Vandforsyning

Mål for Vandforsyning

  • Det enkelte vandværk skal levere godt drikkevand, der som minimum overholder gældende kvalitetskrav til drikkevand.
  • Den decentrale vandforsyningsstruktur opretholdes og baseres på velfungerende større eller mindre vandværker.
  • Der skal være en høj forsyningssikkerhed.
  • Drikkevandsforsyningen er baseret på rent grundvand med mindst mulig behandling

Retningslinjer

60.1
Ved overskridelser af drikkevandskvalitetskrav for stoffer, som ikke kan fjernes ved simpel vandbehandling, skal problemerne søges løst ved etablering af ny boring, opblanding med vand fra et andet vandværk eller sammenlægning med et andet vandværk.

60.2
Der gives som hovedregel ikke tilladelse til avanceret vandbehandling som f.eks. rensning for organiske mikroforureninger (pesticider og opløsningsmidler), NVOC (organisk stof) eller fluorid.

60.3
Der kan i særlige tilfælde og situationer gives tidsbegrænset tilladelse til UV-belysning, med henblik på at minimere risiko for en bakteriologisk forurening.

60.4
Genbrug af vand, brug af sekundavand og vandsparende teknologi skal fremmes, hvor det ikke medfører væsentlige miljøgener eller sundhedsrisici.

Redegørelse

Der er i kommunen en udpræget decentral vandforsyningsstruktur, som ønskes bevaret. Der ses dog en centralisering, idet mindre vandværker sammenlægges med nabo vandværker på grund af store fremtidige investeringer, udfordringer med dårlig vandkvalitet eller manglende tilslutning til bestyrelsesarbejdet.


Iltningstrappe Ørslev Vandværk

Vandkvalitet
Vordingborg Kommune ønsker at vandværkerne skal have god drikkevandskvalitet og høj forsyningssikkerhed. Almene vandforsyninger er underlagt offentlig kontrol og teknisk-hygiejnisk tilsyn af både boringer og vandværk, samt tilsyn med deres egenkontrol.

Størstedelen af de almene vandforsyninger har nødforsyningsledninger til et eller flere nabovandværker. Forsyningssikkerheden er på den måde forbedret og samarbejdet mellem vandværkerne styrket.


Pumper til levering af vand til forbrugerne

Økonomi
Vandværkernes økonomi skal hvile i sig selv og dække både drift, afskrivning og vedligeholdelse. Vandpris og tilslutningsafgift skal tilskynde til at forbrugerne tilsluttes de almene vandværker. Kommunen godkender vand- og tilslutningspriser for de almene vandværker.

Erhverv
Virksomheder og større husdyrbrug bør forsynes fra de almene vandværker i det omfang, vandværkerne har kapacitet til dette eller er villig til at udbygge tilsvarende. Alternativt må der søges tilladelse til egen indvinding.

Videregående vandbehandling
Retningslinjerne har til hensigt at sikre mod sundhedsfarligt drikkevand. Retningslinjerne understøtter et nationalt princip om at drikkevand ønskes produceret på grundlag af rent grundvand.

Det vil derfor kun i særlige tilfælde være muligt at opnå tilladelse til etablering af avanceret vandbehandling. Avancerede rensemetoder er ofte komplicerede og kræver driftstilsyn af særligt kyndigt personale, og kan f.eks. ved driftsstop eller uheld medføre risici for drikkevandskvaliteten.

UV-anlæg kan sikre imod risiko for bakterielle forureninger og kan f.eks. anvendes ved renovering og ombygning af vandværker.

Sekundavand
Vordingborg Kommune ønsker at fremme genbrug af vand, brug af sekundavand og vandsparende teknologi. Ved sekundavand forstås renset spildevand, regnvand, forurenet grundvand, vand fra grundvandssænkninger og som ikke opfylder drikkevandskravene (f.eks. med forhøjet indhold af NVOC, salt eller fluorid).