. Når en ejendom tilsluttes vandværk, skal den ubenyttede brønd/boring sløjfes umiddelbart efter. For ubenyttede brønde/boringer der ikke er sløjfet, foretager Vordingborg Kommune i sagsbehandlingen en vurdering om sløjfning ud fra en prioritering af områdernes sårbarhed.

58.11
Udspredning af spildevandsslam må som udgangspunkt ikke finde sted 300 meter fra aktive vandværksboringer eller i nitratfølsomme indvindingsområder.

Redegørelse


Råvandsstation og fredningszone

Den vigtige beskyttelse af grundvandet – du kan også gøre en forskel
De udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) skal dække det fremtidige behov for indvinding af rent drikkevand i Danmark. Det er derfor meget vigtigt at beskytte grundvandet i disse områder. 

Det kan du også være med til bl.a. ved at spare på vandforbruget og undgå at bruge sprøjtemidler på din ejendom.

Placering af nedsivningsanlæg – bør undgås i områder med drikkevandsinteresser
For at vi i fremtiden skal kunne holde spildevand adskilt fra drikkevand, er det nødvendigt, at alternativer til nedsivningsanlæg foretrækkes i OSD og indvindingsoplande til vandværker uden for OSD. Spildevand fra den almindelige husholdning indeholder – ud over næringssalte og organisk stof – en lang række miljøfremmede stoffer. Det er ikke dokumenteret, at miljøfremmede stoffer, medicinrester, vira og sygdomsfremkaldende stoffer nedbrydes i et nedsivningsanlæg.

Udspredning af spildevandsslam – hold afstand til vandindvindingsboringer
På grund af spildevandsslams indhold af vandopløselige, mobile, miljøfremmede stoffer, herunder detergenter samt indhold af vira og medicinrester, bør udspredning ikke finde sted i 300 m. beskyttelsesområdet omkring aktive vandværksboringer eller i nitratfølsomme indvindingsområder.

Gamle drikkevandsbrønde og boringer er en trussel
Ubenyttede boringer og brønde bør kortlægges og sløjfes. Det gælder både ejendomme, der er tilsluttet fælles vandforsyning og ejendomme med privat vandforsyning. Især boringer medfører stor risiko for transport af overfladeforurening til dybere grundvandsmagasiner.

Nitratfølsomme områder – NFI
I områder med stor eller nogen grundvandsdannelse udpeges de nitratfølsomme indvindingsområder, som de områder hvor et af de følgende tre kriterier er opfyldt:

  • Nitratkoncentrationer over 25 mg/l i en eller flere indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet, eller
  • Nitratkoncentrationer over 5 mg/l med en stigende tendens over en årrække i en eller flere indvindingsboringer eller i grundvandsmagasinet, eller
  • Ringe geologisk beskyttelse overfor nitrat (dvs. hvor dæklag af ler er mellem 5 – 15 meter)

Indsatsplaner
Med baggrund i Miljøstyrelsens grundvandskortlægninger afsluttet i hhv. 2015 og 2017 udarbejder Vordingborg kommune indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse i de udpegede indsatsområder i hhv. 2018 og 2019.

I samarbejde med kommunen udarbejder Miljøstyrelsen en resumérapport af grundvandskortlægningen. Den indeholder en kort beskrivelse af resultatet af den hydrogeologiske detailkortlægningen, kortlægningen af arealanvendelsen samt grundvandsressourcens nitratsårbarhed. Kommunen får dermed et grundlag, som kan danne basis for en vurdering af behovet for grundvandsbeskyttelse. I øjeblikket udarbejder kommunen indsatsplaner i samarbejde med lokale parter (vandværker, lodsejere mv.) med bistand af grundvandsrådet.

Beskyttelses zoner om boringer – 10 meter og 25 meter
Efter boringsbekendtgørelsen er der rundt om alle vandværksboringer en 10 meter fredningszone, inden for denne zone må der ikke foretages noget som kan forurene jord eller grundvand. 

Efter miljøbeskyttelsesloven er der udlagt 25 m beskyttelseszoner rundt om alle indvindingsboringer til almene vandværker, i disse zoner må der ikke erhvervsmæssigt dyrkes, sprøjtes eller gødes. 

Boringsnære beskyttelsesområder – BNBO
Miljøstyrelsen har udpeget BNBO omkring boringer for almene vandværker. Zonerne er fra staten pålagt en planlægningsbegrænsning til sikring af grundvandsbeskyttelsen omkring boringer. Eventuelt yderligere grundvandsbeskyttelse vurderes i forbindelse med vandværkernes indvindingstilladelser. 

Råstofindvinding
Råstofindvinding kan tillades inden for de udlagte graveområder i Regionen Sjællands Råstofplan 2016. I særlige tilfælde kan der også meddeles gravetilladelse i udlagte interesseområder. De udlagte interesseområder i råstofplanen er ikke nærmere undersøgt i forhold til grundvandsinteresser. Kommunen vil sikre at der foretages en vurdering af påvirkningerne af grundvandsinteresserne i forbindelse med ansøgningerne i både grave- og interesseområder.

Byudvikling og område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande
Byudvikling reguleres i bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse.