Konsekvenser for trafikken når Orevej spærres

Trafikale ændringer for biler, busser , cyklende og gående når viadukt udvides.

Banedanmark har varslet, at Orevej spærres ved baneoverføringen i perioden fra 2. januar 2019 til november 2019, da der skal udføres en ny og bredere viadukt. Dette vil påvirke bilister, cyklende, gående samt buslinjerne 661R (Ore-Vordingborg-Præstø) og buslinje 760 (Vordingborg –Sakskøbing).

Buslinje 661R påvirkes meget betydelig, da spærringen af Orevej medfører, at ruten vil blive opdelt i to dele; en på Ore-siden og en på Masnedsund-siden, som vil få en samlet længere køretid end idag. Derved kan den nuværende betjening med ½-timedrift på hverdage i dagtimer og 1-timedrift aften og weekend ikke opretholdes.

Movia har udarbejdet en ny køreplan med halveret betjeningshyppighed og nye minuttal på strækningen Banegårdspladsen-Ore og Banegårdspladsen-Masnedsund.

Betjening og minuttal imellem Banegårdspladsen og Præstø påvirkes kun i mindre grad. Der indsættes en ekstra offentlig bus på buslinje 661R til at betjene skoleelever og studerende fra Ore og Masnedsund til og fra Gåsetårnskolerne Marienberg og Iselinge samt Uddannelsescenteret. Bussen kører kun på skoledage i forbindelse med skolernes ringetider kl. 8.00, 14.00 og 15.00.

Kommunens udvalg for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har på deres møde den 12. november godkendt, at de forventede merudgifter på ca. 500.000 kr. til ekstrabussen indgår i budgetforhandlingerne for budget 2020.

For buslinje 760 vil vejspærringen medføre, at Orevej/Rampen ikke betjenes som hidtil, da bussen vil køre direkte fra Masnedsundbroen ad Brovejen til Banegårdspladsen og Uddannelsescenteret.

Den reducerede busbetjening på Ore kan betyde, at flere børn og voksne vil vælge at gå eller cykle ad en ny stiføring, som anlægges af BaneDanmark fra Rampen til kajen under banen. Herfra fortsætter stien forbi Kulturarkaden (Biblioteket) og til Marienbergvej. Der vil være fast belægning og belysning på hele stien og den vil være farbar om vinteren, hvor den ryddes efter behov.

Det forventes, at nogle borgere ligesom i dag vil bruge Sundvej fra Orevej til stien under broen. Da Sundvej er en privat fællesvej i grus uden belysning vil kommunen ikke kunne holde den i forsvarlig farbar stand i tilfælde af sne og frost.

BaneDanmark oplyser, at der i øjeblikket kun er ét spor åbent på Brovejen. Den opsatte lysregulering vil frem til august/september 2019 give ekstra transporttid for biltrafikken. Derfor opfordres trafikanter mellem Vordingborg og Falster til at køre ad Farøbroen, hvis det er muligt.

Biltrafikken til og fra Ore vil her i december være lejlighedsvist lukket gennem viadukten under jernbanen, op til en dags varighed.

Cyklister og gående vil fortsat kunne komme igennem. Når viadukten lukker efter nytår, henvises biltrafikken til og fra Ore til at benytte Rampen, Brovejen og videre.