Kultur-, idræt og fritidspuljer

Høring om ændringer i puljekriterier for puljer på kultur, idræt og fritidsområdet.

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid har på deres møde den 5. september behandlet et forslag om ændringer til puljekriterierne for puljerne på kultur, idræt og fritidsområdet.

Udvalget drøftede blandt andet kriterierne for Aktivitetspuljen. Drøftelserne omhandlede: krav om delvis selvfinansiering ved ansøgninger over 40.000 kr., vurdering af foreningernes egenkapital og ændring af praksis omkring administrativ sagsbehandling af puljeansøgninger.

Udover Aktivitetspuljen blev kriterierne for Puljen til fysiske forbedringer og Lysanlægspuljen også drøftet. Her blev det besluttet at disse puljer fremadrettet skal fordeles administrativt, med en efterfølgende orientering til Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

Det blev besluttet, at de foreslåede ændringer til kriterierne sendes i høring i Folkeoplysningsrådet, Det Frivillige Samråd og Idrætsrådet snarest muligt, og at sagen genoptages efter endt høring på udvalgets møde i december.

De ændrede puljekriterier forventes at træde i kraft fra 1. januar 2019.