Nyt om politik uge 21

Der er nyt fra kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen holdt møde onsdag den 24. maj. På dagsordenen var blandt andet lokalplan og VVM tilladelse til en udvidelse af Vordingborg Havn, en lånegaranti til havnen samt regler og tidsplan for valg til Integrationsrådet.

VVM tilladelse til Vordingborg Havn

Kommunalbestyrelsen har givet VVM tilladelse til udvidelse af Vordingborg Havn.

Udvidelsen skaber et godt grundlag for vækst og udvikling i Vordingborg Kommune og udnytter de nye muligheder der ligger i etableringen af den nye Storstrømsbro og højhastighedsjernbane.

VVM redegørelsen for havnen danner grundlag for VVM tilladelsen, der sikrer at havneudvidelsen kan foregå uden væsentlige miljøgener.

 

Ny lokalplan for Vordingborg Erhvervshavn

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en ny lokalplan (H 15.01.03) for Vordingborg Erhvervshavn. Lokalplanen muliggør en betydelig udvidelse af havnearealet og kajen på Masnedø.

Udvidelsen vil realisere Vordingborg Kommunes mål om, at Vordingborg Havn skal udbygges til en regional havn.

En udvidelse af kapaciteten vil blandt andet gøre havnen attraktiv i forbindelse med kommende anlægsopgaver i området – eksempelvis den ny Storstrømsbro.

På baggrund af høringssvarene til lokalplanforslaget er det besluttet at begrænse havneudvidelsen mod vest, så der udvises større hensyn til beboerne og sommerhusejerne ved Ore.

Havneudvidelsen omfatter dog stadig 28 ha. nyt landområde, hvilket vurderes at sikre havnens udviklingsmuligheder de kommende år.

 

Garantistillelse til Vordingborg Havn

Kommunalbestyrelsen godkendte en ansøgning fra Vordingborg Havn om en garantistillelse på 170,1 millioner kroner til brug for en stor udvidelse af havnen.

Vordingborg Havn ønsker både at udvide havnens areal, kajens længde samt sejlrenden, så den med 10,4 meter bliver en af de dybeste på Sjælland.

Arealudvidelsen skal bruges til kunder, som allerede i dag er på havnen, og som ønsker at udvide deres virksomheder og centralisere store dele af deres virksomhed netop i Vordingborg.

Udvidelsen af havnen vil ikke kun have betydning for havnen, men for hele Vordingborg Kommune, ikke mindst økonomisk. På havnen vil der direkte blive ansat mellem 15 og 20 medarbejdere. Men den afledte effekt af et sådan byggeri er meget stor. Det vurderes, at selve havneprojektet vil give op til 234 årsværk, og at de private investeringer vil give op til omkring 900 årsværk, som både involverer lokale og regionale arbejdspladser.

Havnen vil optage lånet i Kommunekredit over maksimalt 25 år, og vil udover en rente på 1,75 procent også skulle betale Vordingborg Kommune garantiprovision. Det vil samlet løbe op i en kommunal indtægt på 18,2 millioner kroner.

Garantien kan gives uden, at det påvirker den låneramme, som kommunen har til rådighed.

 

Regler og tidsplan for valget til Integrationsrådet i 2017

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 24. maj godkendt regler og tidsplan for valget til kommunens Integrationsråd.

Valget afvikles i perioden fra den 24. november til den 14. december 2017.

Der er valg til Integrationsrådet hvert 4. år, og valgperioden følger kommunalbestyrelsen.

Det er kommunalbestyrelsen, der formelt set udpeger Integrationsrådets medlemmer.

Integrationsrådet består af 17 medlemmer, hvoraf de ni pladser fordeles blandt flygtninge- og indvandrergrupperne i Vordingborg Kommune. Det er de ni pladser, der afholdes valg til. De øvrige pladser besættes gennem direkte udpegning fra relevante fag- og interesseområder samt kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Reglerne for valget til Integrationsrådet fastsætter bl.a. afstemningsformen, hvem der er opstillings- og stemmeberettiget samt hvilke principper, der styrer rådets sammensætning efter valget.

Der nedsat en valgbestyrelse, der består af seks Integrationsrådsmedlemmer samt rådets sekretær og koordinator. Det er valgbestyrelsens opgave at planlægge og gennemføre valget.

Vigtige datoer

Fredag den 1. september: Informationsmateriale om valget er tilgængeligt

Onsdag den 11. oktober: Informations- og opstillingsmøde

Onsdag den 25. oktober: Frist for opstilling som kandidat

Fredag den 24. november: Stemmeberettiget har modtaget deres stemmeseddel

Torsdag den 14. december: Frist for at afgive sin stemme

Fredag den 15. december: Optælling af Stemmer 

 

Se hele referatet fra Kommunalbestyrelsen - er først tilgængeligt mandag den 29. maj.

Se alle dagsordener og referater.