Antimobbestrategi godkendt

Folkeskolerne har nu fået en fælles antimobbestrategi.

Antimobbestrategien skal være med til at sikre, at elever ikke oplever mobning og at der hurtigt bliver sat ind, i de tilfælde, hvor der er ansats til det. 

Skolerne har været enige om at udarbejde en fælles antimobbestrategi for alle skoler og forslaget har været i høring i skolebestyrelser og kommunens ungdomsråd inden den blev godkendt i Børne-, Unge, og Familieudvalget den 5. december 2017.

I 2017 er der etableret en nationale klageinstans mod mobning. Klageinstansen skal sikre, at der bliver taget hånd om de sager, som mobbeoffer og skole ikke selv kan løse. Kommunens antimobbestrategi beskriver bl.a. håndtering af antimobbesager i forhold til den nationale klageinstans:

  • Skolen skal selv i første omgang iværksætte en handleplan, der sætter ind med både her-og-nu initiativer og initiativer, der på den lange bane skal forhindre mobning. Planen skal laves sammen med den elev der bliver mobbet og dennes forældre/forældremyndighedsindehavere.
  • Hvis mobbeproblemerne ikke stopper, kan man klage over hvordan skolen har håndteret mobbesagen.
  • I Vordingborg Kommune har kommunalbestyrelsen besluttet en model, hvor det i første omgang er skolelederen, der behandler en eventuel klage over skolens håndtering af en mobbesag. Hvis ikke skolen kan iværksætte nye tiltag, der bringer mobningen til ophør eller der kan skabes enighed om situationen, er skolelederen forpligtet til at orientere skolechefen, som har ansvar for at bringe sagen videre til den nationale klageinstans.
  • Hvis klageinstansen finder, at skolen ikke har overholdt lovens handlingspligter, kan den udstede påbud til kommunalbestyrelsen, som oftest vil indebære dokumentation af skolens indsats samt tilsyn fra statsforvaltningen, for at sikre, at de initiativer, som skolen er blevet påbudt, efterleves. Statsforvaltningen kan i yderste konsekvens træffe afgørelse om, at skolen skal betale tvangsbøder.

Børne-, Unge- og Familieudvalget forelægges en kvartalsvis oversigt over klagesager, og orienteres løbende i de sager, hvor der ikke gives medhold, og hvor klagen sendes videre til klageinstansen.

Læs antimobbestrategien her