Nyt om politik uge 13

I denne uge er der referat fra Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 27. marts. Mødet blev holdt på Svend Gønge Skolen i Lundby. På dagsordenen var blandt andet regnskab 2018, fremrykning af penge til cykelsti i den nordlige del af kommunen, lokalplan og kommuneplantillæg for biogasanlæg, en bevarende lokalplan for Lindholm, deltagelse i sagsanlæg mod Staten og penge til de nye lokale havneudvalg.

Regnskab 2018

Kommunens regnskab for 2018 er nu gjort op. Resultatet er et overskud på driften på 102 mio. kr., investeringer for 108 mio. kr. og dermed et samlet underskud på 6 mio. kr.

Forbruget på kassebeholdningen var 29 mio. kr. fordi der var et relativt stor afdrag på gælden i 2018.

Resultatet er fornuftigt. Den gennemsnitlige kassebeholdning er omkring 200 mio. kr. Der netto-afdrages på kommunens gæld og generelt er der styr på økonomien.

Læs årsberetning og specifikationer

Penge til cykelstier i 2019

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 27 marts 2019 besluttet at fremrykke penge fra årene 2020 og 2021 til 2019, således at der nu kan frigives i alt 18 mio. kr. til etablering af cykelsti i den nordlige del af kommunen.

Der søges ekstern finansiering via statslige puljer og private aktører.

Kommunalbestyrelsen fremhævede, at det er vigtigt at sikre skolevejene i kommunen, og en detailplan for cykelstier i den nordlige del af kommunen skal fremlægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Administrationen skal fremlægge et opdateret, belyst projekt for strækningen mellem Bårse og Køng på et kommende møde I Udvalget for Plan og Teknik.

Når priser og løsninger er klar skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, hvor i den nordlige del af kommunen de 18 mio. kr. skal bruges.

Lokalplan og kommuneplantillæg for biogasanlæg vest for Køng Mose

Kommunalbestyrelsen vedtog lokalplan og kommuneplantillæg, som muliggør etablering af et større biogasanlæg vest for Køng Mose.

Biogasanlægget er planlagt at afgasse rester fra levnedsmiddelindustrien samt husdyrgødning og øvrige biomasser fra nærområdet. Når biomassen er afgasset kan restproduktet anvendes som gødning til landbrugene i området.

Selve gasproduktionen fra det ansøgte anlæg vil være bio-naturgas, som afsættes gennem det eksisterende naturgasnet.

Forslagene har været i høring, hvilket medførte 123 høringssvar. Høringssvarene gav ikke anledning til konkrete ændringer i planforslagene, til trods for at størstedelen af høringssvarene udtrykte utilfredshed og usikkerhed i forhold til det planlagte anlæg.

Der er den 25. februar 2019 udsendt et udkast til miljøgodkendelse i 8 ugers høring. Med miljøgodkendelsen fastlægges de konkrete vilkår for driften af anlægget. Høringen er tilgængelig på kommunens hjemmeside under ”høringer og annonceringer”.


Sagsanlæg mod staten

Kommunalbestyrelsen besluttede at tilslutte sig gruppen af i alt 18 kommuner som vil stævne staten, i en sag hvor kommunernes påstand er, at Økonomi- og Indenrigsministeriet ikke har fulgt love og regler i forbindelse med udregningen af kommunernes tilskud og udligning.

Vordingborg Kommune ville have modtaget yderligere 51 mio. kr. tilsammen i 2017 og 2018, hvis udregningen var foregået som den skulle. Det er dette beløb kommunen forventer at få udbetalt hvis dommen falder ud til kommunernes fordel.

Der var yderligere tab for kommunen i de foregående år, men dette krav er forældet og kan ikke gøres gældende.

Kommunalbestyrelsen ser en retssag som denne som en absolut sidste udvej for at opnå den retfærdighed som de mener der ikke har været hidtil. Hvis der kan opnås en politisk løsning på problemet hilses dette velkommen, men indtil videre har regeringen ikke givet indrømmelser overfor denne gruppe af kommuner.


Lindholm skal have bevarende Lokalplan

Kommunalbestyrelsen har beslutte,t at der skal udarbejdes en bevarende lokalplan for Lindholm. Øen, som regeringen har udset til at være udrejsecenter for udlændinge, der er uønskede i Danmark.

Og det skal åbenbart gå stærkt. Vordingborg Kommune – og resten af Danmark hørte om planerne første gang i slutningen af november 2018, da finanslovsforslaget blev fremlagt. På de efterfølgende høringsmøder, hvor der er blevet rejst voldsom kritik af planen for et udrejsecenter, slog Integrationsminister Inger Støjberg fast at beslutningen ikke kan ændres, og stillingen som centerchef er allerede opslået.

Men samtidig er det vigtigt - uanset om det lykkes eller ej for kritikerne at få ændret planerne for udrejsecenter på Lindholm - at bevare de kulturværdier og den kulturhistorie som øen rummer.

Lindholm er er nemlig ikke bare en ø. Det er et stykke Danmarkshistorie, der i sin modsætningsfyldte tilstedeværelse udtrykkes igennem det bebyggede miljø og dets omgivelser. Lindholm er øen, hvor Danmarks svin og køer ind til i år blev sikret mod uønskede sygdomme.

Bag topsikrede mure er der de sidste 80 år blevet forsket i dødbringende vira, hvor syge dyr anvendes i forskningen og siden brændes i øens forbrænding: intet levende dyr kommer fra øen.

Parallelt med denne barske virkelighed lever smuk arkitektur fra 30’ernes Danmark sammen med en rig, velholdt og produktiv have. Modsætningen mellem ude og inde er her øget og spændt til et yderste alt imens hele scenariet indelukkes først af vild bevoksning og siden af vand.

Vordingborg Kommune har kontaktet både Kulturminister Mette Bock, Miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann Jensen og Erhvervsminister Rasmus Jarlov med henblik på samarbejde om en bevarende lokalplan for at bevare væsentlige kulturværdier på øen til eftertidens historie-fortælling. Men alle tre ministre har afvist at indgå i et samarbejde herom. Derfor har kommunalbestyrelsen nu selv valgt at gå i gang.


Penge til de nye lokale havneudvalg i lystbådehavnene

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at de lokale havneudvalg på hver lystbådehavn får et mindre beløb, som de selv kan disponere. Beløbene ligger på mellem 25.000 og 75.000 kr. pr havneudvalg.

Midlerne fordeles ud fra en fordelingsnøgle med et grundbeløb til alle havneudvalg og en variabel del afhængig af antal fastliggere og antal gæster, sejlere og campere.

Beslutningen ligger i forlængelse af det nye samarbejdsgrundlag for lystbådehavnene, som Kommunalbestyrelsen vedtog i sommeren 2018.

Det lokale havneudvalg på den enkelte havn bestemmer selv, hvordan de tildelte midler skal anvendes inden for den brede ramme, som er defineret i samarbejdsgrundlaget. Her fremgår det, at pengene eksempelvis kan anvendes til: Sikkerhed i havnen, forskønnelse af havnens bygninger, forskønnelse af de grønne arealer med blomsterkummer og beplantning, mindre opstilling af inventar såsom legepladser, grillhytter, shel¬ters, små campinghytter, saunavogne og meget andet.

Udgangspunktet er, at pengene skal investeres i infrastruktur/projekter, der ikke genererer en større afledt drift.

Da midlerne er anlægsmidler, kan det enkelte havneudvalg vælge at spare op, så der i kommende år vil være et større beløb til rådighed for det enkelte havneudvalg.

Det er ligeledes tanken, at der hvert år skal gives hvert havneudvalg et beløb, som de på denne måde kan råde over og træffe beslutning om.


Nyt byrum i Damme-Askeby anlægges snart

Kommunalbestyrelsen godkendte skitserne af det første anlægsprojekt i områdefornyelsen i Damme-Askeby – et levende byrum med planter, siddemuligheder og tryggere adgangsforhold.

Områdefornyelsens overordnede mål er at skabe et attraktivt mødested centralt i Damme-Askeby med plads til ophold, aktiviteter og samvær for både lokale borgere, erhvervslivet og besøgende.

Områdefornyelsens første etape foregår omkring brugsen i Damme-Askeby på areal ejet af hhv. Lendemarke Brugsforening og Vordingborg Kommune.

Der anlægges et nyt, offentligt byrum ved indgangen til brugsen og ind- og udkørselsforholdene samles øst for brugsen og gøres tryggere. Samtidigt sker der en generel forskønnelse af området bl.a. med beplantning, således at den anonyme parkeringsplads bliver til et attraktivt bytorv og samlingssted.

Den nye ind- og udkørsel vil give trafikanter bedre udsyn ved ud- og indkørsel samt gøre det mere overskueligt at komme til og fra brugsen.

Byrummet understøtter den lokale udviklingsplan og det lokale arbejde for aktivt at skaffe flere tilflyttere til byen og medvirke til øget livs- og bykvalitet på Vestmøn.

Anlægget forventes færdigt i sommeren 2019.

Læs referat fra kommunalbestyrelsesmødet den 27. marts

Se alle dagsordener/referater