Nyt om politik uge 25

I denne uge er der nyt fra kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen afholdt møde torsdag den 21. juni. På dagsordenen var blandt andet valg af medlemmer til §17 stk. 4 udvalget for borgerinddragelse og nærdemokrati, afslutning på 0-18 års udvalgets arbejde, udvidelse og justering af mulighederne for tilskud til tilgængelighed og nye mødedage og mødesteder for kommunalbestyrelsen i 2019.

 

Valg af medlemmer til §17 stk. 4 udvalg for borgerinddragelse og nærdemokrati

Kommunalbestyrelsen godkendte kommissorium for det kommende §17 stk. 4 udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan Vordingborg Kommune kan styrke og udbygge borgerinddragelsen og nærdemokratimodellen. Kommunalbestyrelsen udpegede Peter Ole Sørensen (Venstre) til formand for udvalget, Carsten Olsen (Socialdemokratiet) som næstformand samt Ann Busch (Alternativet) og Marie Hansen (Dansk Folkeparti).

Derudover består udvalget af følgende medlemmer:

  • 2 medlemmer fra lokalrådene udpeget af landsbyforum
  • 1 medlem udpeget af og blandt ungdomsrådets medlemmer
  • 1 medlem udpeget af og blandt idrætsrådets medlemmer
  • 1 medlem udpeget af og blandt folkeoplysningsrådet medlemmer
  • 1 medlem udpeget af og blandt det frivillige samråd medlemmer
  • 1 medlem fra kulturlivet udpeget af kommunalbestyrelsen
  • 1 medlem fra handelslivet udpeget af handelsstandsforeningerne
  • 1 medlem af direktionen
  • chefen for Afdeling for Strategi og Implementering

Derudover indgår repræsentanter fra de generelle kommunedækkende råd i arbejdet i arbejdsgrupper, workshops mm. Udvalget indleder sit arbejde den 1. august 2018 og skal aflevere sine anbefalinger senest 1. juni 2019. Herefter skal Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati, på baggrund af §17. stk. 4 udvalgets arbejde, give sine anbefalinger til kommunalbestyrelsen.

 

Afslutning på §17 stk. 4 udvalgets (0-18 års-udvalget) arbejde

Som afslutning på §17 stk. 4 (0-18 års) udvalgets arbejde, drøftede kommunalbestyrelsen udvalgets anbefalinger til det politiske niveau og de anbefalinger, som skolerne efterfølgende skal tage stilling til lokalt. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig også blandt andet at bede administrationen om at udarbejde forslag til tre modeller for en ny tildelingsmodel på skoleområdet i overensstemmelse med 0-18 års udvalgets anbefalinger.

0-18 års-udvalget har haft til opgave at gøre status på og komme med forslag til justeringer af de hidtidige mål og indsatser i børne- og ungepolitikken med henblik på at udarbejde en handlingsplan for det samlede børneområde. Udvalget har i dette arbejde primært haft fokus på skoleområdet og mulighederne for at sikre eleverne et højere fagligt niveau og bedre trivsel i skolen blandt elever og medarbejdere.

 

Udvidelse og justering af mulighederne for tilskud til tilgængelighed

Vordingborg Kommune har en årlig pulje på 300.000 kroner til medfinansiering af tiltag til forbedring af tilgængeligheden fra offentlige gadearealer til forretninger, caféer, restauranter, offentlige kulturtilbud mv. og fra private adgangsarealer til bygninger med offentlighedens interesse.

Kommunalbestyrelsen besluttede at udvide de tilskudsberettigede tiltag med tilgængelighedstiltag inde i private bygninger, der ejes og drives med et alment formål og med offentlig adgang fx forsamlingshuse, sportshaller, klubhuse, uddannelsessteder og valgsteder. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig at udvide tilskuddenes dækningsområde til også at omfatte tilskud til forbedring af tilgængeligheden til privat ejede arealer med fortidsminder og rekreative ruter/faciliteter, samt private naturarealer med offentlig adgang.

 

Nye mødedage og mødesteder for kommunalbestyrelsen i 2019

Kommunalbestyrelsen besluttede, at deres møder i 2019 flyttes fra torsdage til onsdage og primært afholdes sidste onsdag i måneden. Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at 2-4 af disse møder afholdes uden for Vordingborg Rådhus – muligvis i en af kommunens andre administrationsbygninger. Møderne for 2019 bliver annonceret på kommunesiderne i Sydsjællands Tidende og på Vordingborg Kommunes hjemmesiden - vordingborg.dk.