Naturhandleplaner er vedtaget

De kommende års naturarbejde er nu på plads.

Kommunalbestyrelsen har netop vedtaget syv Natura 2000-handleplaner for perioden 2016-2021. Dermed er linjen lagt for de kommende års arbejde med at sikre en rig og mangfoldig natur i kommunens vigtigste naturområder.

Indsatsen sker i høj grad i samarbejde med lodsejere og organisationer.

Natura 2000-handleplanerne 2016-2021 har fokus på:

• Sikring af naturpleje

• Færdiggørelse og sikring af indsats fra 1.planperiode 2010-2015

• At skabe sammenhæng i naturen

• At sikre levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter

Handleplanerne indeholder:

• Redegørelse for indsatsen i Natura 2000-områderne 2010-2015

• Beskrivelse af behov for indsatser • Indsatser fordelt på aktører

• Prioritering af den forventede indsats

• Forventede initiativer og plan for interessentinddragelse

Natura 2000-handleplanerne samt hvidbøger for de høringssvar, der er indkommet i høringsperioden, kan ses på Vordingborg Kommunes hjemmeside

Spørgsmål til handleplanerne kan rettes til Carsten Horup Bille, e-mail: caho@vordingborg.dk, telefon: 55 36 24 91.