Hoteller

Mål for Hoteller

  • Vordingborg Kommune vil arbejde for etablering af faciliteter til konferencer, kurser og lignende større arrangementer.
  • Ud fra en målsætning om udvikling i mindre byer og landdistrikter, åbnes der muligheder for indpasning af mindre hoteller i eksisterende bebyggelse og i eksisterende byområder.

Retningslinjer

23.1
Byhoteller betragtes som en del af den private service. De skal placeres i byzone under hensyn til centerstrukturen. Byhoteller betragtes som hotelvirksomheder kun med værelser, varieret udlejningsperiode og højt serviceniveau. Feriehoteller betragtes som virksomheder helt eller delvist bestående af lejligheder og fortrinsvis udlejning på ugebasis.

23.2
Mindre feriehoteller, kroer og lignende kan placeres i centerbyerne eller i sommerhusområderne. Det forudsætter, at hotellerne indpasses gennem en lokalplanlægning, der bl.a. sikrer, at placeringen ikke medfører gener for omkringliggende beboelse, og at offentlighedens muligheder for adgang til og ophold ved kystområderne ikke forringes, ligesom der skal tages hensyn til naturinteresserne.

23.3
Placering af feriehoteller i byzone kan ske på Stege Sukkerfabrik, sygehuset i Stege og i Vordingborg by i Sydhavnen, ved stationen eller ved TV2Øst. 

23.4
Eksisterende feriehoteller, hoteller, kroer og lignende kan tillades udvidet/suppleret i begrænset omfang – i landzone omfattet af åben-land-rammen dog kun i eksisterende bebyggelse.

23.5
Ligeledes kan der gives tilladelse til indretning af hotelvirksomhed m.v. på op til 10 lejligheder/værelser i overflødiggjorte bygninger i landsbyer og i det åbne land. I særligt velegnede bygninger kan der gives tilladelse til op til 60 sengepladser fordelt på maksimalt 25 værelser, når det lokaliseres hvor det understøtter andre turistfremmende aktiviteter. Lokalisering af hotel- og kursusvirksomhed i landzone forudsætter, at det ikke strider mod natur- og kulturhistoriske interesser og skal altid ske under hensyntagen til landskabs-, nabo-, trafik- og miljømæssige forhold.

23.6
Der er mulighed for placering af et større hotel/feriehotel ved Hjelm Bugt og på Farø. Konkret placering ved Hjelm Bugt er vist i ramme R15.11. På Farø er der endnu ikke udpeget konkret placering.

23.7
I forbindelse med etablering af besøgscenter i Hårbølle ved tidligere Daneflint kan der etableres ferielejligheder eller hotel i henhold til kommuneplanens rammeområde R12.02.

23.8
Feriehoteller skal opføres med en maksimal størrelse på normalt 200 enheder (lejligheder). I købstæderne kan der dog tillades op til 350 enheder. Bebyggelsestæthed skal tilpasses de lokale forhold.

23.9
For områder, der er udlagt til feriehoteller eller feriecentre, skal anvendelsen fastlægges udelukkende til hoteldrift eller lignende virksomhed. Virksomhederne skal drives efter lov om hotel- og restaurationsvirksomhed. 

23.10
Dog kan der for hoteller i byzone tillades en funktionsopdeling på feriehoteller/feriecentre, således at værelseskapaciteten helt eller delvis kan omdannes til timeshare og/eller til almennyttige ferieboliger eller udstykkes til ferielejligheder. 

Redegørelse

Eksisterende større hoteller suppleres af en række overnatningssteder i form af kroer og pensionater o.lign.. Der sker en løbende udvikling af hotelkapacitet i kommunen, hvilket ønskes understøttet gennem mulighederne i retningslinjerne og de udlagte rammer til overnatningsformål. Retningslinjerne sikrer endvidere mindre udvidelsesmuligheder for eksisterende virksomheder samt visse udviklingsmuligheder i landdistrikterne.

