Kommunal glæde over naturpris til Rosenfeldt Gods

Pris for langvarig forbedring af naturforholdene på Knudshoved Odde.

15. Juni-fonden uddeler hvert år en stor naturpris til personer, der har gjort en særlig indsats for Danmarks natur. Prisen tilfalder i år godsejer Peter Oxholm Tillisch på Rosenfeldt Gods. Prisen er på 200.000 kr og blev tildelt på Plantekongressen i Herning den 15. januar 2019.

Vordingborg Kommune og Danmarks Naturfredningsforening i Vordingborg havde indstillet Peter Tillisch til prisen. Et bedømmelsesudvalg i 15. juni fonden har derefter vurderet indstillingerne.

I begrundelsen for tildelingen skriver 15. juni-fonden:

”På ca. 550 hektar på Knudshoved Odde, er der siden 1990 oprenset og anlagt 52 vandhuller og småsøer, og der er indført skovgræsning på 75 ha og etableret 3 ha skovlysninger. På landbrugsjorden er 10 ha omlagt til vedvarende græs med kreaturgræsning”.

”Tiltagene har haft en stor naturforbedrende effekt, hvor særligt paddebestandene har haft stor gavn af indsatsen. Bestanden af klokkefrøer ligger nu på ca. 6-700 ynglende dyr og bestanden har spredt sig fra en koncentration på de yderste dele af Knudshoved Odde til nu at forekomme i hele området.”

”Knudshoved Odde er en central del i et internationalt naturbeskyttelsesområde i netværket af europæiske Natura 2000-områder, og Tillisch’ aktiviteter er et afgørende element omkring målopfyldelsen for handleplanen for Natura 2000-området – et ansvar som Vordingborg Kommune ikke har ressourcer til at løfte alene. Tillisch’s store indsats har endvidere givet grundlag for at gennemføre hele tre EU LIFE-projekter med det formål at skabe yderligere naturforbedring. Herigennem har hans aktiviteter bidraget til at hente internationale midler til indsatsen.”

Udvalgsformand for Klima- og Miljøudvalget i Vordingborg Kommune, Else-Marie Langballe Sørensen udtaler:

”Det er en fantastisk nyhed for Vordingborg Kommune og et stort tillykke herfra til Peter Tillisch og Rosenfeldt Gods”. Vordingborg Kommune er utroligt glade for, at det gode samarbejde som kommunen har med Rosenfeldt gods om forbedring af forholdene for naturen og de truede arter, bliver bemærket af en stor naturfond som 15. juni fonden”. Vordingborg Kommune bakker fuldt ud op om indsatsen og i Klima- og Miljøudvalget har vi netop godkendt en kommunal deltagelse i et nyt meget stort naturprojektet på Knudshoved Odde.Hvis projektet bliver godkendt af EU vil det blive det største naturprojekt i Vordingborg Kommune og det vil skabe en masse ny natur og sikre endnu bedre naturoplevelser for kommunens borgere og besøgende.” afslutter Else-Marie Langballe Sørensen.

Fakta:

Knudshoved Odde rummer en rig og særpræget natur og er beskyttet gennem udpegning som Natura 2000-område.

Området huser 17 ud af Danmarks 19 padde- og krybdyrarter og er dermed landets vigtigste område i forhold til bevarelse af Danmarks padder og krybdyr.

Især den rødlistede klokkefrø har haft store ynglebestande tidligere.

Markante tilbagegange i paddebestandene igennem 1980’erne gav anledning til starten på et langvarigt samarbejde mellem lodsejeren, godsejer Peter Tillisch, og det daværende Storstrøms Amt samt den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.