Anlæg af ny plads ved Havnevej

Den Røde Plads anlægges ved Havnevej og Vordingborg Nordhavn.

Vordingborg Kommune har i nogle år arbejdet med projektet ’De røde løbere’. Projektet har til formål, at udvikle byen i en mere aktiv retning, og ved at understøtte de kvaliteter der allerede findes.

Et af delprojekterne i ’De røde løbere’ er, at skabe sammenhænge i byen, ved blandt andet at tydeliggøre forbindelser på tværs af byen. Derfor forbinder vi nu byens aktiver med hinanden, ved at fremme logiske og tydelige stiforbindelser mellem for eksempel uddannelsesinstitutionerne, idrætsanlæg, samt kulturinstitutioner som Borgcenteret og biblioteket.

De nye tiltag skal gøre byen smukkere, og være med til at skabe grobund for øget turisme, et mere aktivt forretningsliv og en smukkere by for byens borgere.

Vordingborg Kommune har via en givende borgerinddragelsesproces med byens borgere, udarbejdet et idékatalog med flere byplanmæssige forslag og indsatspunkter.

I januar 2018 igangsættes det første af mange anlægstiltag, ’Den røde plads’ ved Havnevej i Vordingborg. ’Den røde plads’ vil blive anlagt som en del af den rute som hedder ’Havneruten’, som vil blive en rute, der forbinder Slotstorvet med Nordhavnen.

Havneruten har til formål at knytte bymidten tættere sammen med vandet, og pladsen vil fremover blive en naturlig overgang mellem Nordhavnen og arealerne syd for Borgterrænet. Pladsen vil blive et færdsels- og opholdsareal for gående, hvorfor der sammen med pladsen anlægges en ny trafiksikker overgang på tværs af Havnevej.

’Den røde plads’ anlægges på et mindre grønt areal i krydset mellem Havnevej og Nordhavnsvej. Pladsen anlægges i en zigzag lignende belægningsflade af rødbrændte teglsten. Teglstenene er en pendant til Slotstorvets belægning og Borgmurenes munkesten i Borgcenteret. Derudover plantes hække i blodbøg der både giver læ og rum til ophold, og samtidig understøtter hækkene bestemte kig.

Der er valgt blodbøg for at referere til borgmurene på borgterrænet. Der plantes også en del træer med rødt efterårsløv, hvor træernes farver vil blusse op og understrege pladsens navn – ’Den røde plads’.

På pladsen opsættes også siddeplinte i træ, som skal referere til det maritime havnemiljø. Anlægget er planlagt til at stå færdigt i marts måned 2018.