Nyt om politik

Se beslutninger fra kommunalbestyrelsens møde den 31. marts 2016.

Planlægning for større vindmøller

Et flertal i kommunalbestyrelsen har omkring planlægning af større vindmøller besluttet, at planarbejdet stoppes, og at der ikke skal arbejdes videre med planlægningen for nye større vindmøller i Vordingborg Kommune, før resultatet af en statslig helbredsundersøgelse foreligger.

På baggrund af de kommunale målsætninger om CO2-reduktion igangsatte kommunalbestyrelsen i maj 2015 en proces i forhold til planlægning for større vindmøller. Den første del af denne proces har været indkaldelse af forslag og idéer til vindmølleplanlægningen, hvor der er modtaget 812 høringssvar. De mange høringssvar er primært indsigelser mod vindmøller alle steder i kommunen.

Ud over indsigelserne har igangværende statslige helbredsundersøgelser i forhold til naboskabet til vindmøller haft stor betydning for beslutningen. De statslige undersøgelser forventes først afsluttet ved udgangen af 2017, hvorfor kommunalbestyrelsen ikke ønsker, at det bliver muligt at opstille vindmøller før resultatet af disse undersøgelser foreligger.

Regnskab 2015

Vordingborg Kommunes regnskab for 2015 er nu afsluttet. Kommunalbestyrelsen har godkendt at det sendes til revisionen med henblik på at kunne godkende det endelige regnskab med revisionsberetning på Kommunalbestyrelsens møde 22. juni 2016.

Regnskabsresultatet er samlet set et underskud på 3,9 mio. kr. for hele koncernen. Det er et fornuftigt resultat ud af en samlet omsætning på 2,8 mia. kr.

Det oprindelige budget for 2015 indeholdt en forventning om et overskud på 17,3 mio. kr. og i dette lys er regnskabsresultatet noget ringere. Budgettet, som er administrationens sigtekorn i økonomistyringen, er dog blevet revurderet flere gange i løbet af året. Det betyder at det korrigerede budget indeholdt en forventning om et underskud på 138,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget er regnskabsresultatet således markant bedre.

Reduktion af udgifterne i budget 2016 med 10 mio. kr.

For at imødekomme den faldende gennemsnitlige kassebeholdning har kommunalbestyrelsen besluttet at reducere budgettet i 2016 til en række anlægsprojekter samt tre driftsbudgetter.

Der er tre anlægsprojekter hvor budgettet fjernes helt i 2016. Det er Energi og Varmeplan (0,5 mio. kr.), Cykelstiplan (1,5 mio. kr.) samt Tilgængelighedspulje (0,5 mio. kr.).

Derudover er der 6 projekter hvor en del af budgettet fjernes i 2016. Det er Havnerenoveringspulje (0,5 mio. kr.), Renovering af parker og grønne områder (0,3 mio. kr.), Miljømålslov (0,7 mio. kr.), Pulje til landsbyfornyelse (1,0 mio. kr.) samt bygningsvedligeholdelse (3,0 mio. kr.). Fælles for disse projekter er at der er overført væsentlige beløb fra tidligere år – så der kommer til at være aktivitet på området alligevel – og der er i det nuværende budget afsat midler i de kommende år til de selvsamme projekter.

På driftsbudgettet reduceres Udviklings- og Markedsføringspuljen med 1 million kroner, mens Forebyggelse af forsikringsskader samt Vedligeholdelse af klasse 6 veje hver reduceres med 0,5 mio. kr. i 2016.

Budgetreduktionen er gennemført for at forbedre likviditeten, som er i fare for at blive så lav at det vil reducere kommunalbestyrelsens råderum i fremtiden.

Godkendelse af projektforslag til nyt Borgercenter på Valdemarstorvet

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling godkendte, på ekstraordinært møde d. 26. nov. 2015, CASA Arkiteker A/S, Næstved som vinder af totalrådgiverudbuddet om opførelse af nyt Borgercenter på Valdemarstorvet, til erstatning for Borgerservice på rådhuset og Jobcenteret på Marienbergvej.

Konkurrenceforslaget er nu bearbejdet og med baggrund i bl.a. byggeprogram og arbejdsgruppers medvirken, godkendte Kommunalbestyrelsen på mødet den 31. marts det fremlagte projektforslag, og besluttede samtidig at projektet udbydes i fagentrepriser.

Der udarbejdes nu endeligt EU-udbudsmateriale, hvorefter der prækvalificeres fagentreprenører. Licitation forventes afholdt ultimo august med byggestart primo september 2016 og en forventet indflytning ultimo 2017.

Anlægsrammen for nyt Borgercenter er sat til 50 mio. kr.

Anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger 2015

Kommunalbestyrelsen har besluttet at frigive en anlægsbevilling, på 7,5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i 2016.

Der fokuseres, udover anviste projekter i energimærkerne for de kommunale bygninger, på etablering af vedvarende energi, efterisolering, belysningsprojekter, energioptimering af klimaskærm samt afskaffelse af olie- og gasfyrede anlæg, i det omfang det er muligt.Olie- og gasfyrede anlæg søges erstattet af bl.a. varmepumpeanlæg. En udskiftning til energirigtig belysning på p-pladser, ved daginstitutioner, skoler og administrationsbygninger, er ligeledes et indsatsområde.

De enkelte tiltag har en tilbagebetalingstid på mellem 2 og 15 år, og for at få synergi i investeringerne, er der medtaget logiske sammenhængende tiltag, som kan have en tilbagebetalingstid på over 15 år.

Overordnet set forventes en besparelse på ca. 0,6 mio. kr. i 2016 mod en investering på kr. 7,0 mio. kr., hvilket giver en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 12,5 år. De gennemførte tiltag forventes endvidere at udløse en årlig tilbagevendende CO2 besparelse på ca. 150 ton.

For at få fuld synergi i projekterne samtænkes energibesparende foranstaltninger, så vidt muligt, med bygningsvedligeholdelsespuljen og aktuelle ombygninger/renoveringer i de kommunale bygninger.

Integrationsrådets årsberetning godkendt

Kommunalbestyrelsen har godkendt Integrationsrådets årsberetning for 2015, hvor rådet redegør for sine aktiviteter i det forgangne år.

Integrationsrådet har bl.a. afholdt fire meget velbesøgte arrangementer og rådet har i 2015 haft fokus på at brede integrationsfremmende aktiviteter ud i kommunens lokalområder ved at støtte flere arrangementer. Integrationsrådet har bl.a. afholdt en storstilet udflugt til sildemarkedet i Stege, hvor to store busser blev fyldt og flere naturvejledere deltog. Rådet har også afholdt en foredragsaften om vejen til integration, hvor en kendt skuespiller fortalte sin historie og rådets formand og næstformand fortalte om deres vej til integration. Her deltog ca. 100 personer.

Rådets medlemmer har frivilligt oversat materialer for BROEN Vordingborg, for at øge kendskabet til foreningen, der bl.a. giver midler til unges fritidsaktiviteter.

Derudover har rådets formand og flere af rådets medlemmer deltaget ved diverse borgermøder i relation til flygtninge og integration. Integrationsrådet har i 2015 afgivet høringssvar vedr. kommunens budget for 2016 samt beskæftigelsesplanen for 2016.

Integrationsrådets årsberetning sendes til Rådet for Etniske Minoriteter, der bl.a. rådgiver ministeren for Udlændinge, Integration og Bolig i emner, der omhandler flygtninge, indvandrere og integration.