Affaldsbehandling og deponering

Mål for Affaldsbehandling og deponering

Der findes ikke affald – kun ressourcer. Med udgangspunkt i denne vision har Vordingborg Kommune følgende målsætninger for affaldsplanlægningen:

  • Optimere udnyttelsen af ressourcerne i affaldet
  • Reducere belastningen af klimaet ved affaldsbehandlingen
  • Forebygge dannelsen af affald
  • Reducere miljøbelastningen fra affaldet
  • Øge kvaliteten i affaldsbehandlingen

Retningslinjer

36.1
Der udlægges ikke arealer til nye deponeringsanlæg eller forbrændingsanlæg.

36.2
Følgende anlæg og aktiviteter må ikke lokaliseres i områder med væsentlige natur-, miljø- og planlægningsinteresser, medmindre særlige forhold eller overordnede hensyn taler herfor: 

a. Deponeringsanlæg 
b. Anlæg til biologisk behandling af organisk affald 
c. Nedknusningsanlæg (dog ikke mobile anlæg til nedknusning af bygningsaffald i forbindelse med nedrivningsprojekter), sorteringsanlæg, omlastestationer og lignende affaldsanlæg.

36.3
Restprodukter, som ikke reguleres ved anden lovgivning, må kun udlægges eller indbygges i bygge- og anlægsarbejder i overensstemmelse med retningslinjerne for grundvandsbeskyttelsen.

36.4
Der må ikke udlægges arealer således, at afstanden mellem forureningsfølsom arealanvendelse og nedenstående affaldsbehandlingsanlæg bliver mindre end nedenfor anført, med mindre det ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er miljømæssige gener forbundet hermed.

Affaldsbehandlingsanlæg Afstandskrav
Affaldsdeponeringsanlæg 300 meter
Biogasanlæg 300 meter 
Større komposteringsanlæg for husholdningsaffald (åbne anlæg) 300 meter 
Stationære nedknusningsanlæg 100 meter 

 

Redegørelse

Der indsamles husholdningsaffald fra ca. 26.000 husstande og ca. 200 erhverv.
Vordingborg Kommune er medejer af det fælleskommunale affaldsselskab, AffaldPlus. Herigennem afsættes og behandles årligt ca. 53.000 ton affald, heraf ca. 38.000 ton affald fra genbrugspladserne. Affaldsbehandlingen fordeler sig med ca.  52 % til genanvendelse, 45 % til forbrænding og 3 % til deponering.

Den årlige omsætning på affaldsområdet er ca. 50 mio. kr.

Behandlingskapacitet
Vordingborg kommune skal sikre, at der er den nødvendige kapacitet til behandling af de affaldsmængder, der fremover vil blive produceret i kommunen. Kapacitetsbehovet vurderes løbende i samarbejde mellem ejerkommuner og affaldsselskab.

Placering af affaldsanlæg
Der findes ikke større affaldsanlæg i Vordingborg Kommune. 

Ved placering af affaldsbehandlingsanlæg er der ofte modstridende interesser, såsom bosætning, grundvandsforhold og naturinteresser. Derfor er der fastlagt en række afstandskrav mellem forureningsfølsom arealanvendelse og forskellige affaldsbehandlingsanlæg.

Affaldsplan
Kommunen udarbejder en 12-årig affaldsplan, der skal revideres mindst hvert 6. år. I affaldsplanen vurderes bl.a. det fremtidige kapacitetsbehov for affaldsbehandling. Den nationale affaldsstrategi danner sammen med affaldsbekendtgørelsen og krav fra EU, grundlaget for affaldsplanen. I den gældende affaldsplan er der fastlagt nye indsamlingsordninger, der skal gøre det lettere for borgerne at komme af med det genanvendeligt affald og således øge genanvendelsen af udvalgte affaldstyper fra ca. 35 % til 50 %. Fra 1. oktober 2018 er det besluttet, at der indføres indsamlingsordninger i beholdere ved alle husstande for affaldstyperne plast/glas/metal, papir/pap, madaffald og restaffald.

Udnyttelse af ressourcer
Vordingborg Kommune arbejder generelt med at sikre at affaldsbortskaffelsen sker på en miljømæssig forsvarlig, økonomisk og effektiv måde. Herunder at sikre den bedst mulige udnyttelse af energi og næringsstoffer i affaldet og at affaldet, under hensyn til miljø og økonomi, behandles i henhold til affaldshierarkiet.  

Indsamling af affald
I Vordingborg Kommune indsamles restaffald, papiraffald, storskrald og batterier fra alle husstande. Glas og flasker indsamles fra opstillede glaskuber, mens øvrigt husholdningsaffald indsamles på kommunens 3 genbrugspladser. Haveaffald indsamles desuden på 3 haveaffaldspladser. Der arbejdes løbende på at forbedre indsamlingsordningerne for at øge udsorteringen til genanvendelse, som forventes øget betragteligt med de nye indsamlingsordninger i 2018. Virksomhederne har mulighed for at benytte den kommunale ordning for indsamling af restaffald og kommunens genbrugs- og haveaffaldspladser. 

Vordingborg Kommunes 3 genbrugspladser og 3 haveaffaldspladser drives af AffaldPlus. 


Vordingborg genbrugsplads

Information er vigtigt
Information er en vigtig del af arbejdet med affald. For at sikre et godt kendskab til fx kommunens indsamlingsordninger og genbrugspladserne samt om arbejdet med at øge genanvendelsen, gennemfører kommunen løbende informationsindsatser. Nye ordninger og tiltag suppleres med specifikke informationstiltag, fx via lokale medier eller husstandsomdelt materiale. Der er mulighed for digital selvbetjening på henvendelse omkring de kommunale affaldsordninger.

Lovgrundlag
Retningslinjer for affaldsbehandlingsanlæg er fastsat i planloven. 

Affaldsplanlægning og affaldsordninger udarbejdes i henhold til affaldsbekendtgørelsen indenfor rammerne af miljøbeskyttelsesloven og affaldsrammedirektivet.

Havneslamdepoter - administrationsgrundlag
Deponering af havneslam varetages af Vordingborg Kommune efter følgende administrationsgrundlag. Er administrationsgrundlaget i strid med en vedtaget vandplan eller handleplan, bortfalder punktet i administrationsgrundlaget.

Forurenet sediment fra havne og sejlrender kaldet havneslam skal bortskaffes ved deponering i dertil godkendte anlæg så tæt ved oprensningsområdet som muligt.

Der kan kystnært placeres enkelte større fællesanlæg eller mindre anlæg til deponering af havneslam. Anlæggene skal godkendes efter lovgivningen.