Nyt om politik uge 25

Der er nyt fra Kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen holdt møde torsdag den 22. juni. På dagsordenen var blandt andet et lokalplanforslag for byggeri ved Antonihøjen, tiltag for at få en høj stemmeprocent ved november måneds kommunalvalg samt en kvalitetsrapport for dagtilbud.

Regulering af byggemulighederne i dele af Præstø Bymidte

I november 2014 blev der vedtaget en lokalplan for hele Præstø Bymidte. Med lokalplanen blev byggemulighederne, dels fastsat ud fra de eksisterende bebyggelsesprocenter i lokalplanens delområder, dels ud fra ønsker til de fremtidige byggemuligheder, som er rammesættende for byrummet.

Lokalplanen gav en række utilsigtede forhøjelser af grundværdien for en række ejendomme, hvor der ikke var overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og ønsker til udviklingen. På den baggrund har kommunalbestyrelsen besluttet, at vedtage en lokalplan med regulering af bebyggelsesprocenterne for enkelte dele af Præstø bymidte.

Med den endelige vedtagelse af planen er der konkret tale om nedjustering af bebyggelsesprocenterne for 47 ejendomme og opjustering for 1 ejendom.

Ændringen forventes at slå igennem på ejendomsvurderingerne på en række ejendomme i 2018 og grundskylden i 2019.

 

 

En særlig indsats for, at mange stemmer til november

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at kommunen skal gøre en særlig indsats op til kommune- og regionsrådsvalget i november for at få en høj valgdeltagelse.

Ved sidste kommunalvalg lå Vordingborg Kommune på en flot valgdeltagelse på 75,8 %, svarende til 27.509 afgivne stemmer ud af 36.270 stemmeberettigede. På landsplan lå valgdeltagelsen på 71,9 % og i kommunerne omkring os på 72-75 %. Ved det kommende valg er det håbet, at mindst lige så mange borgere stemmer som sidste gang.

Inden valget den 21. november i år er det besluttet at gennemføre seks tiltag:

  • Udsende en SMS-opfordring til de 22-29-årige om at stemme.
  • Udsende en folder til de unge om, hvordan man stemmer. Den skal distribueres via uddannelsesstederne og evt. suppleres med en video på kommunens Facebook.

  • Give mulighed for at brevstemme på stationerne i Vordingborg og Lundby samt på Vordingborg Uddannelsescenter.

  • Give mulighed for at brevstemme i en valgbus en dag i hvert af de fire områder med lavest valgdeltagelse – Svinø, Lundby, Koster og Damsholte.

  • I samarbejde med interesserede lokalråd at byde på kaffe og kage på valgsteder på valgdagen.

  • At annoncere for de offentlige valgmøder, hvor alle opstillede partier er inviteret, og hvor alle borgere er velkomne.

 

Lokalplan for byggeri ved Antonihøjen i Præstø

Der blev i 2016 afholdt arkitektkonkurrence for bebyggelse af området ved Antonihøjen i Præstø. Vinderforslaget har nu dannet grundlag for et lokalplanforslag, som kommunalbestyrelsen har besluttet at sende i 11 ugers høring.

Vinderforslaget, der er udarbejdet af arkitekt Peter Sim Sand, rummer en bebyggelsesplan, som er en tæt bebyggelse inspireret af Præstø’s historiske bymidte. Bebyggelsen rummer en lige fordeling mellem rækkehuse langs en bygade og villaer på mindre sideveje.

Der er med lokalplanforslaget lagt op til, at bygningernes dimensioner reguleres, mens materialevalget er mere frit. Dette skal sikre, at området kan udbygges med et nutidigt arkitektonisk udtryk.

Projektet er blevet suppleret med en bæredygtig regnvandsløsning, hvor alt regnvand ledes til nedsivning i områdets laveste del. Regnvandsløsningen skal sikre, at den nye bebyggelse ikke bidrager til regnvandsproblemer i Præstø omkring Tubæk Å.

Lokalplanforslaget er i høring fra d. 28. juni til d. 13. september 2017, og der afholdes borgermøde d. 30. august 2017 – se mere på www.hoering.vordingborg.dk fra d. 28. juni.

 

Kvalitetsrapport for Dagtilbud 2016

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde torsdag d. 22. kvalitetsrapport for Dagtilbud 2016.

Kvalitetsrapporten fungerer som et dialog- og udviklingsredskab til drøftelse af såvel status som udvikling og fastsættelse af mål på dagtilbudsområdet.

Kvalitetsrapporten udkommer hvert andet år.

Denne rapport indeholder også resultaterne fra brugerundersøgelse på hele dagtilbudsområdet. Resultaterne viser, at der er stor tilfredshed med kommunale Dagtilbud. Der er også bud på, hvordan Dagtilbud kan blive endnu bedre.

 

Administrationsgrundlag for udbud af anlæg, nybyggeri og bygningsvedligehold vedtaget

I forbindelse med input fra Vordingborg Erhvervsforening, i samarbejde med Vordingborg Håndværkerforening og Stege Håndværkerforening, har Vordingborg kommune foretaget justeringer af kommunens administrationsgrundlag for udbud af anlæg, nybyggeri og bygningsvedligeholdelse.

Forud for justeringerne har administrationen afholdt afklarende møde med repræsentanter for erhvervsforeningen og håndværkerforeningerne, foretaget tilretninger af administrationsgrundlaget, hvorefter dette har været i høring ved repræsentanter for Vordingborg Erhvervsforening og håndværkerforeningerne og med en positiv tilbagemelding om, at administrationsgrundlagets indhold må blive til fælles glæde.

På den baggrund har Kommunalbestyrelsen nu vedtaget et nyt ”Administrationsgrundlag for udbud af anlæg, nybyggeri og bygningsvedligehold”, der skal være gældende for arbejder der administreres af Trafik, Park og Havne og Ejendomscenteret.

De primære tilretninger i administrationsgrundlag er, at der ved anlægsarbejder over 10 mio. kr., tages kontakt til Vordingborg Erhvervsforening for at drøfte det aktuelle udbud og i hvilken form det skal udbydes.

Udbud under 10 mio. kr. udbydes så vidt muligt i fagentrepriser, men med forskellige entreprisegrænser for de enkelte fag. Arbejder under de fastsatte entreprisegrænser kan udbydes i underhåndsbud med 2-3 bydende.

Endvidere er der tilføjet et afsnit om opgaver under 25.000 kr. og kommunens forpligtigelser i øvrigt, herunder brug af indkøbsaftaler, aftaler om boligadministration og servicearbejder. 

Se hele dagsordenen/referatet fra

Kommunalbestyrelsen

Se alle dagsordener og referater.