Nyheder fra kommunalbestyrelsen

På dagsordenen var blandt andet et nyt fælles projekt i Ørslev og en ny Pleje-, Omsorgs- og Værdighedspolitik.

Forslag om nyt fælles projekt i Ørslev

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at man sammen med budget 2017 vil arbejde videre med et nyt fælles projekt omkring skole, hal og et eventuelt nyt egnshus i Ørslev.

Det nye fælles projekt er lavet i dialog med lokalråd, idrætsklub, forsamlingshus, skole, menighedsråd, spejdere m.fl.

Det samlede projekt koster.3,5 mio. kr. De første 0,9 mio. kr. er allerede fundet, og det blev besluttet at muligheden for finansiering af de manglende midler vil indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Hvis det sker, vil idrætsklubben få et nyt redskabsrum og et selvstændigt lokale til foreningsfitness og skolen vil blive ombygget med nye læringsmiljøer der passer til den nye folkeskolereform. Derudover bliver der lavet et nyt egnshus ved at inddrage nogle af skolens nuværende lokaler samtidig med at der laves et nyt samlingslokale mellem skole og idrætshal.

Hvis projektet realiseres, vil det gamle forsamlingshus blive nedlagt, og den nuværende forsamlingshusforening vil fremover drive egnshuset efter samme principper som de fire kommunale egnshuse i Køng, Allerslev, Viemose og Jungshoved.

Ny Pleje-, Omsorgs- og Værdighedspolitik

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny Pleje-, Omsorgs- og Værdighedspolitik for de kommende fire år.

Et centralt pejlemærke for politikken er, at Vordingborg Kommune`s pleje og omsorgsområde summer af aktivitet så den aldrende borger har mulighed for at leve en sund, tryg og aktiv tilværelse. Et liv der danner et godt fundament for færrest mulige begrænsninger og derved størst mulig frihed og værdighed.

Kommunalbestyrelsen har med de overordnede målsætninger sat rammen

• At ældre med få eller ingen behov for pleje og omsorg har mulighed for at være aktive borgere med et socialt og sundt liv

• At ældre med behov for rehabilitering og socialt netværk bevarer et godt og værdigt liv uden afhængighed af andre

• At alle borgere med behov for sygepleje, pleje og omsorg modtager behandling og hjælp ved langsomt fremadskridende sygdom, og ved helbredstruende eller          livstruende sygdom modtager lindring, støtte og nærhed på en værdig måde.

• At borgerne modtager en helhedsorienteret, venlig og kompetent hjælp.

Pleje-, Omsorgs- og Værdighedspolitikken har inden godkendelsen i kommunalbestyrelsen været i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Politikken opfylder de krav Sundheds- og Ældreministeriet har givet kommunerne i forhold til at formulere en værdighedspolitik.

Politikken vil blive offentliggjort på Vordingborg Kommunes hjemmeside inden 30. juni 2016.

Samtidig med offentliggørelse af politikken vil Redegørelse for anvendelse af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 og 2017 blive fremsendt til ministeriet. Redegørelsen har ligeledes været i høring i Seniorrådet. Vordingborg Kommune er tildelt 10.416.000 kr. i puljemidler i 2016 og alle midler anvendes til lønkroner til aktiviteter, der understøtter de overordnede målsætninger i Pleje-, Omsorgs- og Værdighedspolitikken.

Nye og bedre offentlige toiletter

Kommunalbestyrelsen har besluttet at frigive midler til etablering af nye toiletter og renovering af eksisterende faciliteter.

De nye toiletter skal være med til at opfylde målsætningen om, at Vordingborg Kommune kan tilbyde offentlige toiletfaciliteter, som i antal, placering og standard svarer til brugernes forventninger.

Renoveringen af eksisterende faciliteter skal være med til at opfylde målsætningen om rene og velholdte offentlige toiletter, som er trygge at benytte.

De nye toiletter etableres efter anbefalingerne i strategien for offentlige toiletter, som blev godkendt i 2014 og senest revideret i 2015.

Det første nye toilet forventes at blive etableret i nærheden af Slotstorvet i Vordingborg, som erstatning for de nedlagte toiletter på Slotstorvet og under den gamle museumsbygning.

Renoveringen af de eksisterende offentlige toiletter er allerede i gang. Toilettet ved Ved Havnen 6 i Stege er under en større renovering efter en hærværksbrand, som ødelage store dele af toilettet. De nyrenoverede toiletter forventes, at kunne tages i brug i løbet af juni.

Næste større renovering vil blive af toiletterne ved Nordhavnen, hvor de pt. lukkede toiletfaciliteter ved Nordhavnsvej 18 vil blive ombygget og renoveret, samtidig etableres der et nyt handicaptoilet. De nye faciliteter skal erstatte de eksisterende toiletter ved Nordhavnsvej 28, som bliver lukket, da de er utidssvarende, og det ikke er muligt at lave større forbedringer i den eksisterende bygning.

