Lokalplan for Stationsområdet

Kommunalbestyrelsen ser på lokalplansforslag for stationsområdet i marts.

Høringsfristen for lokalplanforslaget for stationsområdet blev afsluttet den 7. februar 2018 og forslaget fremlægges nu for kommunalbestyrelsen på møderækken i marts.

Der indkom i alt 15 høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag, og alle svarene vil nu sammen med kommentarerne fra borgermødet den 23. januar blive fremlagt for politikerne i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Med den kommende vedtagelse af planen åbnes mulighederne for nybyggeri af ca 80 boliger samt indretning af ny attraktiv stiforbindelse mellem stationen og bymidten samt for arbejdet med planlægning for en ny brug af stationsbygningen.