Nyt om politik uge 17

I denne uge er der referat fra kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 24. april. På dagsordenen var blandt andet hjemtagning af rengøring, plan for store solcelleanlæg og byfornyelse i Jungshoved.

Vordingborg Kommune hjemtager sidste delområde af rengøringen

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet, at hjemtage rengøringen for delområdet Møn pr 1. januar 2020. Vordingborg kommune har derved hjemtaget rengøringen, der i 2011 blev besluttet udliciteret, men som nu ligger centralt placeret i Vordingborg Kommunes Ejendomscenter.

Hjemtagningen af rengøringsopgaverne er gennemført i tre etaper, startende 1. april 2018 og 2 etape med opstart 1. januar 2019 og endeligt sidste etape 1. januar 2020. Ejendomscenter Drift vil herefter bestå af mere end 100 medarbejdere fordelt på teknisk service, rengøring og kantinedrift.

Vordingborg Kommunes Ejendomscenter vil nu igangsætte etableringsfasen og efter sommerferien vil rekrutteringen af nye medarbejdere kunne igangsættes, således at der fra 1. januar 2020 vil kunne udføres rengøring i eget regi på kommunens ejendomme på Møn.

Baggrunden for kommunalbestyrelsens ønske om hjemtagelse af rengøringen er en højnelse af kvaliteten af udført arbejde, til glæde for borgere og medarbejdere, men også et øget fokus på rengøringsassistenternes arbejdsvilkår og miljøet i øvrigt.

I forbindelse med hjemtagningen har der været stort fokus på at optimere arbejdsvilkårene for assistenterne samtidig med fokus på miljøbelastningerne. Der bliver i dag benyttet materialer som ikke udvinder mikroplast, minimal brug af kemi og materiel som har en lang holdbarhed, og som samlet giver et mindre miljøaftryk.

Hjemtagningen har tillige vist sit værd ved den store fleksibilitet, således at resurserne kan bruges optimalt på de enkelte virksomheder, samtidig med at der nu er mere rent og arbejdsmiljøet er højnet.

Ambitiøs plan for solceller skal bane vej for CO2-neutral energiproduktion

Kommunalbestyrelsen har besluttet at gå videre med seks større områder for udlægning af solcelleanlæg i kommunen ved Køng Mose, Udby, Barmosen, Ørslev, Mern og Høvdingsgård.

Det er en del af den Strategiske Energiplan 2016, hvor målsætningen er planlægning for 67.000 MWh årlig produktion fra solceller inden 2020, som en del af Vordingborg Kommunes klimaindsats.

Planlægningen af de seks større områder for solcelleanlæg skal understøtte Vordingborg Kommunes overordnede mål om en CO2-reduktion på 20% i 2020.

På længere sigt er målsætningen 100% lokalt produceret vedvarende energi i 2035 til el og varme.

Samlet set planlægges der for et areal på 500 ha, hvor omfanget af realiseringen vil afhænge af projektudviklingen for det enkelte område.

Se og læs mere om ”Forslag til kommuneplantillæg nr. 44 - Store solcelleanlæg”  

Anlægsbevilling til byfornyelse i Jungshoved by

Kommunalbestyrelsen besluttede at give en anlægsbevilling til forskønnelse af Jungshoved by.

Forsøgsprojektets samlede budget er på 2 mio. kr., hvor der gives 100% refusion fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen meddelte den 18. december 2018 i henhold til byfornyelseslovens §96 tilsagn om tilskud på i alt 2. mio. kr. til gennemførelse af forsøgsprojektet ”Jungshoved – Den blomstrende halvø” under temaet ”Natur- og landskabsværdier i byfornyelsen”.

Projektets overordnede temaer er biodiversitet og samskabelse. Byfornyelsen skal styrke Jungshoved by med nye byrum, bringe halvøens smukke natur ind til øens centrum, samt vise vejen ud i landskabet og til egnens landsbyer.

Projektet forløber frem til sommeren 2020.

Grøn omstilling skal styrkes gennem internationalt bynetværk

Kommunalbestyrelsen har besluttet at fortsætte og intensivere det løbende arbejde med den grønne omstilling med hjælp fra det internationale bynetværk C40 og den grønne tænketank CONCITO.

Udarbejdelsen af den kommende planstrategi 2019 er igangsat, og her er et af de store temaer integreringen af FN’s verdensmål i selve planlægningsarbejdet.

Med deltagelse i Realdaniaprojektet DK2020 ønsker Vordingborg Kommune at styrke omstillingen som en del af arbejdet med at blive klimaneutral og modstandsdygtig senest i 2050.

Målet med DK2020 kampagnen er at sætte skub i implementeringen af Paris-aftalen i Danmark samt bringe danske kommunale klimaløsninger ud til resten af verden. Der nedsættes en tværgående projektgruppe med forankring i Afdeling for Plan og By.

Projektet løber gennem 2019 med afslutning i foråret 2020.

Læs mere om DK2020

Se referat fra Kommunalbestyrelsesmødet den 24. april 2019.

Se dagsordener/referater fra alle udvalg