Sommerhuse

Mål for Sommerhuse

  • Sommerhusområderne skal fastholdes, og deres særlige præg af sommerhusområde skal bevares, så de ikke udvikle sig i retning af parcelhusområder.

Retningslinjer

Kort 22.1

Sommerhusområder
22.1
De eksisterende sommerhusområder er vist på kortbilag 22.1. 

22.2
Gennem lokalplanlægningen skal det sikres, at sommerhusområderne fremstår som grønne områder med god plads mellem bygningerne.

Redegørelse

Vordingborg Kommune rummer ca. 4.580 sommerhuse fordelt på 18 områder. Særlig stor koncentration af sommerhuse findes på Møn. Store sommerhusområder findes ligeledes på Ore, i Bakkebølle og i Næs-Skaverup. Hertil kommer endnu ubebyggede sommerhusgrunde og endnu ikke udstykkede sommerhusområder, som vil kunne rumme samlet set ca. 900 sommerhuse.

Restrummeligheden forventes udbygget hen over en længere årrække. Staten har i 2017 indkaldt ønsker til ændringer af sommerhusudlæg inden for kystnærhedszonen. Vordingborg Kommune har i den forbindelse ansøgt om flytning af et sommerhusområde fra Ulvshale til Råbylille. Ændringen afventer et kommende landsplandirektiv.

Der blev ligeledes ansøgt til et landsplandirektiv vedr. ændring af sommerhusstatus til byzone, hvor et mindre areal ved Masnedø ønskes ændret. Staten har valgt at imødekomme kommunens ønske gennem en lovbekendtgørelse, som muliggør en ændret planlægning. På den baggrund ændres kommuneplanrammen for Masnedøvej 20-28c fra udlagt sommerhusområde til boligområde. For at ændre zonestatus skal der dog udarbejdes en lokalplan for området, hvilket vil ske i 2019.

Der findes enkelte sommerhusbebyggelser i landzone (såkaldte aftaleområder), som ikke formelt er udlagt som sommerhusområder. I praksis fungerer områderne stort set som sommerhusområder, men enhver form for byggeri eller ændret anvendelse kræver landzonetilladelse. Det er almindelig praksis, at ansøgninger om landzonetilladelser behandles efter praksis svarende til de regler, der gælder for sommerhuse i sommerhusområder, hvilket sikrer at karakteren af feriebebyggelse fastholdes i områderne. Områderne er i kommuneplanens rammer udlagt til rekreative formål.

Ændring af sommerhusområde

Med planen ændres afgrænsningen af sommerhusområdet "Bjergmarken" ved Ørslev. Området ligger uden for kystnærhedszonen og kan derfor ændres uden udarbejdelse af et landsplandirektiv.


Rødt areal udgår
Grønt areal udlægges