BORGERMØDE I STEGE

Tirsdag den 8. oktober præsenteres lokalplanforslag B 15.18.02 ”Boligområde ved Langelinie 48”.

Kom til borgermøde om lokalplansforslag for Langelinie 48, 4860 Stege (Ellens Cabaret). Vordingborg Kommune præsenterer lokalplansforslaget, der rummer mulighed for opførelse af 15 boliger på området

Mødet afholdes tirsdag den 8. oktober kl. 19.00 - 21.00. - i aulaen på Møn Skole, Birkevænget 2, 4780 Stege.

Du kan læse planen med tilhørende høringsprocedure/ høringsfrist/klagevejledning på Vordingborg Kommunes hjemmeside under Høringer og annonceringer

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 18. september 2019 at sende forslag til Lokalplan B 15.18.02 Boligområde ved Langelinie 48 ud i offentlig høring.

Vordingborg Kommune erhvervede i 2015 grunden for den tidligere Ellens Cabaret-bygning med tilhørende hotel i Stege med henblik på boligudvikling efter at have bevilliget byfornyelsesmidler til nedrivning af bygningerne. Vordingborg Kommune ønskede at sælge området til boligbebyggelse, og udarbejdede derfor en relativ rummelig forslag til lokalplan for området, som var i høring i vinteren 2017-18.

I høringsperioden indkom en del høringssvar imod byggeri på grunden, og da grunden ligger inden for fortidsmindebeskyttelseslinjen for den fredede byvold valgte Udvalget for Plan og Teknik at indgå dialog med henholdsvis de lokale foreninger og dels Slots- og Kulturstyrelsen om tilpasning af lokalplanen, så der kunne tages størst muligt hensyn til fortidsmindet. Lokalplanområdet ligger op til Stege Vold, der er et unikt fortidsminde fra middelalderen, og derfor har stor opmærksomhed i Slots og kulturstyresen.

På baggrund af denne dialog samt dialog med en potentiel udvikler, er der nu udarbejdet et nyt forslag til lokalplan for boliger, der skaber bedre indsigt til byvolden, men stadig giver mulighed for byggeri i tre etager..

Det er lokalplanens formål:

  • at der kan etableres boliger på området
  • at fastlægge bebyggelsens placering og ydre fremtræden,
  • at udlægge placering af adgangsvejen

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af ca. 15 boliger i op til 3 etager (2 etager og en Penthouse etage). Bebyggelsen er placeret så nordligt som muligt for at sikre indsigt til volden. Lokalplanen skal også sikre at der med en fremtidig lukning af Langelinie, skabes en grøn sammenhængende park fra Skyttevænget til Langelinie.