Campingpladser

Mål for Campingpladser

  • Nettet af campingpladser og primitive lejrpladser skal fastholdes og udbygges. Pladserne skal være åbne for alle og indbydende for cyklister, vandrere og turister fra søsiden.
  • På egnede pladser ser kommunen gerne at der etableres hytter opført efter campingreglementets bestemmelser.

Retningslinjer

Kort 24.1

Campingpladser
24.1
Eksisterende campingpladser kan tillades udvidet i begrænset omfang, såfremt de konkrete forhold på stedet, herunder hensynet til natur- og landskabsforhold og til offentlighedens adgangs og opholdsmuligheder ved kystområder, ikke taler imod det. Campingpladser skal afskærmes mod det åbne land og eksisterende bebyggelse med en afskærmende beplantning. 

24.2
Nye campingpladser kan tillades udlagt følgende steder efter en lokalplanlægning, der bl.a. tilgodeser de hensyn, der er nævnt ovenfor:

  1. Mindre campingpladser kan efter en nærmere afvejning placeres inden for eksisterende sommerhusområder og byzoner.
  2. Campingpladsen ved Hårbølle Havn kan udvides til maks. 350 pladser, såfremt den eksisterende plads rykkes 100 m tilbage fra kysten. Udvidelsen forudsætter en VVM-screening og lokalplanlægning.
  3. Camping Møns Klint kan udvides syd for Klintevejen– under hensyntagen til områdets naturkvaliteter, beliggenhed i og ved Natura 2000 område. Udvidelsen forudsætter en VVM-screening og samlet lokalplanlægning for campingpladsen. Udvidelsesarealet i rammerne kan ikke nødvendigvis udnyttes fuldt ud, den endelige afgrænsning vil afhænge af den videre planlægning.

24.3
I forbindelse med cykelruter i kommunen eller i forbindelse med vandreruter f.eks. gennem skovene kan det eksisterende net af egentlige campingpladser suppleres med nogle mindre og primitive teltpladser til brug for kun cyklister, vandrere og turister fra søsiden. Der kan i landzone – i tilknytning til landsbybebyggelse eller anden tilsvarende bebyggelse – indrettes mindre pladser på op til 10 autocampere, når det ikke er i strid med landskabs- og kulturmiljøinteresser. Det forudsættes, at pladserne kan indpasses uden gener for lokalområdet, og at hensynene til naturinteresserne ikke tilsidesættes. Disse pladser indrettes med kun få faciliteter for eksempel lade stationer og simple toiletforhold.

24.4
For at sikre et varieret net af billige overnatningsmuligheder, hvori der også indgår muligheder for ikke bilister, kan der indrettes vandrerhjem i nødvendigt omfang. De bør placeres ved bysamfund eller ved større ferieområder, med et udbud af turistfaciliteter og med kollektive trafikforbindelser. Enkelte mindre vandrehjem kan være tilknyttet udflugtsområder, og må da placeres i forbindelse med eksisterende bysamfund eller i sommerhusområder.  

Redegørelse

Campingpladser i Vordingborg Kommune
I Vordingborg Kommune er der 9 campingpladser: Camping Vestmøn, Ore Strand Camping, Camping Mønbroen, Møn Strandcamping Ulvshale, Keldby Camping Møn, Camping Møns Klint, Pomlerende Camping, Præstø Camping og Stege Camping. De 2 sidstnævnte er kommunalt ejede. 

Campingpladserne suppleres af kommunens øvrige overnatningstilbud, som omfatter sommerhuse, ferielejligheder, hoteller, overnatning i lystbåde, Bed & Breakfast samt vandrehjem.

Campingpladsernes kapacitet og overnatningstal
Campingpladserne har en samlet kapacitet på ca. 1000 campingenheder (1 campingenhed svarer til 3 personer). Campingpladserne står for en væsentlig del af turisternes overnatninger i kommunen, i 2016 stod campingpladserne i kommunen for 93.000 overnatninger i følge Danmarks Statistik. Antallet af overnatninger på campingpladser i kommunen har været faldende siden 2010, hvor der oplevedes et fald på ca. 10% fra 2010 til 2016, og er nu for opadgående.

Overnatninger på campingpladser i Vordingborg Kommune 2010-2016

År Overnatninger
i alt
Danske
overnatninger
Udenlandske
overnatninger
2010 107.728 77.214 30.514
2011 96.574 74.851 21.723
2012 87.426 65.230 22.196
2013 89.542 64.250 25.292
2014 91.737 63.577 28.160
2015 92.727 62.448 30.279
2016 93.461 59.236 34.226

Kommunalt ejede campingpladser
De to kommunale campingpladser har en unik placering i henholdsvis Præstø og Stege, og ligger begge på den internationale cykelrute København– Berlin. Med henholdsvis 55 campingenheder i Præstø og 27 campingenheder i Stege er pladserne små og udvidelsesmulighederne er begrænsede. For turister, der foretrækker en bynær, rolig campingplads er pladsen i Præstø dog et fint tilbud. Pladsen i Præstø er desuden i risiko for oversvømmelse. Præstø Campings begrænsede størrelse resulterer i at en del af cykelturisterne tvinges ud af kommunen til en nærliggende og mere moderne campingplads på Feddet eller til at cykle videre til campingpladser på Møn eller i Vordingborg. 

