Spildevand

Mål for Spildevand

  • Vi vil beskytte vandmiljøet i vandløb, søer og havet gennem en aktiv spildevandsplanlægning og spildevandshåndtering.
  • Udledning af spildevand skal ske på en sådan måde, at det ikke medfører større miljøforringelser eller farer for helbredet hos mennesker og dyr.

Retningslinjer

Vi varetager udledning af spildevand efter følgende retningslinjer samt statens vandområdeplaner.

34.1
Spildevand der udledes til dræn/vandløb, skal renses så godt, at vandløbets målsætning og målsætninger for eventuelle vandløb, søer og kystvande, der ligger nedstrøms spildevandsudledningen, kan opfyldes.

34.2
Udledt spildevand må ikke give anledning til uæstetiske/uhygiejniske forhold i vandområderne.

34.3
Spildevand, der udledes direkte eller via dræn/vandløb til kystnære områder, skal renses så godt, at badevandskvaliteten og nærområdernes vandkvalitet overholdes.

34.4
Der skal ske mest mulig separering af spildevand og regnvand.  

34.5
Regnbetingede udledninger må ikke:

  • Hindre vandområdets målsætning i at blive opfyldt eller medføre uæstetiske/uhygiejniske forhold i udledningsområdet.
  • Give anledning til erosion af brinker og bunde i vandløb.

34.6
Alle væsentlige regnbetingede udledninger fra separate regnvandskloakeringer skal forsynes med foranstaltninger, der sikrer, at regnvandet løbende renses for olieprodukter og partikulært materiale, samt tjener som opsamlingskapacitet for spild i tilfælde af uheld.

34.7
Nye regnbetingede udledninger fra fælleskloakerede områder etableres som minimum med rist og skumbræt, og der skal være muligt at registrere tidspunkt og varighed af aflastningshændelser på regnbetingede afløb af væsentlig størrelse.

34.8
Bassiner uden membran til opbevaring af spildevand må ikke etableres tættere end 300 m fra indvindingsanlæg til drikkevand, eller tættere end 150 m fra øvrige indvindingsanlæg. 

Redegørelse

Ingen har krav på at forurene i mindre eller større grad, men man har ret til at komme af med sit spildevand. Det er vores opgave at sikre, at dette sker på den miljømæssigt mest forsvarlige måde.

Spildevandsplan
Kommunen udarbejder en spildevandsplan til administration af lovgivningen. Planen skal indeholde de lokalpolitiske intentioner på spildevandsområdet. Den skal fastlægge og beskrive de konkrete tiltag, hvormed kommunen vil sikre spildevandsrensningen, så de fastlagte mål for grundvand og vandområderne i vandplanerne kan opnås.

Spildevandsplanen skal ses som en forhåndsorientering til borgerne om de tiltag, der bliver foretaget i deres lokalområde inden for spildevandsområdet. 

Der forventes en revision af spildevandsplanen i 2018. 

De kloakerede områder
Alle de større byer samt en hel del mindre bysamfund i kommunen, er allerede blevet kloakeret. De tidligere offentlige kloakanlæg, ledninger og renseanlæg mv., drives nu af forsyningsselskabet Vordingborg Spildevand A/S, der udfører kloakprojekterne, varetager økonomien omkring kloakprojekterne og driver vores tømningsordning for bundfældningstanke. 

Forsyningsselskabets større renseanlæg bør som minimum rense spildevandet biologisk før det udledes. 

Der skal lægges større vægt på separering af regnvand og spildevand i de fælleskloakerede områder, da vi forventer der vil ske en forøgelse af regnmængderne i de kommende år, pga. global opvarmning. Denne løsning er dyr i større byer, og man må bestræbe sig på, at en separering kan ske i forbindelse med andre større arbejder her. Det samme gælder renovering af det ældre ledningsnet. Indsivende regn/grundvand i utætte ledninger forøger belastningen på forsyningsselskabets spildevandsanlæg. 

Er et byområde kloaksepareret, kan de regnbetingede forureninger undgås. 
Regnvandsbassiner etableret fornuftigt og med tilstrækkelig volumen, nedsivning af regnvand og krav til hvor meget vand, der må udledes pr. sekund fra befæstede arealer; alt dette kan holde den hydrauliske belastning af vores vandløb nede. Der bør reserveres arealer til disse bassiner og andre renseforanstaltninger.

Der kan ske en yderligere sikring af vandområderne ved etablering af veldimensionerede sandfang og olieudskillere.

Kyststrækninger med badevandsinteresser friholdes, så vidt muligt, for regnbetingede udledninger fra fælleskloakerede områder. Som minimum bør der ske registrering af disse udledninger. 

Renovering af eksisterende ledningsnet bør prioriteres, da udsivning af spildevand fra gamle utætte ledninger er en potentiel fare for grundvandet. De planlagte arbejder her vil fremgå af spildevandsplanen.

Områder der er/vil blive kloakeret og områder hvor ejendomme kan forvente, at der bliver stillet krav om separering af regnvand og spildevand, kan ses på kommunens hjemmesides Informationer på kort, se link i højre kolonne.

Det åbne land
Ejendomme i det åbne land er især enkeltejendomme og mindre bysamfund, der ikke er kloakeret. Disse ejendomme er væsentlige bidragsydere til spildevandsbelastningen af vandløb og søer. Hovedparten af vandløb, søer og kystvande opfylder ikke vandplanernes målsætninger.

En af hovedårsagerne hertil er belastningen af organisk stof i spildevandet, som primært kommer fra ejendomme i det åbne land. De ejendomme, der udleder til vandområderne, renser for langt de flestes tilfælde, kun mekanisk i en bundfældningstank. Det bør sikres, at disse mekaniske anlæg kommer til at leve op til gældende regler og normer. Skal der ske en forbedring af tilstanden i disse vandområder, især med fokus på de højt målsatte vandløb, er det nødvendig at sikre en bedre rensning af spildevandet i det åbne land. Dette skal ske enten ved kloakering eller ved rensning på den enkelte ejendom.

Regnvandsbassin/sø ved Vintersbølle Overdrev i Nyråd 

Staten har i vandområdeplanerne udpeget områder med renseklasser. Renseklasserne fastlægger minimumskravet til i hvilken grad, der skal renses på den enkelte ejendom i det åbne land, for at målsætningen i de omkringliggende vandområder kan opfyldes. Søer og moser bør generelt friholdes for spildevandsbelastning, da forureningen med fosfor herfra er en væsentlig faktor for iltsvind. Kan en tilledning ikke undgås, skal spildevandet som udgangspunkt renses bedst muligt (BAT), hvilket vil sige SOP, før tilledning til søen. 

Der findes i dag en lang række typegodkendte rensningsanlæg til rensning af spildevand fra enkeltejendomme: biologisk minirenseanlæg, rodzoneanlæg, beplantede filtre, sandfiltre, nedsivningsanlæg og pileanlæg. Økonomisk ligger disse løsninger på linje med de udgifter, der er forbundet med en tilslutning til forsyningens kloak. Se endvidere Spildevandsplan 2016-2024

For nedsivning af spildevand henvises der til afsnittet om Beskyttelse af grundvandet.