Karaktergennemsnit er steget

Afgangsprøver i 9. klasse viser, at det går den rigtige vej med karaktererne.

Eleverne i 9. klasse i kommunens folkeskoler er nu gået på sommerferie og gennemsnittet af deres afgangsprøvekarakterer i de bundne prøvefag viser, at der generelt er forbedringer at spore.

Skolechef Søren Kokholm fortæller: ”Vi har samlet set fremgang en på 0,38 i dansk og matematik i forhold til 2016, hvilket er tilfredsstillende. Der er enkelte steder hvor vi går tilbage og det skal analyseres nærmere, ligesom vi skal analysere på de fremgange der har været, men nogle af grundene til at det går fremad er at skolerne i de to sidste skoleår har haft et ekstra fokus på dansk og matematik, og i indeværende skoleår fokus på ikke uddannelsesparate elever, turboforløb for fagligt svage elever, prøveafvikling og lignende.Den ekstra indsats har betydet at gennemsnittet for de to fag tilsammen er steget fra 5,62 i sidste skoleår til 6,00 for skoleåret 2016/2017.”

I år er det første gang at den nye fælles naturfagsprøve gennemføres. Naturfagsprøven afholdes som én fælles praktisk-mundtlig prøve, der dækker pensum i fysik/kemi, biologi og geografi. Når den fælles naturprøve tælles med, bliver karaktergennemsnittet i alt 6,38.

Formand for Børne-, Unge- og Familieudvalget, Kirsten Overgaard ser karakterfremgangen som et tegn på at strategien for skoleområdet er ved at lykkes:

”Både de bedre afgangprøvekarakterer og de langt bedre testresultater peger på, at det fokus vi har haft på strategien og dens indsatsområder, er ved at lykkes.

Tættere opfølgning på data betyder at vi kan arbejde meget mere målrettet og i udvalget vil vi også i det kommende skoleår tæt følge skolernes forskellige indsatser for at løfte både de svage og de stærke elever.”

Selvom Søren Kokholm er tilfreds med at resultaterne overordnet er steget, ser han frem til at få sammenligningstallene på landsplan og karaktererne holdt op imod den socioøkonomiske reference.

Disse tal tager højde for forskelle i demografi mv. og giver et mere retvisende billede af, hvordan eleverne karaktermæssigt ligger på landsplan og i forhold til dem, vi normalt sammenligner os med.

De nationale test kan også være med til at sige noget om hvordan eleverne i kommunens skoler ligger i forhold til landsplan og de giver derudover et billede af hvor den enkelte elev fagligt befinder sig, så læreren kan få et bedre indblik i hvor eleverne fagligt befinder sig og derved kan de sætte tidligere ind, hvis der er behov for det.

Samlet set placerer Vordingborg kommune sig på landsgennemsnittet i dansk læsning på 2., 4., 6. og 8. årgang samt matematik på 3. og 6. årgang.

Flere elever har i år gennemført de nationale test end sidste år, og testresultaterne er blevet bedre.

Søren Kokholm fortæller:

”Det vidner om at skolerne har en god evalueringspraksis og planer for gentestning. Derudover kan vi se at andelen elever der scorer over middel i matematik er steget og andelen af elever med dårlige læseresultater er faldet. Det fortæller, at skolerne i højere grad løfter både de fagligt svage og fagligt stærke elever og det er naturligvis også medvirkende til at afgangsprøvekarakterne forbedres.”