Befolkningsprognose 2017-2030

Befolkningsprognose viser fremgang i antal borgere i Vordingborg Kommune i de kommende år.

Befolkningsprognosen  Prognosen viser en fremgang i antal borgere i Vordingborg Kommune de i kommende år.

Administrationen har igen i år udarbejdet befolkningsprognosen for Vordingborg Kommune. Den blev onsdag den 19. april fremlagt for Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling.

Prognosen viser at befolkningstallet vil være 47.101 indbyggere i år 2030. Pr. 1. januar 2017 lyder det officielle tal på 46.037 indbyggere, hvilket betyder en fremgang i Vordingborg Kommune på 1.064 borgere over de næste 13 år.

I løbet af 2017 forventes en tilgang på 177 borgere. I årene 2018-2019 forudses en tilsvarende tilvækst med ca. 150 borgere pr. år for derefter at aftage en smule, hvor befolkningstilvæksten ventes at ligge på 50-70 borgere årligt.

Det stigende befolkningstal skal bl.a. tilskrives den større tilgang af indvandrere herunder flygtninge, samt en øget nettotilflytning, som Vordingborg Kommune også forventer at se de næste par år.

Der ventes en stigning i antallet af 0-6 årige samt de 80-99 årige – særligt i sidstnævnte aldersgruppe, som forventes at blive tæt på fordoblet i antal frem mod år 2030.

Det generelle billede for kommunens demografi er fortsat en tendens mod færre skolebørn, færre erhvervsaktive i alderen 16-64 år og flere ældre.

Geografisk set er der store forskelle i demografien. Der forventes fortsat befolkningsnedgang i yderområderne, mens der i købstæderne samt i de omkransende lokalområder ventes befolkningstilgang.

vordingborg.dk ligger publikationen Befolkningsprognose 2017-2030 sammen med udvalgte udtræk på aldersgrupper, lokalområder og skoledistrikter.