Søer

Mål for Søer

I Vordingborg Kommune skal:

  • Søerne være vigtige landskabselementer som rummer et naturligt og alsidigt plante- og dyreliv.
  • De målsatte søer skal som minimum kunne leve op til de til enhver tid gældende miljøkrav.
  • Det hindres at søernes tilstand forringes og, der skal arbejdes for at alle søer har en miljømæssig god tilstand.
  • Søerne indgå i et sammenhængende kommunalt grønt netværk af naturområder.
  • Søerne indgå i kommunens muligheder for friluftsliv og derved være en del af kommunens sundhedsfremmende aktiver.

Retningslinjer

Kort 56.1


56.1
Kommunen skal følge retningslinjerne i Statens vandområdeplaner

Redegørelse

Søer er i naturbeskyttelsesloven beskyttet, når de er større end 100 m2. I vandløbsloven omfatter betegnelsen vandløb alle søer, damme og andre lignende indvande samt vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn. I kommuneplanen omfatter dette afsnit kun søer, damme og andre lignende indvande.

Søerne i Vordingborg Kommune
I kommunen er der ca. 1500 søer over 100 m2, hvoraf de 12 er målsat i vandområdeplanen. 2 af disse søer opfylder vandområdeplanens miljøkrav.

Målsætninger
Målsætningen fastsat i vandområdeplanerne for kommunens søer er, at tilstanden ikke må forringes samt at søerne skal opnå en god økologiske tilstand, på nær en sø der skal opnå en moderat økologisk tilstand.

Manglende målopfyldelse - hvorfor
Manglende målopfyldelse for søer skyldes oftest en unaturlig høj tilførsel af næringsstoffer fortrinsvis fosfor. I nogle søer skyldes den manglende målopfyldelse fosforfrigivelse fra søbunden fra tidligere tiders udledninger. Et højt fosforniveau resulterer i en algegrøn sø i dårlig økologisk tilstand, uden undervandsplanter, med en skæv fiskesammensætning og ringe smådyrsfauna. Fødekæden i søen er forskudt.

Kilder til fosforbelastning
Fosfortilførslen til kommunens søer kommer via dræn og spildevandstilledninger samt andre diffuse fosforkilder. Mange steder er udsætning og fodring af ænder desuden en betydende fosforkilde.

Hvordan nås målopfyldelse
Grundlæggende skal fosfortilledninger til søen stoppes/begrænses for at ændre søens tilstand (se illustration). På grund af ophobning af fosfor internt i søerne kan yderligere tiltag være nødvendige, fx; øgning af søens vandvolumen, øge randzoner langs søen, biomanipulation af søens fiskebestand og kemisk fældning af søens interne fosforpulje.