Nyt feriecenter Hjelm Bugt
Ved Hjelm Bugt har der gennem flere år været mulighed for placering af et nyt feriecenter. Hele Møn ligger i kystnærhedszonen, og det vurderes at kyststrækningen kan bære et feriecenter. Muligheden blev indført i planlægningen gennem Regionplan 2005, og er siden videreført i kommuneplanen. Placeringen er arealmæssigt afgrænset under hensyn til landskabs- og naturinteresserne.

Farø
Der åbnes mulighed for etablering af hotel med konferencefaciliteter på Farø ved afkørsel 42. Hotellet skal ses som et af flere elementer i en styrkelse af Farø som et vigtigt regionalt knudepunkt for turisme, hvor placeringen gør det muligt både at tilbyde overnatningsmulighed for de vejfarende og fungere som et kursus- og konferencecenter. Fastlæggelse af konkret placering er ikke sket endnu. Den videre planlægning vil derfor blandt andet nødvendiggøre et tillæg til denne kommuneplan, hvor arealet udlægges.

Møns Klint Resort & Hunosøgård
Møns Klint Resort kan udvikles nord for Klintevejen i henhold til kommuneplanen rammebestemmelse, hvor arealet er udlagt til erhvervsformål, vandrehjem, hotel- og restaurationsformål. 

Liselund slot

Hotel eller ferielejligheder i Hårbølle
I forbindelse med udviklingen af et mindre besøgscenter i Hårbølle, hvor Daneflint nu har afviklet deres aktiviteter, videreføres tidligere kommuneplanramme for at etablere ferielejligheder eller hotel. I den kommende lokalplanlægning skal mulighederne nærmere defineres og der skal ske hensyntagen til kulturarv og naturbeskyttelsesinteresser. Lokalplanlægningen bør åbne mulighed for en genanvendelse af de bevaringsværdige industribygninger og sikre offentlighedens adgang til området og kysten.

Nye hoteller i købstæderne
Med denne kommuneplan videreføres mulighed for at supplere Vordingborg med et byhotel. I Helhedsplan for Vordingborg By peges der på 3 mulige placeringer på Sydhavnen, ved stationen eller ved TV2Øst. Der er lokalplanlagt for et hotel på Sydhavnen, mens placeringen ved stationen og TV2Øst forudsætter nærmere planlægning. 

I byomdannelsesområdet Stege Sukkerfabrik kan der etableres feriehotel bestående helt eller delvis af ferielejligheder – beliggenheden er fastlagt med ramme C15.10 og C15.14. Der er mulighed for op til 350 værelser/lejligheder. Hotellet ønskes etableret i tilknytning til et nyt vandoplevelsescenter og Sukkerfabrikkens kulturaktiviteter. Lokalplanlægning skal sikre en god indpasning i den kulturhistoriske helhed samt gode adgangsmuligheder til kyst og nærliggende rekreative arealer.

Ferielejligheder i landzone
Naturstyrelsen vurderer, at udstykning i ejerlejligheder uden pålæg af drift af feriecenteret/hotellet under lov om hotel og restaurationsvirksomhed betyder reelt udlæg af nyt sommerhusområde i landzone. Et sådant udlæg er ikke muligt i henhold til planloven.

Bed & Breakfast
Bed & Breakfast er en betydelig overnatningsform i kommunen. Bed & Breakfast er ikke underlagt samme lovgivning som hoteller. I kommunens administration af ansøgninger vil reguleringen ske ud fra relevante retningslinjer blandt andet inden for tema om ”Landsbyer og det åbne land”, men også retningslinje 23.5 i temaet ”Hoteller” er relevant, hvor mulighederne for at etablere op til 10 ferielejligheder eller 20 sengepladser fremgår. Bed & Breakfast etableres ofte i landzone, hvor kommunens landzonepraksis vil ligge til grund for sagsbehandlingen.