Vandløb

Mål for Vandløb

I Vordingborg Kommune skal:

  • De ikke målsatte vandløb, have en miljømæssig god tilstand.
  • Vandløb kunne aflede vand under hensyntagen til de miljømæssige målsætninger.
  • Vandløb være vigtige landskabselementer, der rummer et naturligt og alsidigt plante- og dyreliv.
  • De målsatte vandløb som minimum kunne leve op til de til enhver tid gældende miljøkrav.
  • Vandløb indgå som vigtige dele af et sammenhængende kommunalt netværk af naturområder.

Retningslinjer

Kort 55.1


55.1
Kommunen skal følge retningslinjerne i Statens vandområdeplaner 

 

Redegørelse

I vandløbsloven omfatter betegnelsen vandløb alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. I kommuneplanen omfatter dette afsnit ikke søer, damme og andre lignende indvande. Disse beskrives under temaet Søer. Nogle vandløb er også beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3 – disse vandløb er udpeget i 1992.

Vandløbene i Vordingborg Kommune
Vandløbene i Vordingborg Kommune er meget forskellige. De varierer fra små bække til større åer og afvandingskanaler. De naturgivne forhold i kommunen er ligeledes meget diverse fra Møns Klint til de store afvandende områder ved Køng.

Hvordan nås målsætningerne
Organismerne i vandløbene, der karakteriserer god økologisk tilstand har overordnet set tre basiskrav for at kunne overleve: God vandkvalitet, gode fysiske forhold og stabil vandføring. Se figur.

Vandkvalitet beskriver vandets kemiske sammensætning. Herunder spiller iltindholdet i vandet en af de vigtigste roller for dyrelivet. Iltindholdet påvirkes især negativt af organisk stof fra spildevand og jordbrugsdrift.

De fysiske forhold beskriver udseende og variationen i vandløbet herunder faldforhold og plantesammensætningen. Varierende bredde og dybde, sten og grus i forskellige størrelser samt en god variation i vandplanternes sammensætning er med til at danne gode fysiske forhold.

Vandføringen beskriver mængden af vand som løber i vandløbet. I vandløbene er vandføringen meget svingende pga. den naturlige årstidsvariation men ligeledes påvirket af at flere og flere arealer befæstes samt systematisk dræning af marker.

Klima
Generelt for vandmiljøet se temaet Vandmiljø

Ved at indtænke de forventede klimaforandringer i restaureringsarbejder, ved at indarbejde vandparkering og forsinkelse i baglandet så de store nedbørsudsving mindskes – vil oversvømmelser kunne begrænses. Der vil kunne opnås og bibeholdes god økologisk tilstand i vandløbene i fremtiden.

Vedligeholdelse
Som led i opfyldelse af vandløbenes målsætninger går vedligeholdelsen mod mere skånsom og intelligent grødeskæring. Herunder manuel grødeskæring målrettet mod de mest problemfyldte arter, plantning af skyggende træer mv. Dette for at sikre mere stabil afvanding og et mere stabilt miljø for vandløbets flora og fauna. For offentlige vandløb er der fastlagt et vedligeholdelsesregulativ, hvori disse forhold er beskrevet.

Opsamling
Samlet set arbejder Vordingborg kommune for sunde vandløb, dvs. vandløb som kan afvande under hensyntagen til god vandkvalitet, vand nok, gode fysiske forhold, gode naturlige bestande af fisk, fauna og planter, elementer som flere er krav i vandområdeplanerne.

Der arbejdes derfor over en bred front omhandlende forbedret spildevandsrensning, skånsom vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering, vandparkering via regnvandssøer og vådområder.