Klyderne skal atter yngle på Avnø

Naturstyrelsen gennemfører en række indsatser, som skal forbedre levesteder og ynglesuccesen hos flere truede arter.

Onsdag, torsdag og fredag i uge 43 vil der være maskiner i kikkerten på Avnøs arealer. Disse maskiner skal rydde popler i Nokkeskoven, klippe bevoksning ned på Klydeøen og fræse delområder af øen til bar jord igen.

Derfor efterspørger Naturstyrelsen og Avnø borgerne om hjælp til at samle plantemateriale sammen torsdag d. 27. oktober 2016 kl. 14.00-16.00.

Avnø Naturcenter vil være værter med varm kaffe, kakao og kage.

Bedre yngleforhold på Klydeøen

I både 2012 og 2013 har der været ynglende klyder, viber, rødben og dværgterner på den ca. 3.000 m2 store Klydeø på Avnø. Disse jordrugende fugle har i høj grad brug for fred og ro samt ringe bevoksning, for at de vil yngle. Derfor skal den store skovningsmaskine, sætte en mini-alpe-traktor af på Klydeøen. Her skal den klippe den høje græsbevoksning, der efterfølgende skal samles og bjerges fra øen, så nærringstofstilførelsen minimeres. Efterfølgende vil delområder af Klydeøen fræses til bar jord, som de jordrugende fugle foretrækker det.

Popler og øget bevoksning skaber ugunstige forhold

De høje popler i Nokkeskoven skaber gode udsigtspunkter for sortfugle og rovfugle, som både stresser og bl.a. ernærer sig af andre fugles æg og unger. Dette betyder, at bestanden af fugle på Avnø bliver mindre. Derfor skal en del af disse popler fældes, så de mindre fugle får fred til at yngle igen.

Poplerne skal fjernes ved hjælp af den samme skovningsmaskine, som også sætter mini-alpe-traktoren af på Klydeøen. Efterfølgende vil poplerne blive hugget til flis og brugt andre steder.

Mikkel Ræv spiller også en rolle

Klydesøen og -øen er dannet som følge af etablering af diger efter stormflodens skader på Avnø i 2006. Etableringen af disse diger krævede enorme mængder af jord, hvorved søen med Klydeøen i midten blev dannet.

Voldgraven sikrer Klydeøen mod uønskede gæster - herunder ræve, som både er konstateret via kamera og fundne ekskrementer. Vand udgør dog ingen garanti mod rævebesøg, da ræven er en udmærket svømmer, hvorfor det planlægges at udlægge flydespærringer efter princip fra Harboøre Tange. Flydespærringen består af en del som ligger i overfladen af vandet og holdes mod bunden af tung vægt. Ræve forhindres i at kunne svømme forbi og ind til øen, da de ikke kan lide at få snuden under vand. Flydespærringerne vil dog først udlægges i det tidlige forår, inden fuglenes ynglesæson træder ind, og når faren for is og vind er minimeret.

Hvad skal der gøres fremadrettet?

Der er tre forhold, der skal vedligeholdes for, at fuglene yngler på Klydeøen:

  • bevoksningen skal holdes ned
  • der skal være vand omkring øen
  • rævene skal holdes væk

Derfor er det tanken, at bevoksningen kontinuerligt skal holdes nede i delområderne, og dette vil muligvis kræve etablering af et vadested med marksten til mini-alpe-traktoren.

Effekten af klipning og fræsning i forhold til ynglesæsonen vil blive fulgt tæt de kommende år. Vandstanden i voldgraven omkring Klydeøen vil også blive fulgt, da den er en betingelse for, at fuglene får fred til at yngle. Der kan blive tale om, at den skal uddybes, hvis ikke den kan holde vand i de kommende år.

Sidst, men ikke mindst, vil der i løbet af 2017 etableres kunstige rævegrave for at reducere ræve i området. Dette vil ske i samarbejde med en lokal jagtforening.