Gør vi det rigtigt og får vi mest ud af ressourserne

Hænger støtten til foreninger og frivillige sammen med vision og strategi.

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid har besluttet at gennemgå kriterier og retningslinjer for tildeling af grundtilskud, aktiivtetstilskud og lokaletilskud for at vurdere om den nuværende praksis passer til intentionerne beskrevet i den nye strategi samt ønsket om at arbejde for den såkaldte 25,-50,-75 model.

 

Modellen betyder at inden 2025 skal 50% af borgerne være medlemmer i en forening og 75 % skal være fysisk aktive. Der er således muligheder for at tilpasse tilskudsmodellerne, så de understøtter den vedtagne strategi.

 

På den baggrund ønsker udvalget at få beskrevet og beregnet modeller, hvor:

 

  • der afsættes en andel af puljen til aktivitetstilskud målrettet seniorer
  • det nuværende pointsystem udvides til også at omfatte seniorer på +65 år og tilskud gives til aktiviteter med idræt og bevægelse.

 

Udvalget ønsker ligeledes at få beskrevet og beregnet en model for aktivitetsbestemt lokaletilskud samt en ide til oprettelse af en pulje til etableringsstøtte til foreningers nye eller ændrede lokalebehov, hvor foreningen har behov for at leje lokaler.

 

Etableringsstøtte kunne eventuelt gives i en opstartsperiode på fx 1-2. år.

 

Sidst ønsker udvalget et oplæg til ændring af kriterier for puljer under KIF, således at foreningernes egenkapital indgår som kriterium ved stillingtagen til, om en forening skal have tildelt støtte.