Vandindvinding

Mål for Vandindvinding

Vordingborg Kommune er myndighed for indvinding af grundvand, det er kommunens mål for vandindvinding at sikre:

  • At grundvandsressourcen anvendes på en samfundsmæssig nødvendig og forsvarlig måde.
  • At vandindvindingen er bæredygtig og tager hensyn til naturinteresser og grundvandskvaliteten.

Retningslinjer

Kort 59.1

Indvindingsoplande

59.1
I områder, hvor vandressourcen ikke er tilstrækkelig til at tilgodese alle behov for vandindvinding og alle behov for vand i vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper, bør der som udgangspunkt prioriteres således:

  1. befolkningens almindelige vandforsyning samt andre vandindvindinger, hvortil der stilles krav om drikkevandskvalitet.
  2. opretholdelse af en god økologisk tilstand i vandløb, søer og vandafhængige terrestriske naturtyper i overensstemmelse med vandområdeplanens målsætninger.
  3. andre formål, hvortil der ikke stilles krav om drikkevandskvalitet og som omfatter indvinding til vandforbrugende industrier, vanding i jordbrugserhvervene, vanding af golfbaner og andre vandforbrugende fritidsaktiviteter, varmeudvinding og køleformål samt virkninger af råstofindvinding under grundvandsspejlet, prioriteret efter en samfundsmæssig helhedsvurdering.

59.2
Som udgangspunkt gives ikke tilladelse til indvinding fra søer, vandløb  o.lign.

59.3
Vandindvindingen må ikke overstige 30% af grundvandsdannelsen til grundvandsmagasinet.

59.4
Grundvandsindvinding må som udgangspunkt ikke foretages dybere end 10 meter i kalk- eller kridtmagasinet.

59.5
Vandindvindingstilladelser til markvanding gives som udgangspunkt kun til vanding af specialafgrøder.

Redegørelse


Vandindvinding, råvandsstation

Vandområdeplaner
De statslige vandområdeplaner med tilhørende bekendtgørelser har bindende virkning for kommunens fysiske planlægning og administration.

Små vandressourcer
Det er nødvendigt at prioritere, hvordan vi i Vordingborg Kommune anvender grundvandsressourcen af hensyn til den lille og langsomme grundvandsdannelse. Det skyldes at kommunens grundvandsmagasiner af kalk og kridt er dækket af tykke og meget lidt gennemtrængelige moræneler aflejringer. Flere steder er moræneler med uregelmæssige brud, sprækker og sandlommer.

Grundvandet er dannet over lang tid og er dermed relativt gammelt op til 500 år, da det kommer fra kalkmagasiner langt under terræn (30-65 m). Gammelt grundvand indeholder ofte nogle problematiske naturgivne stoffer som svovlbrinte, metan, ammonium, fluorid og chlorid, hvilket gør det mindre egnet til drikkevand. Det kalkholdige grundvand betyder, at vi har en høj hårdhedsgrad.

Vandindvinding
Vordingborg Kommune er som myndighed for anvendelsen af grundvandsressourcen ansvarlig for at sikre tilstrækkeligt og godt grundvand til vandforsyning. I Vordingborg Kommune er der givet tilladelser til vandindvindinger på ca. 5,3 mil. m3 pr. år til vandværker og erhverv. 

Vandforbruget har været stabilt på omkring 3,0 mill. m3 pr. år.

Bæredygtig og skånsom vandindvinding
En bæredygtig vandindvinding er defineret som den mængde grundvand, der kan indvindes uden uacceptable følgevirkninger på grundvandets trykniveau og vandkvalitet sammenlignet med den upåvirkede forekomst. I den forbindelse anvendes som udgangspunkt en udnyttelsesgrad på 30 % af grundvandsdannelsen, jvf. projekt om bæredygtig indvinding gennemført af GEUS i samarbejde med seks af landets store vandselskaber (GEUS rapport 2013/30).

Indvindingen af grundvand kan medføre en reduktion af vandføringen i vandløbene, vandstanden i søer og grundvandsstanden i moser og enge. Vandføringen i et vandløb er typisk sammensat af et bidrag fra nedbør, overfladevand og dræn samt et bidrag fra tilstrømning af grundvand. Grundvandsbidraget kan udgøre hovedparten af vandføringen om sommeren i kommunens vandløb, især i de øvre dele af vandløbene (ved udspring). Indvinding af grundvand især tæt på vandløb, kan reducere grundvandsbidraget til vandføringen. 

Vandindvindingens betydning for vandløbenes økologiske tilstand er afhængig af en række vandføringsparametre, så som bl.a. jordens gennemtrængelighed, og de biologiske kvalitetselementer i vandløbene så som smådyr, planter og fisk. Vandindvindingen må ikke føre til en forringelse af den økologiske tilstand i vandløbene.

En skånsom indvinding betyder at indvindingen foretages ved fordeling af indvinding fra flest mulige boringer, over længst mulig tid og med lavest mulig pumpekapacitet. Metoden skal minimere risikoen for salt grundvand og fluorid i det indvundne vand, samt påvirkning af naturområder.  Af samme hensyn om at minimere risikoen for salt grundvand og fluorid i det indvundne vand bør nye boringer ikke sættes dybere end 10 meter i kalkmagasinet.

Indvindingsoplande og BNBO
Indvindingsoplande er det område, hvor boringen trækker sit grundvand fra. Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) er områder, hvor grundvandet bevæger sig til boringen mellem to kontrolanalyser.

Staten fastlægger i samarbejde med kommunen vandindvindingsoplande i forbindelse med tilladelse til nye vandindvindinger.  Staten beregnet løbende BNBO-områder for boringer til de almene vandværker i kommunen.  BNBO og indvindingsoplande anvendes til vurdering af behovet for beskyttelsesforanstaltninger, der sikrer vandindvindingen og vandkvaliteten.