Nye campingpladser
Campingpladser anses for et vigtigt tilbud for det almene ferie- og friluftsliv. Hytteopstilling og øvrig anvendelse af campingpladserne reguleres via lokalplaner eller campingreglementet. Det er ikke ønskeligt, at der spredt i landskabet etableres små campingpladser, der er derfor sat et krav om at nye campingpladser skal have minimum 100 campingenheder. Det er vigtig at sikre, at både de eksisterende campingpladser og muligheden for nye campingpladser fastholdes til egentligt campingformål. 

Udvidelse af Ore Strand Camping
Ore Strand Camping i Vordingborg by har 140 campingenheder. Campingpladsen har ikke muligheder for udvidelse inden for den eksisterende campingplads. Hidtil har Vordingborg Kommune haft mulighed for at supplere med yderligere en campingplads på Ore, men endnu er der ikke taget stilling til et konkret areal i kommuneplanen. En videre proces omfatter udlæg af konkret areal i et kommuneplantillæg og lokalplanlægning. 

Udvikling af Møns Klint Camping - og Resort
Møns Klint Camping tæller i dag 400 campingenheder. Campingpladsen ligger nær ved GeoCenter Møn og fokuserer i sine aktiviteter meget på naturen. 

Med denne kommuneplan videreføres desuden et areal vest for den eksisterende campingplads til udvidelse. En udvidelse af Møns Klint Camping er i overensstemmelse med Vordingborg Kommunes målsætning om at fastholde og udbygge nettet af campingpladser. Campingpladsens placering tæt ved Møns Klint, vurderes at medvirke til den videre udvikling af stedet som et af kommunens turismefyrtårne.  

Arealet kan ikke nødvendigvis udnyttes fuldt ud. Camping Møns Klint hører med sin nuværende størrelse til blandt landets store campingpladser. Virkeliggørelse af den ønskede udvidelse vil forudsætte udarbejdelse af VVM-screening, som med baggrund i områdets naturkvaliteter, forventes at udløse en egentlig VVM-redegørelse. Hvis VVM-redegørelsen viser, at udvidelsen vil være uforenelig med de beskyttelseshensyn, der ligger til grund for udpegningen af Natura 2000-området, kan redegørelsen ikke vedtages endeligt. Også andre af de forhold VVM-redegørelsen belyser, kan betyde at redegørelsen ikke vedtages endeligt. 
I tilknytning til campingpladsen ønskes området nord for Klintevej omdannet. Der er udarbejdet lokalplan for Vandrehjem på Hunosøgård, der lukkes i sin nuværende form og bygningen renoveres gennemgribende med henblik på indretning af faciliteter til større selskaber samt afholdelse af kurser og konferencer, herunder også indretning af overnatningsfaciliteter. Disse tiltag ønskes suppleret med hotelhytter.

Udpegninger til nye pladser udgår
I denne kommuneplanrevision er det vurderet, at udpegede placeringer af nye campingpladser, hvor der ikke foreligger en konkret placering udgår. Ligeledes udgår udlægget i den østlige del af Ulvshale sommerhusområder. Kommunen er dog positivt indstillet i forhold til planlægning for nye campingpladser såfremt der skulle opstå ønske herfor.

Primitive lejrpladser
Primitive lejrpladser kan være et vigtigt islæt i mere naturbaserede friluftsaktiviteter, og kommunen har allerede en række lejrpladser. Særligt i forbindelse med de kystnære vandreruter Sydsjællandsleden og Camønoen er der etableret primitive overnatningspladser med passende afstande i forhold til dagsetaper.

Autocampere
Autocampere som, ikke mindst grundet motorvejen gennem kommunen, forventes at kunne være et udviklingspotentiale. Kommunen har ikke motorvejsnære campingpladser, som kunne være attraktive for autocampere, hvorfor der kunne være potentiale for etablering af ny motorvejsnær campingplads i Bårse, eller etablering af campingplads på Bogø, som kunne være attraktiv for både turister på gennemfart og den, der har lyst til at blive lidt længere. 

Der arbejdes for udarbejdelse af ny lokalplan for autocampere på havnene: Præstø, Stege, Vordingborg Nordhavn, Madsnedsund havn, Hårbølle havn, Kalvehave havn og Bogø havn, hvor autocampister vil have lige vilkår i forhold til leje af enhedsplads, som de gæster der kommer til søs og lægger til kaj.

Campingreglementet
Danske campingpladser er reguleret via Campingreglementet, som sidst blev revideret i år 2010. Campingreglementet omfatter alle campingpladser, offentlige som private. Reglementet gælder kun for arealanvendelse, som enten er erhvervsmæssig eller som foregår over en længere periode end 6 uger årligt. Reglementet regulerer bl.a. antallet og den maksimale størrelse af campinghytter på den enkelte plads.