Vandmiljø

Mål for Vandmiljø

Vordingborg Kommunes åbne vandområder skal:

  • Rumme et naturligt og alsidigt plante- og dyreliv, således at søer, vandløb og kystvande kan opfylde den til enhver tid gældende målsætning.
  • Indgå i et sammenhængende kommunalt grønt netværk af naturområder.
  • Indgå i kommunens muligheder for friluftsliv og derved være en del af kommunens sundhedsfremmende aktiviteter.
  • Indgå som et væsentligt grundlag for kommunens arbejde med turist- og erhvervsfremmende aktiviteter.

Retninglinjer

Kort 54.1

Målsatte søer og vandløb

54.1
Kommunen skal følge retningslinjerne i Statens Vandområdeplaner

 

Redegørelse

Vandområdeplaner
Vandområdeplanerne er samlet en plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne udarbejdes af staten og når de er vedtaget er de bindende for kommunernes administration af udledningstilladelser, vandløbsregulativer m.v. samt for kommunernes spildevandsplanlægning. Vandområdeplanerne 2015-2021 blev vedtaget i juni 2016. Vandområdeplanerne indeholder bl.a. målsætninger, retningslinjer og indsatsprogram for overfladevand og grundvand. Målet i vandrammedirektivet er at tilstanden i overfladevand som grundvand skal opnå god økologisk tilstand samt at den eksisterende tilstand ikke må forringes.

Målsætninger
I Vandområdeplanen er alle kystvande i Vordingborg Kommune, 174 km vandløb og 12 søer målsat. Dette skal ses i forhold til, at der i kommunen er ca. 1000 km kendte åbne vandløb og grøfter samt rørlagte strækninger samt ca. 1500 søer over 100 m2.

Opfyldelse af målsætninger
Alle vandsystemer er direkte eller indirekte påvirkede af menneskelige aktiviteter. Der er behov for en stor og omfattende indsats for at nå målsætningerne. Det er ikke alle relevante regulerende parametre kommunen har indflydelse på. I kystvande reguleres klaptilladelser (tilladelse til deponering af bundmateriale fra havne) af staten, det samme er tilfældet for tilladelse til udsætning og fodring af ænder på søer med henblik på jagt.

Klima
Nedbørens fordeling over året og nedbørshændelsernes intensitet har skiftet karakter de senere år. Man må forvente, at de nye tendenser fortsætter og forstærkes i årene, der kommer. Vi får samlet mere nedbør over året, vi får mere nedbør i vinterhalvåret og mindre mængder men koncentreret i kraftigere hændelser i sommerhalvåret. Ændringerne i nedbørshændelserne kan medføre store afstrømningsproblemer både i og udenfor byerne. Arbejdet med vandmiljøet i de kommende år, vil derfor i høj grad skulle indtænke klimatilpasninger for at imødegå store oversvømmelser og økonomiske tab. Desuden bør forventningerne om stigende havniveau indarbejdes.

Fishing Zealand
Fishing Zealand er et ambitiøst projekt, som består af flere forskellige samarbejdspartnere.

Danmarks Sportfiskerforbund, 13 kommuner på Sjælland og Øerne (pr. 2018) og frivillige lystfiskere arbejder sammen med lokale virksomheder og turistorganisationer om at udvikle bæredygtig lystfisketurisme og forbedre fiskemuligheder i hele regionen. Projektet er til stor fordel for lystfisketurismen og lokal erhvervsvækst, men også for miljøet og lystfiskerne.

Fishing Zealand er p.t. organiseret med en politisk styregruppe og en projektgruppe. Styregruppen og projektgruppen er sammensat af medlemmer, der repræsenterer de forskellige samarbejdspartnere

Visionen for projektet er: Vi vil skabe oplevelser i verdensklasse for sportsfiskere og deres familier. Et vigtigt element i denne vision er at Kommunens vandløb, søer og kystvande opnår en kvalitet så de kan underbygge store sunde selvreproducerende fiskebestande som kan være genstand for bl.a. lystfiskerturisme og heraf afledte erhvervsaktiviteter.