Nyt om politik uge 12

I denne uge er der nyt fra kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen afholdt møde torsdag den 22. marts. På dagsordenen var blandt andet kommunens regnskab for 2017, en tilpasning af serviceniveauet på Borgerservice i Stege og Præstø, en kvalitetsrapport for skoleområdet, godkendelse af lokalplan for stationsområdet i Vordingborg samt indførelse af digitale valglister.

Regnskab 2017 viser stort overskud

Vordingborg Kommune har opnået et samlet overskud på drift og anlæg på 121 mio. kr. i 2017. Det er et rigtig godt økonomisk resultat og med henvisning til vores gennemsnitlige kassebeholdning var det vigtigt for Kommunen at vores store organisation leverede sådan et resultat nu. Efter afdrag på gæld og optagelse af nye lån er resultatet et overskud på 99 mio. kr.

Regnskab 2017 har betydet at den gennemsnitlige kassebeholdning er steget støt hele året, så der ved årsskiftet var en gennemsnitlig kassebeholdning på 166 mio. kr.

Det er selvfølgelig positivt, at de økonomiske og finansielle resultater er gode. Fremover vil Kommunalbestyrelsen dog arbejde for at der bliver større overensstemmelse mellem budget og regnskab, fordi kommunalbestyrelsen giver budgetbevillinger til de forskellige områder med den intention, at det skal udmønte sig i service til borgerne på den ene eller den anden måde.

Regnskabsresultaterne trækker tråde ind i 2018 og fremtiden. Det viser, at kommunen står overfor nogle udfordringer på områderne for udsatte børn og udsatte voksne, som ikke er blevet håndteret tilstrækkeligt. Der er igangsat et arbejde, som dels skal pege på mulighederne for at nedbringe udgifterne og dels skal sikre, at budgettet rettes op til et realistisk niveau.

Tilpasning af serviceniveau på Borgerservice i Præstø og Stege

På baggrund af kritik af sidste års besparelser på borgerserviceområdet besluttede kommunalbestyrelsen, at tilpasse serviceniveauet på borgerserviceopgaver i Stege og Præstø.

Det betyder at:

Biblioteker og borgerservicefunktioner fastholdes samlet i både Stege og Præstø. Dermed mindskes de to enheders sårbarhed samtidig med der sikres effektiviseringsgevinster og et højt serviceniveau i forhold til såvel biblioteker som borgerservice.

Samtidig gennemføres der en række tiltag, herunder uddannelse af medarbejderne, så der i borgerservice i Stege og Præstø kan håndteres ansøgninger om og udlevering af pas og kørekort fire dage om ugen samtidig med, at åbningstiden en dag om ugen udvides til kl. 17. Åbningstiden vil således være fire timer med undtagelse af en dag, hvor der vil være åbent i fem timer.

Kommende åbningstider i henholdsvis Bibliotek og Borgerservice Præstø og Stege bliver følgende:

Der er åbent 5 dage om ugen.

Mandag – onsdag fra kl. 12-16.

Torsdag fra kl. 12-17

Fredag fra kl. 12-16

På fredage er der dog lukket for ekspedition af pas og kørekort.

For at sikre ordentlige forhold i relation til diskretion ved henvendelser, gennemføres en ombygning på biblioteket i Stege. Ombygningen forventes færdig inden sommeren 2018.

Det nye serviceniveau i Stege og Præstø startes op inden sommeren 2018. Herefter kan man i både Stege og Præstø få løst de samme borgerserviceopgaver som før servicetilpasningen 1. september 2017.

Kvalitetsrapport for skoleområdet

Kommunalbestyrelsen godkendte kvalitetsrapporten for skoleåret 2016/17.

Rapporten viser et overordnet billede af hvordan det går i kommunens skoler ud fra nogle fast definerede kriterier, som tæller bl.a. trivsel, afgangsprøvekarakterer og andelen af en ungdomsårgang, der gennemfører mindst én ungdomsuddannelse. Kvalitetsrapporten er gældende for skoleåret 2016/17.

Trivslen bliver målt på 4 parametre: Faglig trivsel, Ro og orden, Social trivsel og Støtte og inspiration og generelt ligger besvarelserne omkring 3,5-3,7 på en 5 trins skala, hvilket svarer til et niveau lige under landsgennemsnittet.

Karaktergennemsnittet i de bundne prøvefag i 9. klasses afgangsprøver lå i skoleåret 2016/17 på 6,3, hvor det i skoleåret 2015/16 lå på 6,0. Karaktererne holdes op imod en socioøkonomisk reference, som i korte træk handler om hvad man kan forvente set i forhold til områdets demografiske sammensætning. Én skole har overhalet den socioøkonomiske reference og i alt 4 ud af 5 skoler har halet ind på den socioøkonomiske reference i forhold til året tidligere.

Det fortæller, at spændet mellem de faktiske resultater og de resultater man forventer af skoledistriktet ikke er så stort, som det har været.

I 2015 var 38,4% af eleverne i gang med en ungdomsuddannelse 3 måneder efter 9. klasse. I 2016 var 44,5%, hvilket er noget tættere på landsgennemsnittet. I disse tal indgår også andelen af elever, som starter på en erhvervsfaglig uddannelse. Her er der også specifikt sket en stigning: fra 8,1% i 2015 til 11,0% i 2016.

