Deponering for vandhus kan påvirke likviditet

Skærpet praksis indført efter at Vordingborg Kommune havde indgået aftale om nyt vandhus.

”Vi bygger nyt for at undgå at kaste gode penge efter dårlige, og vi følger en klar opfordring fra regeringen om at gå ind i offentlige private samarbejder. I det lys har jeg en klar forventning om, at ministeriet vil se positivt på vores ansøgning og hjælpe os i mål med denne sag.”

Sådan lyder det fra borgmester Knud Larsen, efter at der er rejst usikkerhed om hvor stort et beløb Vordingborg Kommune skal deponere i forbindelse med opførelsen af det nye vandhus.

Politikerne får økonomien i Vandhus-projektet forelagt her i juni, ”men det er alt for tidligt at konkludere noget. Der er tale om en form for statusopdatering på situationen,” siger Knud Larsen.

At der skal deponeres et beløb, har hele tiden stået klart i forhold til Social- og Indenrigsministeriets lånebekendtgørelse. En bekendtgørelse som har været gældende siden december 2013, men hvortil der har manglet en vejledning.

Ifølge andre kommuner, som har bygget eller er i gang med at bygge svømmeanlæg og som administrationen har været i kontakt med, har normen i forhold til lånebekendtgørelsen været, at man kan blive fritaget for at deponere den andel af prisen på et byggeri, som svarer til den procentdel af byggeriet som anvendes til privat eller kommerciel brug. For Vordingborg Kommunes vedkommende betød det, da man i september 2015 indgik aftale med KommuneLeasing, at det ville give en deponeringsfritagelse på mellem 20 og 35 procent af byggeprisen.

I december 2015 – tre måneder efter at Vordingborg Kommune havde indgået aftale med KommuneLeasing - offentliggjorde Social- og Indenrigsministeriet så endelig deres vejledning. Overraskende viste den sig at indeholde en skærpet praksis, så den hidtidige opgørelsesmetode ift. hvor stor en del man kunne blive deponeringsfritaget for ikke mere var gældende. I stedet skal kommuner deponere hele beløbet, hvis de hæfter for et lån eller lejemål, der i omfang reelt overstiger kommunens faktiske areal- og tidsmæssige benyttelse.

”Kommunen har på baggrund af vores generelle økonomiske situation rettet henvendelse til både Social- og Indenrigsministeriet og til Beskæftigelsesministeriet og bedt om møder med ministrene. Vi skal til møde med dem her i juni og i august, og et væsentligt punkt på dagsordenen med Social- og Indenrigsministeriet vil være afklaring af deponeringsspørgsmålet,”siger Knud Larsen.

Desuden ønsker Knud Larsen særligt at drøfte de mærkbare konsekvenser som de mange reformer på beskæftigelsesområdet synes at få for provinskommuner som Vordingborg.

Knud Larsen lægger ikke skjul på, at en fuld deponering vil belaste kommunens kassebeholdning kraftigt, ikke mindst set i lyset af, at et millioner stort merforbrug på kontanthjælpsområdet i regnskab 2015 heller ikke var kendt, da aftalen om Vandhuset blev indgået. ”Men jeg har som sagt en forventning om, at ministrene forstår situationen og hjælper os i mål,” siger han.

Afhængig af hvad der bliver resultatet af såvel de overordnede forhandlinger om kommunernes økonomi og kommunens ansøgning om deponeringsfritagelse, så vil fokus på at fastholde en acceptabel kassebeholdning komme til at indgå som et væsentligt element i kommunens kommende budgetforhandlinger for 2017 og årene frem.