Budgetkatalog med forslag til omprioriteringer sendt i høring

Budgetarbejdet er igang.

”Det er rettidig omhu”. Sådan lyder det fra borgmester Mikael Smed efter, at arbejdet med budgettet for 2020 – 2023, nu går ind i en ny fase.

Budgetterne for årene 2020 – 2023 viser en betydelig ubalance, og derfor skød Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati allerede for et par måneder siden en budgetproces i gang, som skal afdække mulighederne for at bringe balance mellem indtægter og udgifter. Det kan ske enten ved at reducere udgifterne, øge indtægterne eller en kombination af begge dele.

Der er nu udarbejdet et budgetkatalog for 2020, hvori der er input fra både MED-udvalg, administration, direktion og chefgruppe. Budgetkataloget består af forslag til øgede indtægter samt forslag til besparelser og omprioriteringer for sammenlagt ca. 50 mio. kr.

”Det er nødvendigt at skabe et budget, som gør at kommunens fremtidige økonomi er robust. Derfor er det vigtigt, at vi er godt i gang allerede nu. Og ja, vi kunne vælge at trække på kassebeholdningen, men det er ikke holdbart, og vil bare gøre udfordringerne næste år endnu større,” siger borgmester Mikael Smed.

Ubalancen lyder som udgangspunkt på 75-100 mio. kr. i budgettet for 2020 og frem, og skyldes først og fremmest, at det ekstraordinære finansieringstilskud – som udgør 42 mio. kr. i 2019 – ikke er indregnet i 2020, da det først bliver aftalt som led i de kommende aftaler med regeringen om kommunernes økonomi. Samtidig er forventningerne til statstilskuddet beregnet ud fra vigende beskatningsgrundlag for både ejendomsværdier og indkomster, hvilket giver faldende indtægter. Derudover oplever Vordingborg kommune - ligesom alle andre kommuner - et markant demografisk udgiftspres og et pres på det specialiserede socialområde, hvilket betyder stigende serviceudgifter på velfærdsområderne.

”Det betyder, at udgifterne skal mindskes. Det er mange penge, og alle muligheder er derfor åbne, men det skal ske på en social ansvarlig måde. Der kan godt blive tale om servicereduktioner, men der bliver ikke tale om bare blindt at skære ned. Udgangspunktet er i videst muligt omfang at forsøge at fastholde serviceniveauet fx gennem ændrede arbejdsgange, omorganiseringer og digitaliseringer,” siger Mikael Smed. Han tilføjer, ”Og så skal vi huske, at det er direktionens forslag, og at vi først i august ved, hvordan vores samlede situation er, og hvilket problem vi reelt skal have løst, og dermed hvad behovet er for at gøre brug af omprioriteringsforslagene”.

Frem til august vil budgetkataloget være i høring hos de høringsberettigede parter og til drøftelse i MED-systemet, så alle medarbejdere får mulighed for at komme med deres holdninger til de i alt 69 forslag. Håbet er, at den åbne proces sikrer, at alle relevante bemærkninger er fremført, og at Kommunalbestyrelsen således har et velbearbejdet og velbelyst beslutningsgrundlag at arbejde ud fra, når aftalerne om budget 2020 og frem skal indgås.

Fagudvalgene drøfter forslagene på møderne i maj og juni måned, og borgerne involveres på et borgermøde i august. Først på det tidspunkt kendes de endelige rammer for budgettet, og det står klart hvor meget af indholdet i budgetkataloget, det er nødvendigt at benytte.

Den 30. august holder Kommunalbestyrelsen budgetseminar igen.

Se budgetkatalog