Beskyttelse mod støj

Mål for Beskyttelse mod støj

  • At sikre plads til støjende virksomhed og aktiviteter under hensyntagen til støjfølsomme aktiviteter.

Retningslinjer

Kort 35.1


35.1
Ved udlæg af arealer til støjfølsomme formål skal det sikres, at arealerne ikke udsættes for væsentlig støjbelastning fra eksisterende eller planlagte aktiviteter. Et område er væsentligt støjbelastet hvis støjniveauet er højere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for den pågældende anvendelsestype.

35.2
Støjbelastede arealer må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, med mindre den påtænkte anvendelse kan sikres mod støjgenerne, eksempelvis ved afskærmning.

For byomdannelsesområder, hvor støjbelastede områder udlægges til støjfølsom anvendelse, accepteres en overgangsperiode med støjbelastning fra de eksisterende virksomheder i området. Lokalplanen skal sikre at støjbelastningen ophører inden for en periode på otte år.

35.3
Der må ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse inden for støjkonsekvenszoner for forsvarets øvelsespladser ved Vordingborg Øvelsesplads og Kulsbjerg Øvelsesplads.

Kort 35.2

Støjfrekvenszone ved Vordingborg Kaserne

Kort 35.3

Støjfrekvenszone ved Stensved Kaserne

Redegørelse

Støjfølsomme områder skal ikke udsættes for støj ud over Miljøstyrelsens grænseværdier for den pågældende anvendelsestype. Kommuneplanen skal forebygge støjgener ved at sikre passende afstand mellem støjende og støjfølsomme aktiviteter. Nye områder skal udlægges under hensyntagen til omkring­liggende områders støjforhold.

Støjende fritidsaktiviteter
Skydebaner og motorsportsbaner er eksempler på aktiviteter, hvor der ikke bør etableres støjfølsomme aktiviteter i et større område omkring aktiviteten. Det er eksempelvis tilfældet ved området for støjende fritidsaktiviteter i Barmosen.

Flyvepladser
I kommunen er der ingen flyvepladser, som medfører væsentlige støjgener. Der er heller ikke godkendel­ses­pligtige landingspladser for helikoptere, men der er stigende trafik med helikoptere på mindre benyt­tede pladser og midlertidige pladser.

Støj ved militære øvelsesområder
Der er støjkonsekvensområder ved de militære øvelsespladser: Vordingborg Øvelsesplads og Kulsbjerg Øvelsesplads. Støjkonsekvenszonerne for de to områder er gengivet på kort 35.2 og 35.3 og afgrænser det område, hvor støjen er kraftigere end LC DEN 55dB. Begge områder anvendes til uddannelsesvirksomhed for håndvåben og der kan også forekomme støj fra helikoptere, lette fly og køretøjer, jævnfør bekendt­gørelse nr. 1732 af 21. december 2015 om støjregulering af forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelses­terræner.

Støjhandlingsplaner
Vordingborg Kommune er ikke omfattet af pligten til at kortlægge ekstern støj og lave støjhandlingsplaner efter bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011, som gælder for større sammenhængende byområder.

I Vordingborg Kommune er Sydmotorvejen og et par landevejsstrækninger omfattet af bekendtgørelsens kortlægningspligt, som varetages af Staten.