Nyt om politik uge 25

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen samt fra to udvalg.

Kommunalbestyrelsen godkendte at et forslag til Helhedsplan for Præstø bliver sendt ud i høring fra den 15. august 2016 til den 9. oktober 2016, og at der afholdes offentligt møde den 18. august 2016 fra 19.00 – 21.30.

Helhedsplanen for Præstø er udarbejdet i samarbejde med byens parter, der har fulgt arbejdet og kommet med vigtige bidrag til planen. Planen indeholder en oversigt over de potentialer og udviklingsmuligheder som byen rummer, og skal ses som et arbejdsredskab, der skal inspirere både kommunen og byens parter til nye initiativer i byen.

Udgangspunktet for planen er Kommunalbestyrelsens vision for hele kommunen og for Præstø by gælder særligt, at visionen skal opfyldes ved at:

  • Dyrke de kvaliteter, der skaber rammerne om det gode og sunde liv
  • Give familier mulighed for at få hverdagen til at hænge sammen
  • Fokusere på samarbejdet og fællesskabet mellem borgere og mellem vore købstæder og vore landdistrikter

Helhedsplanen fokuserer på, at Præstø er et af de mest attraktive steder at bo i, både i Vordingborg kommune, men også for familier og borgere i den region vi tilhører – ”Greater Copenhagen”.

Helhedsplanen består af en overordnet vision for udviklingen af Præstø by og en oversigt over de kvaliteter og potentialer byen rummer og som helhedsplanen skal understøtte udviklingen af.

Præstøs potentialer er nærmere beskrevet i bilaget ”Potentialeanalyse af Præstø” udarbejdet af arkitektfirmaet Zark.

 

PLANLÆGNING AF ANTONIHØJEN ER GODT I GANG

Kommunalbestyrelsen vedtog nogle principper for den kommende udvikling af Antonihøjen, og efter sommerferien går arbejdet med lokalplanlægning og tilrettelæggelse af udbygningen af området for alvor i gang.

Arealet opdeles i tre områder til boligbyggeri samt et areal, der skal udnyttes som et fælles friareal for både byen og for de nye boliger på højen. Det kommende friareal vil udover selve højen indeholde en skovplantning med stier langs Næstvedvej og i kanten mod Ny Esbjergvej.

De tre områder til boligbyggeri repræsenterer de tre etaper med boliger, som en udbygning af området forventes at ske i.

Den første etape vil blive en udbygning af arealet mod nord ved Rødeledsvej med parceller til ca. 20 fritliggende huse og ca. 10 rækkehuse, og midlerne fra salget skal bruges til anlæg og etablering af friarealerne. De tre etaper med boligbyggeri vil blive solgt som storparceller til investor der via købsaftale og lokalplan forpligtiger sig til at byggemodne og opføre det kommende byggeri så intentionerne i arkitektkonkurrencen opfyldes.

Et lokalplanforslag forventes at foreligge i slutningen af 2016, hvorefter salg og byggemodning kan gå i gang.

 

GODKENDELSE AF VANDHUSBYGGERI SAMT TILKØB

Kommunalbestyrelsen godkendte tegningerne for byggeriet af det nye Vandhus, og besluttede samtidig, at tilkøbe en række ekstra ydelser inden for det afsatte budget til bygherreudgifter.

Tilkøbene drejer sig om:

• En optimering af vandrutsjebanen, så den får en starthøjde på fem meter, en længde på 39,1 m. og med landing i eget kar.

• Forbedring af tilgængelighed i form af platformstørrelse på lift, en flytbar trappe til bassiner samt mindre indretningsændringer m.m.

• Et fuldt udbygget parkerings- og ankomstareal foran Poten/Vandhus.

• En sammenbygning fra Vandhus 1’sal og til Poten’s 1`sal’s ventilationsrum på ca. 350 m2., beliggende 2,2 m. højere end 1’sal Vandhus, herunder, trappeudvidelse, liftforøgelse, gangbro m.m.

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse og tilkøb forventes anlægsarbejdet for alvor at gå i gang i begyndelsen af august, så Vandhuset forventeligt kan indvies i oktober 2017.

 

HANDICAPPOLITISK HANDLEPLAN 2016-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte den handicappolitiske handleplan, som er et supplement til kommunens handicappolitik.

Handleplanen, som er gældende for 2016 og 2017 er udarbejdet i samarbejde med kommunens afdelinger og stabe. Den beskriver og synliggør de indsatser, som alle i kommunen i de to år skal arbejde for at gennemføre eller igangsætte for på sigt at opnå målsætningerne i handicappolitikken. Nogle indsatser er nye initiativer, mens andre er dedikeret til at videreudvikle tidligere forsøgsordninger eller forankre dem i driften. Andre igen kræver samarbejde mellem flere afdelinger, for at sikre at borgeren oplever en helhedsorienteret indsats.

Processen frem mod en godkendelse har været lang. Først har alle kommunale afdelinger opdateret deres afsnit med de indsatser, som de mener skal være i fokus i 2016 og 2017. Herefter er Handicaprådet kommet med eventuelle kommentarer til den enkelte afdelings udkast. Derefter er handleplanen blevet behandlet i fagudvalgene og har så igen været i høring i Handicaprådet, inden den nu er blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen.

 

NY STRATEGI FOR JORDHÅNDTERING I VORDINGBORG KOMMUNE

For at gøre en indsats for en mere bæredygtig jordhåndtering - både miljømæssigt og økonomisk - har kommunalbestyrelsen vedtaget en strategi for jordhåndtering i Vordingborg Kommune.

I de bygge- og anlægsprojekter, hvor der er overskud af jord, vil der i fremtiden kunne spares mange penge.

Da der indtil nu ikke har været lokale muligheder for bortskaffelse af jord køres overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter i dag ud af kommunen til deponering eller nyttiggørelsesprojekter langt væk.Det betyder at der i projekterne er store udgifter til jordhåndtering, og samtidig unødig meget CO2-udledning fra transporterne.

Vordingborg Kommune ønsker med den nye strategi, at overskudsjord i stedet for at være et dyrt affaldsprodukt for bygherrer skal være en ressource, der anvendes lokalt, hvor det graves op, eller nyttiggøres i projekter i Vordingborg Kommune til gavn for borgerne.

Til strategien er knyttet et handlekatalog med en række projekter, hvor jord kan nyttiggøres. Det er besluttet, at arbejde videre med fem af disse projekter i umiddelbar forlængelse af strategiens vedtagelse. Et af disse projekter er, at den planlagte udvidelse af Vordingborg Havn sker med nyttiggørelse af overskudsjord. Et andet projekt er, at aktiviteterne i fritidsområdet Barmosen vedligeholdes og udbygges med overskudsjord.

Med vedtagelsen af strategi for jordhåndtering bliver mulighederne for at nyttiggøre jord og for at skille sig af med overskudsjord inden for kommunes grænser betydeligt forbedret. 

 

SE HELE REFERATET FRA KOMMUNALBESTYRELSEN SAMT FRA TO UDVALG.

Kommunalbestyrelsen

Udvalg for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

 

Se alle dagsordener og referater.