Lavbundsarealer og potentielle vådområder

Mål for Lavbundsarealer og potentielle vådområder

Lavbundsarealerne skal bidrage til:

  • At sikre en væsentlige naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske værdier.
  • At sikre et sammenhængende kommunalt netværk af naturområder.
  • At gennemføre kravene i vand- og natura 2000 planerne.
  • At etablere vådområder til at formindske udledningen af kvælstof og fosfor til vandmiljøet.

Retningslinjer

51.1


51.1
Ved planlægning og administration af areallovgivningen for byggeri og anlæg, der berører lavbundsarealer, skal muligheden for en fremtidig naturgenopretning vurderes, bl.a. med henblik på at sikre nye økologiske spredningskorridorer. Lavbundsarealerne kan ses på kort 51.1

51.2
Der skal tages hensyn til lavbundsarealer ved byggeri og anlæg. Er det ikke muligt, at undgå at placere byggeri eller anlæg i lavbundsarealerne kan hensynet ske ved terrænregulering eller ved at anlægge veje på broer.

51.3
I lavbundsarealer i V1 og V2 områder samt de potentielle vådområder, som fremgår af kort 51.1, skal kommunen sikre, at der kan etableres vådområder, som kan bidrage til at reducere udvaskningen af kvælstof og fosfor.

51.4
I de udpegede potentielle vådområder må der ikke efter planlovens §35, stk. 1 meddeles tilladelse til byggeri og anlæg m.v., som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes.

51.5
Ved nye lokalplaner eller ved revision af eksisterende lokalplaner i byzoner og sommerhusområder, skal der tages særlig stilling til byggeri og anlæg i lavbundsarealerne.

Redegørelse

Lavbundsarealer er kunstigt afvandede eller drænede arealer, der tidligere var enge, moser, lavvandede søer og fjorde. 6879 ha (11%) af kommunens areal er registreret som lavbundsarealer. 
I denne kommuneplan er de tidligere udpegede vådområdearealer rettet til efter nye kortgrundlag og tilpasset de faktiske topografiske forhold. Endvidere er der tilføjet enkelte nye arealer.

Hvilken betydning har udpegningen
Udpegningen af lavbundsarealer indebærer ingen begrænsninger for en fortsat landbrugsdrift. 

Der kan etableres vådområder i forbindelse med vandplanerne på arealer, der er udpeget som lavbundsarealer. 

Ved byggeri og anlæg i lavbundsarealer, skal anlæg og byggeri etableres, således at genskabelse af den naturlige hydrologi ikke hindres.

Den historiske betydning
På grund af lavbundsarealernes historie som moser, søer og fjorde er der ofte en stor koncentration af fortidsminder, fx forhistoriske bopladser på arealerne. 

Af historiske årsager er det ofte vanskeligt at fundere byggeri og anlæg på lavbundsarealer, da der kan være mange meter dynd pga. aflejringer gennem årtusinder. Visse steder i kommunen helt op til 30 m dynd. Samtidig forsætter sætningen af jorden i lavbundsarealer, der holdes kunstigt tørre ved pumper. Dvs. det omkring liggende terræn bliver lavere og lavere.

Administration af lavbundsarealerne
Generelt forsøges at undgå, at bygge eller foretage øvrige større anlægsarbejder i lavbundsarelaerne. Når dette ikke er muligt, skal der tages hensyn til muligheden for en fremtidig naturgenopretning af området. Dette sker ved at stille betingelser til placering og udformning af anlæg eller byggeri.

Retningslinjerne omfatter
Anlæg af fx vindmøller, større veje, antennemaster og lignende. 

Byggeri som bolig- og erhversbyggeri, der ikke er erhvervsmæssigt nødvendigt for landbrugsdriften. 

Kommunen vurderer, i de aktuelle tilfælde, om konkrete bygge- og anlægsarbejder vil kunne forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes og dermed er omfattet af retningslinjen.

Særligt i byzone og sommerhusområder
En del af arealerne i byzonerne og sommerhusområderne i Vordingborg Kommune ligger i lavbundsarealer, hvilket kan være uhensigtsmæssigt set i forhold til de forventede klimaændringer, med ændrede nedbørshændelser. Hvor flere kraftigere hændelser forventes sammen med længere varende tørkeperioder. 

Når der skal udarbejdes nye lokalplaner eller de eksisterende lokalplaner i disse områder skal revideres– skal det vurderes, om byggeri og øvrige anlæg i lavbundsarealerne vil være til gene for det øvrige byggeri i området samt, om det vil give problemer for det planlagte byggeri eller anlæg jf planlovens §15 stk. 2, 15. Hvis de eksisterende afværgefunktioner er ude af drift.

Særligt vedr. tekniske anlæg
Tekniske anlæg må ikke være til hinder for naturgenopretning af lavbundsområder. Hvis, der opsættes tekniske anlæg skal der være indgås en aftale med pumpelaget om den fremtidige drift herunder fordeling af udgifter til pumpen anlæggene opsættes. Dette for at sikre, at muligheden for at nedlægge pumpelaget ikke hindres pga. det tekniske anlæg. Dette kan om nødvendigt medføre, at det tekniske anlæg overtager pumpelagets økonomiske forpligtigelser. 

 


Vintersbølle bæk