Kvalitetsrapporten, som udarbejdes hvert andet skoleår, er kommunalbestyrelsens lovbestemte værktøj til at styre efter mål og resultater.

De overordnede målsætninger i kvalitetsrapporten handler om at folkeskolen på nationalt plan skal:

  • Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som de kan.
  • At folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til daglige resultater.
  • At tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandet andet gennem respekt for professionel viden og praksis.
  • At eleverne skal opnå et højere fagligt niveau når de forlader folkeskolen.
  • At alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik.

Kvalitetsrapporten er altså et grundlag for både kommunalbestyrelsen og skolebestyrelser til at gå i dialog med forvaltning og skoleledere om skolevæsenet og skolernes udvikling lokalt.

Inden kvalitetsrapporten blev behandlet i kommunalbestyrelsen, har den været drøftet i skolebestyrelserne. Skolebestyrelsernes høringssvar er vedhæftet kvalitetsrapporten som bilag.

Med de initiativer, som er sat i gang som opfølgning på kommunens Børne og Ungepolitik fra 2017 og Strategiplan for skoleområdet 2017-19, som følges op af skolernes egne udviklingsplaner, vurderer kommunalbestyrelsen, at skoleområdet er godt i gang med at arbejde med konkrete målsætninger for at løfte resultaterne for de parametre, som kvalitetsrapporten hviler på.

Endelig vedtagelse af lokalplan for Stationsområdet i Vordingborg.

En enig kommunalbestyrelse vedtog den nye lokalplan for Stationsområdet i Vordingborg.

Som følge af de indkomne bemærkninger er lokalplanen enkelte steder blevet ændret, dog vil de bemærkninger der omhandler trafikken i og omkring området blive behandlet i forbindelse med arbejdet med at realisere planen. Lokalplanen kan i sin endelige form ses her:

http://vordingborg.dk/kommunen/hoeringer-og-annonceringer/

Byudviklingen af et nyt attraktivt byområde i den vestlige del af midtbyen kan nu igangsættes, og arbejdet med at gøre området til et attraktivt knudepunkt for alle kan igangsættes.

Der åbnes mulighed for etagebyggeri på 2-3 etager ud mod gaden og op til 6 etager i områdets midte. Der planlægges for boliger med erhverv, deriblandt muligheden for en dagligvarebutik. Boligerne bliver en blanding af almen og privat udlejning i størrelsen 70-110 m2. I alt kan der bygges 7-8000 m2.

Stationsområdet vil blive omdrejningspunktet for byens unge og de rejsende, som nyder godt af et miljø med aktivitet, underholdning og ”en pause” på sin vej gennem byen.

Ved næste valg får alle scannet valgkortet ind

Kommunalbestyrelsen har besluttet at indføre digitale valglister på alle valgsteder.

Ved valget i november 2017 indførte Vordingborg Kommune digitale valglister ved de fem største valgsteder: Stege, Præstø, Lundby, Masnedsund og Vordingborg. Det var en stor succes. IT-udstyret fungerede, som det skulle, og registreringen af vælgerne gik meget mere smidigt.

På baggrund af de erfaringer indføres der nu digitale valglister på alle 17 valgsteder. Det stiller nye krav til valgstyrere og tilforordnede, men da det er et enkelt system, forventer kommunalbestyrelsen, at det vil være en nem omstilling.

Kampagne ved kommunal- og regionsrådsvalget

Ved valget i november 2017 gennemførte Vordingborg Kommune en kampagne med mange forskellige tiltag for at opnå en høj valgdeltagelse.

Kampagnen op til og under valget er nu evalueret og kommunalbestyrelsen tog evalueringen til efterretning og sagde ja til et forslag om gratis kaffe, te og saft til vælgerne ved næste valg.

Hovedkonklusionerne i evalueringen er:

Der blev arrangeret flere ekstra muligheder for at brevstemme før valget. Der var dog kun få vælgere, som benyttede sig af muligheden på Vordingborg Uddannelsescenter og i en valgbus i Koster, Damme og Lundby. Der var lidt større interesse for at brevstemme på Vordingborg Station.

I samarbejde med lokalrådet arrangerede kommunen en særlig brevstemmeaften i Svinø. Her havde lokale ildsjæle gjort en stor indsats for at tilrettelægge og reklamere, og det blev en succes med ca. 60 deltagende vælgere.

Det blev taget flere initiativer i forhold til unge vælgere. Blandt andet var det et fint tiltag, at en studerende på Vordingborg Gymnasium fremstillede en lille film om, hvorfor det er vigtigt at stemme. På valgaftenen var 22 unge med ude på valgstederne og opleve, hvordan et valg foregår ”bag kulisserne”. Der blev oplevet positivt af både de unge og de valgtilforordnede.

For at skabe en hyggelig stemning på valgstederne blev der på de valgsteder, hvor det var muligt, tilbudt kaffe og te til vælgerne. Det var lokalrådene, der stod for dette de fleste steder, mens det andre steder var den lokale forpagter, som sørgede for det. Tilbuddet blev modtaget meget positivt af vælgerne, og det er kommunens håb at kunne gentage dette ved fremtidige valg og om muligt udvide til flere valgsteder. Valgsekretariatet kan dog endnu ikke vurdere, om det er muligt ved folketingsvalg, hvor der normalt kun er en frist på tre uger til at stable hele valghandlingen på benene.

Se andre dagsordener og referater her.