Nye Vandråd undervejs

Nu kan interesseorganisationer søge om optagelse i de nye vandråd.

Der skal nedsættes nye vandråd. Rådene skal vurdere om de vandløb, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag om vandløb omfattet af vandområdeplanerne, lever op til ny opdaterede faglige kriterier og dermed forsat skal være del af planerne.

Vordingborg Kommune er del af to vandråd og interesseorganisationer der ønsker at deltage i de to vandråd, kan sende forslag på mail til vandloeb@vordingborg.dk. Fristen er den 3. april 2017.

Ud over at vurdere vandløbene skal vandrådene også udvælge vandløb, der kan analyseres med henblik på om de skal udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Vandrådene skal være etableret senest den 20. april 2017 og levere sine anbefalinger med udgangen af 2017.

Vandrådene vil blive sammensat af medlemmer repræsenterende landsdækkende organisationer, der varetager erhvervsinteresser, eller som har til hovedformål at beskytte natur, miljø og/eller rekreation. Desuden lokale organisationer der jfr. deres formål eller virke er knyttet til benyttelse eller beskyttelse af vand.

Vandrådene kommer til at bestå af op til 20 personer. Der tilstræbes en ligelig repræsentation af benyttere og beskyttere.

Vordingborg Kommune er del af to hovedvandoplande: Smålandsfarvandet (området vest for Sydmotorvejen) og Østersøen (området øst for Sydmotorvejen – herunder Møn). Smålandsfarvandet omfatter vandløb i otte kommuner (Slagelse, Sorø, Ringsted, Faxe, Næstved Guldborgsund, Lolland og Vordingborg) – Østersøen omfatter vandløb i seks kommuner. (Stevns, Faxe, Næstved, Guldborgsund, Lolland og Vordingborg).

Vandrådene sammensættes af en af vandoplandets kommuner (kaldet sekretariatskommunen), der tilsendes forslagene til medlemmer fra de øvrige kommuner. Der er på dette tidspunkt ikke valgt sekretariatskommuner.

Sekretariatskommunen og de øvrige oplandskommuner vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplanerne.