Nyt om politik uge 17

I denne uge er der nyt fra kommunalbestyrelsen og syv politiske udvalg.

Kommunalbestyrelsen afholdt møde torsdag den 26. april. På dagsordenen var blandt andet kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for Langelinie 48 i Stege (Ellens Cabaret), byudvikling i Mern, oprettelse af et nyt udsatteråd, støj i Rådhusparken mm. 

Nyt plangrundlag for Langelinie 48 i Stege (Ellens Cabaret)
Kommunalbestyrelsen har besluttet at afvise Kommuneplantillæg nr. 40 – ”Boliger ved Langelinie i Stege” og forslag til Lokalplan B 15.18.01 – ”Boligområde ved Langelinie 48 i Stege” i deres nuværende form og har vedtaget, at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag i samarbejde med parterne bag projektet.

Det afviste kommuneplantillæg og forslag til lokal har tidligere været i offentlig høring i otte uger. I høringsperioden blev der også afholdt et borgermøde den 6. februar 2018, hvor ca. 70-80 borgere mødte op. Der indkom også 47 høringssvar med i alt 278 underskrifter.

Planforslaget blev oprindeligt udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra en ejendomsudvikler, der ønsker at købe og bygge boliger på Langelinie 48 i Stege.

Vordingborg Kommune får et udsatteråd
Kommunalbestyrelsen har godkendt vedtægter og forslag til organisering af et udsatteråd. Det betyder, at borgere med særlige sociale problemstillinger nu får deres helt eget talerør i Vordingborg Kommune.

Med et formaliseret udsatteråd giver kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune således en gruppe mennesker, der ellers føler, at de har udfordringer med at blive hørt, mulighed for at komme til orde.

Udsatterådets opgave er at rådgive om udsattes særlige udfordringer i voridngborg Kommune og forelægge problemstillinger, initiativer og ideer for Udvalget for Social og Psykiatri, som på sin side påtager sig en formidlings og initiativpligt over for de øvrige fagudvalg og kommunalbestyrelsen.

Rekruttering af medlemmer til rådet vil blive annonceret i aviser og via opslag på Jobcentret, Center for Rusmidler og på kommunens væresteder. Der er lagt op til, at annonceringen foregår fra slutningen af april frem til den 23. maj 2018, således at Udsatterådets sammensætning godkendes i Udvalget for Social og Psykiatri den 6. juni, og rådet kan afholde det første møde efter sommerferien.

Byudvikling i Mern – billige boliger og nye byrum
Kommunalbestyrelsen har frigivet de afsatte midler til områdefornyelsen i Mern samt givet anlægsbevilling til et forsøgsprojekt om billige boliger i og omkring Mern Station. 

Områdefornyelsen har et samlet budget på 3.325.000 kr., hvoraf 1/3 finansieres af staten og 2/3 af Vordingborg Kommune. Formålet med områdefornyelsen er gennem tæt samarbejde med lokale aktører at forskønne byens rum, synliggøre landskabet samt øge trafiksikkerheden i Mern by.

Første del af anlægsfasen er netop igangsat. Vejforløbet er blevet indsnævret, der er etableret vejbump og lagt rød asfalt, der synliggør byens centrum samt plantet træer. Næste skridt er at afslutte hjørnet ud til krydset Ørslevvej-Lilliendalsvej med bede og bænke og herefter indretning af grunden på Kalvehavevej 4 til offentligt bytorv.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen støtter foruden områdefornyelsen et forsøgsprojekt med fleksible boligenheder på Mern Station med 9.120.000 kr. Forsøgsprojektet imødekommer to af landets store udfordringer: Behovet for billige lejeboliger og ny anvendelse af tomme, forfaldne bygninger.

For at muliggøre projektet er der lavet en ny lokalplan med kommuneplantillæg, der ændrer ejendommens status fra erhverv til bolig, samt fastlægger rammerne for bevaring af tre nærliggende historiske bygninger i Sønder Mern: Stationsbygningen, posthuset og den tekniske skole.


Ved det seneste borgermøde om begge projekter den 7. februar 2018 var der stor lokal opbakning til både områdefornyelsen og forsøgsprojektet, der opgraderer byrum og skaber nye rammer for fællesskaber og bosætning.

Projekterne forventes færdiganlagt i 2020. 

Ny lokalplan for sommerhusområdet i Bakkebølle
Kommunalbestyrelsen har vedtaget ny lokalplan for sommerhusområdet i Bakkebølle. 

Baggrunden for at udarbejde ny lokalplan for sommerhusområdet i Bakkebølle er, at det ønskes at regulere opsætning af husstandsvindmøller, hvilket ikke har været muligt med den hidtil gældende lokalplan “Byplanvedtægt nr. 4”, som stammer helt tilbage fra 1964.

Udarbejdelse af en ny lokalplan giver desuden en tiltrængt fornyelse af den 50 år gamle byplanvedtægt. De bebyggelsesregulerende bestemmelser er blevet tilpasset og som en væsentlig ændring hæves bebyggelsesprocenten fra 10 til 15, svarende til det nuværende bygningsreglements muligheder.

Med en ny lokalplan bliver også udpeget bevaringsværdig bebyggelse med henblik på at sikre eksisterende kvaliteter i de udpegede bygninger.

Lokalplanen vil desuden fortsat sikre, at de eksisterende grønne udsigtskiler holdes fri for bebyggelse.

Ordensreglement for støj i Rådhusparken
Kommunalbestyrelsen har vedtaget et ordensreglement for Rådhusparken i Vordingborg. Fremover vil det ikke være tilladt at støje, spille musik mv. i parken, hvis det kan genere andre gæster i parken eller naboer. Reglementet har været i høring hos Ungdomsrådet, inden det blev vedtaget.

Det nye ordensreglement vedtages efter klager til kommunen over, at især mange unge bruger parken til støjende fester om sommeren. Reglementet skal godkendes af politiet og opsættes på skilte i Rådhusparken. Herefter kan politiet håndhæve det. Vordingborg Kommune forventer derfor, at sommeren i Rådhusparken bliver mere stille, end den har været de foregående år.

Midler til kunstgræsbaner
Kommunalbestyrelsen har besluttet, at frigive midler til påbegyndelse af etablering af kunstgræsbaner i Præstø og Stege. Kommunalbestyrelsen har afsat 750.000 kr. til hver af de respektive klubber, Præstø IF og Møn Fodboldklub.

Beløbet skal bruges på blandt andet jordbundsundersøgelser, skitser og tegninger, som skal danne baggrund for den endelige prisfastsættelse. Fodboldklubberne i Præstø og Stege skal selv finansiere det resterende beløb på mellem 2 og 2,5 million kr. I Præstø IF har man indsamlet 300.000 kr. Møn Fodboldklub har igennem Fanefjordfonden fået 250.000 kr. og forventer yderligere at kunne indsamle 250.000 kr.

Derudover har begge klubber iværksat forskellige andre initiativer. Hvis klubberne lykkedes med at indsamle de resterende beløb, så igangsættes etableringen af kunstgræsbaner.

Herunder kan du læse hele referatet fra kommunalbestyrelsen og de øvrige udvalg.

Kommunalbestyrelsen

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse

Udvalget for Børn, Unge og Familie

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Kultur, Idræt og Fritid

Udvalget for Plan og Teknik

Udvalget for Social og Psykiatri

Udvalget for Turisme, Udvikling og Erhverv

Se andre dagsordener og referater her.