Mellemfinansiering af LAG-støttede projekter

Mulighed for midlertidige kommunale lån til visse støttede LAG-projekter.

Vordingborg Kommunes Udvalg for Økonomi, Planlægning og Udvikling har besluttet at hjælpe projektholdere, der får projekttilsagn fra Den Lokale Aktionsgruppe i Sydsjælland (LAG-Sydsjælland).

LAG-Sydsjælland råder over en projektramme på 3,759 mio. kr. Fra 2016 reduceres rammen efter en regeringsbeslutning med 30%.

LAGen arbejder for at indstille projekter til EU- og statsstøtte, der skaber enten bedre rammevilkår på landet eller nye arbejdspladser på landet.

Gennem flere år har LAG-ordningen, der i dag drives af Erhvervs- og Vækstministeriet, været kritiseret for at projektholdere først fik deres tilskud udbetalt efter ’dokumenterede afholdte udgifter’ i projektet. Det har for mange foreninger og mindre virksomheder betydet renter til dyre kassekreditter og låneomkostninger i pengeinstitutter, og disse omkostninger har ikke været tilskudsberettiget.

Nu tilbyder Vordingborg Kommune derfor en ordning, hvor kommunen agerer ”bank” ved at yde et midlertidigt lån identisk med de godkendte LAG-projekters tildelte tilsagn.

Mellemfinansiering er dog kun gældende for de projekter der er af almennyttig karakter. Det er projekter der skal falde inden for LAGens udviklingsstrategi med indsatser til; ”Udvikling af landsbyer og landdistrikter, dvs. 1) ved at støtte etablering og opretholdelse af basale servicefaciliteter eller 2) udviklingsplaner og aktiviteter der øger landsbyernes attraktivitet og bosætning”.

På grund af kommunalfuldmagtens regler kan der ikke ydes støtte til enkeltvirksomheder, enkeltpersoner eller en snæver gruppe af enkeltpersoner inden for den LAG-kategori, der handler om at skabe nye arbejdspladser.

Når Kommunen yder tilskud, skal det ske efter almennyttige kriterier – dvs. til gavn og glæde for mange.