Nyt om politik

Se beslutninger fra kommunalbestyrelsens møde den 28. april.

Projekt ”De Røde Løbere – plads til at mødes” går nu for alvor i gang

Kommunalbestyrelsen frigav på mødet den 28. april midler til, at byfornyelsesprojektet ”De Røde Løbere – plads til at mødes” har den nødvendige økonomi til arbejdet med fornyelse og omdannelse af bymidten i Vordingborg.

Programmet for projektet De Røde Løbere blev godkendt af kommunalbestyrelsen på møde i august 2015 og godkendt i ministeriet for Udlændinge, integration og boliger i november 2015.

Projektets hovedmål er:

• En levende bymidte og en stærk organisering af byens parter.

• Etablering af permanent Byledelse, bestående af handels- og erhvervsliv, ejendomsejere, uddannelsesinstitutioner, repræsentanter fra teatrene, Vordingborg Kommune, foreningslivet og råd (lokalråd, handicapråd, ungerådet m fl.) Se program del 5.

• Ingen tomme butikslokaler i Algade.

• Tydelige og attraktive forbindelser mellem byens forskellige attraktioner og vigtige mødesteder.

Administrationen har arbejdet med at forberede opstarten af projektet i henhold til programmet. Der er indgået et lejemål med henblik på skabelse af et ”byens hus” i Algade 18, og der har allerede været afholdt møder med forskellige grupper blandt andet om udformningen af en ny plads i Algade ud for det kommende borgercenter.

Der er planlagt en åbning af et Byens Hus fredag den 3. juni kl. 11.00. Program for åbningsdagen vil blive annonceret i nær fremtid.

Se mere om de røde løbere

 

 

Tilfredsstillende regnskabsresultat for nyt fælles beredskab

Kommunalbestyrelsen tog regnskabet for 2015 for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning til efterretning.

Midt- og Sydsjællands Brand og Redning blev dannet i 2015 som et nyt fælleskommunalt redningsberedskab for kommunerne Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg.

Beredskabet er kommet ud af 2015 med et tilfredsstillende regnskab, som viser et lille overskud på 555.772 kr.

Regnskabsresultatet er opnået på trods af årets udfordringer i forbindelse med dannelsen af det nye beredskab, der bl.a. betød, at forskellige økonomisystemer skulle samkøres midt i regnskabsåret, samtidig med at der skulle være fokus på sikker drift, så hverken borgere eller virksomheder oplevede svigt eller dårligere service fra det nye beredskab.

 

Strategisk Energiplan

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en Strategisk Energiplan for Vordingborg Kommune, som beskriver kommunens indsats i forhold til CO2-reduktion frem mod 2020 samt en målsætning om at være selvforsynende med vedvarende energi i 2035.

Vedtagelsen er sket efter en otte ugers høring, hvor høringssvarene primært har omhandlet vindmøllers bidrag i den samlede indsats. På baggrund af høringen er vindmøllernes placering i den strategiske energiplan blevet nedtonet væsentligt.

Indsatsen i forhold til CO2-reduktion frem mod 2020 omhandler primært VE-anlæg i form af større solcelleanlæg samt udbredelse af fjernvarme og nedbringelse af andelen af oliefyr i større landsbyer. På længere sigt er målsætningen, at Vordingborg Kommune i 2035 bliver selvforsynende med vedvarende energi til el- og varme – heri indregnes dog en andel af energi fra havvindmøller i Danmark svarende til indbyggertallet i Vordingborg Kommune.

Se den vedtagne plan

 

Forbedring og fastholdelse af god kollektiv trafik

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den kollektive bustrafik skal fortsætte det kommende år uden serviceforringelser.

Der foretages dog enkelte tekniske ændringer, således at buslinjerne 662 (Vordingborg-Kastrup) og 664 (Vordingborg-Bogø-Stege) sammenlægges til en ny buslinje 664 (Kastrup-Vordingborg-Bogø-Stege). Endvidere ændres ruteføringen for sommerbuslinje 678 (Stege-Geocenteret-Liselund Slot), således at buslinjen fremover udgår fra Klintholm Havn til Geocenteret og Liselund Slot. Ændringerne vil spare ca. 0,7 mio. kr. årligt.

Kommunalbestyrelsens vedtagelse af trafikbestillingen for 2017 er sket på baggrund af en særdeles flot passagerudvikling i 2015 med de offentlige busser i Vordingborg kommune.

Antallet af pasagerer er markant øget med en fremgang på 11 %. En enkelt buslinje (669 Lundby-Præstø-Stege) har fordoblet passagertallet. Dette skal ses på baggrund af udviklingen i den øvrige del af Movia, som oplevede en vækst på blot +1 %. Udviklingen i kommunerne under et på Sydsjælland var i gennemsnit +3 %.

Fremgangen i Vordingborg kommune er især båret af buslinje 661R (Vordingborg-Præstø), som oplevede en vækst på 75.000 passagerer, svarende til 18 %. Buslinjens succes skyldes sammenlægningen af den tidligere bybus med bussen til Præstø.

Denne succes er også baggrunden for, at der nu er besluttet en sammenlægning af buslinjerne 662 og 664. Den sammenlagte buslinje vil på samme måde som 661R få en funktion både som bybus i Vordingborg by/Kastrup og som betjening af det store opland Bogø/Vest-Møn/Stege. Ruteføringen i Vordingborg by ændres, således at der kommer busstop på Solbakkevej ud for DGI Panteren. Voldgade vil blive betjent i begge retninger sammen med Kvickly, Uddannelsescenteret og Iselingeskolen.

Sammenlægningen af buslinjerne forventes også at give en bedre køreplan med faste minuttal igennem hele dagen.

Trafikbestillingen uden serviceforringelser er vedtaget på trods af store udfordringer fra kraftigt stigende kommunale udgifter til Movia. Vedtagelsen er derfor også et udtryk for, at kommunen vælger at satse på en fortsat forbedring og fastholdelse af gode buslinjer, som kan give større billetindtægter, i stedet for at nedlægge buslinjer for at opnå besparelser.

 

Spotsprøjtning til bekæmpelse af ukrudt på kommunale veje, fortove mv.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny politik om renhold af kommunens veje, fortove mv. og besluttet, at ukrudt fremover skal bekæmpes med sprøjtemiddel i spotsprøjte.

Spotsprøjten kan monteres på en mindre fortovsmaskine, og bekæmper ukrudt med en begrænset mængde pesticider. En censor i spotsprøjten registrerer grønne planter på belægningen, og afsætter en dosis ukrudtsmiddel på planten, som efterfølgende optager det. Arealet rundt om planten behandles ikke ud over spredebredden på sprøjtens dyse. Det betyder, at der stort set ikke efterlades ubrugt sprøjtemiddel omkring ukrudtet.

Metoden er langt mere effektiv og tidsbesparende end fx at benytte gasbrændere. Den opnåede besparelse kan anvendes til at bekæmpe ukrudt langs kantsten, på helleanlæg, på kommunale fortovsarealer, holdepladser i grus mv. Arealer, hvor der i dag kun bekæmpes ukrudt i begrænset omfang. Derved anvendes midlerne til et samlet løft af ukrudtsbekæmpelsen på kommunale veje og pladser. 

Se hele dagsordenen/referatet fra kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 28. april