For at sikre det ønskede serviceniveau fremadrettet vil renoveringen af de eksisterende faciliteter ske på baggrund af tilstandsrapporter, der er udarbejdet for hvert enkelt toilet.

Udover nye toiletter og renovering af nuværende faciliteter, har Vordingborg Kommune efter anbefaling fra Vordingborg Handicapråd, indgået aftale med foreningen God Adgang om registrering og mærkning af kommunens offentlige toiletter. Formålet med mærkningen er at informere borgere og turister i Vordingborg Kommune om adgangsforholdene til de offentlige toiletter, samtidig med at der skabes et fagligt overblik over tilgængeligheden til brug for de bygningsansvarlige.

Med disse tiltag håber man at opfylde Vordingborg Kommunes målsætning om, at ”Toiletterne skal fremstå rene og velholdte og være trygge at benytte, samt udbuddet af toiletter i antal, placering og standard svare til brugernes forventninger. ”

Flexturtakster ændres fra 1. oktober 2016

Da Movia for nylig har givet kommunerne mulighed for at indføre dobbelt takst for ture internt i byområder i forhold til landområder, har kommunalbestyrelsen besluttet at udnytte dette for at imødekomme de mange borgere, som ikke bor i nærheden af buslinjer.

Derfor ændres taksterne fra 1. oktober 2016, således at en Flextur vil koste 48 kr. for 10 km, når der køres internt i en zone omkring Vordingborg, Nyråd og Ørslev, mens taksten nedsættes til 24 kr. for 10 km uden for denne zone. Den nuværende takst for Flextur er på 36 kr. for 10 km. og har været gældende siden 17. januar 2016.

Takstforhøjelsen i ’Flex-tur-byzonen’ omkring Vordingborg by, Nyråd og Ørslev er begrundet i, at der højst må være 2,5 km fra enhver husstand til en buslinje i denne zone.

Takstændringen forventes ikke at påvirke kommunens udgifter til Flextur.

Nye muligheder for øget tilgængelighed

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et nyt administrationsgrundlag til forbedring af tilgængelighed. Det nye grundlag åbner op for mange forskellige former for tilgængelighedsprojekter, og er en ændring i forhold til det eksisterende grundlag, der kun giver mulighed for ændringer af det offentlige gadeareal i kommunens tre købstæder.

I løbet af 2015 har administrationen forbedret tilgængeligheden til flere forretninger, cafeer, tandlæger mv., fortrinsvis i Vordingborg, da det er der de fleste ansøgninger er kommet fra.

Der arbejdes primært videre ud fra det eksisterende administrationsgrundlag, for at sikre god tilgængelighed til forretninger mv. i de tre købstæder.

Der er åbnet op for, at arbejder gerne må udføres uden for de tre købstæder, samt på private arealer til bygninger med offentlighedens interesse.

I oktober 2015 er der lavet en evaluering på de udførte anlæg i Vordingborg by. Evalueringen blev udført af administrationen, samt formanden for handicapråddet. Løsningerne der er valgt har givet gode resultater, og kan udføres for rimelige udgifter. Evalueringsgruppen kunne se flere steder, hvor det er muligt at forbedre forholdene, også i de andre købstæder.

Handicapråddet har et ønske om en udvidelse af puljen, så den dækker bredere og hedder ”Forbedret tilgængelighed”. Handicapråddets forslag til kriterierne for den nye pulje, ud over ændringer i offentlig gadeareal er:

• Rette op på tilgængelighedsproblemer i eksisterende bygninger og anlæg. Skal ikke bruges i nye anlæg og bygninger.

• Samtænke når vi for eksempel renoverer forsamlingshuse, så der indtænkes tilgængelighed og mulighed for at søge puljen.

• Fysisk og auditiv tilgængelighed (akustikforbedring og teleslyngeanlæg)

• Uddannelse, mødesteder, kultur mv. i det offentlige rum og faciliteter, hvad enten det er kommunalt- eller privatejet

Det nye administrationsgrundlag åbner også op for, at Handicaprådets forslag kan opfyldes.

De enkelte projekter omkring tilgængelighed skal ansøges separat. Administrationen tager stilling til ansøgningerne og vurderer projekterne. Økonomien afregnes efter den afsatte økonomiske ramme i det eksisterende administrationsgrundlag. Ansøgningerne til puljen skal forsat behandles løbende, og tildeles efter ”først til mølle” princippet.

Se hele dagsordenen/referatet fra Kommunalbestyrelsen

 

Se alle dagsordener og referater.