Få besøg af en naturkonsulent

Fristen for at få besøg af en naturkonsulent udløber den 10. juni 2016.

Vordingborg Kommune ønsker i samarbejde med landbruget at øge mulighederne for at kommunens lodsejere kan få tilskud til naturpleje. Derfor tilbyder kommunen gratis at lade en naturkonsulent registrere natur på din ejendom i perioden 1. juni til 15. august 2016

HNV (Høj – Natur – Værdi)

Formålet med at registrere naturen er at højne arealernes naturværdi – den såkaldte HNV-værdi. Naturerhvervsstyrelsen har udarbejdet et kort over værdien af danske naturarealer – HNV-kortet. Kortet bruges til at målrette tilskud til naturpleje med afgræsning eller høslet til de arealer, der har den højeste naturværdi. Jo højere HNV-værdi et areal har jo større sandsynlighed for tilskud. HNV-kortet anvendes dog kun til prioritering på § 3-arealer udenfor Natura 2000-områder. Landbrugets rådgivningscenter SEGES har vurderet, at i 2015 fik 5.000 hektar naturarealer afslag på ansøgning om naturpleje som følge af for lav HNV-værdi.

Sjældne planter og truede arter

HNV-værdien kan forøges hvis naturarealerne er levested for sjældne planter ogtruede arter. Vordingborg Kommune har kun spredte registreringer af f.eks. padder. Et besøg af en naturkonsulent vil derfor ofte kunne medføre en højere HNV-værdi og derved forøge lodsejernes mulighed for tilskud til naturpleje.

Tilmeld din ejendom

Hvis du ønsker at få besøg af en naturkonsulent eller blot høre nærmere om HNV er du velkommen til at kontakte Carsten Horup på e-mail eller telefon 55 36 24 91.