Nyt om politik uge 26

I denne uge er der referat fra kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen holdt møde den 26. juni. På dagsordenen var blandt andet et forslag om at de nye busser, som kommer på gaden i 2022 skal køre med et bio-brændstof af enten bio-diesel eller bio-gas og en miljøgodkendelse af et biogasanlæg på marken bag Næstvedvej 400 i Vordingborg.

Busserne skal fra 2022 køre på bio-brændstoffer

Movia skal snart foretage nye udbud af buslinjer, som indbefatter alle buslinjer i Vordingborg.

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at de nye busser, som kommer på gaden i 2022 skal køre med et bio-brændstof af enten bio-diesel eller bio-gas.

Fra 2022 får kommunerne mulighed for selv at vælge drivmiddel i de offentlige busser. Der kan vælges imellem nulemission (udledning af CO2, NOx og partikler er nul), eller fossilfrihed (udledning af CO2 er nul), eller delvis fossilfrihed, eller kun lovmæssige krav (EURO6 mv.). Det forventes, at drift med nulemission vil blive tilbudt som el-bus (kan også være brintbus), og drift med hel eller delvis fossilfri vil blive tilbudt med busser med almindelige forbrændingsmotorer, som kan køre på blandingsforhold imellem biobrændstof og almindelig brændstof (diesel eller gas).

Movia har anbefalet kommunerne at vælger et bio-brændstof i de nye busser. Dette begrundes i, at der allerede nu er så mange bestillinger fra København og Roskilde Kommune på nulemissionsbusser (el-busser fra Kina), at Movia vil afvente erfaringer herfra. Endvidere er argumentet, at teknologiudviklingen går meget stærkt, og at det er fornuftigt at sprede kommunernes teknologiskift over en årrække. Der forventes fra år 2027-2029 et bedre marked for udbud med nulemissionsløsninger, som også europæiske busfabrikanter er klar til at deltage i.  

Movia undersøger i øjeblikket muligheden for, at de nye busser kan udstyres med ramper for lettere ind- og udstigning.

Movia skønner, at merudgiften at køre på bio-brændstof vil være ca. 2,8 mio. kr. pr. år.

Fritagelse for byggesagsgebyrer for midlertidige arrangementer

Kommunalbestyrelsen vedtog sidste år at fritage velgørende offentlige arrangementer, der har fået momsfritagelse af SKAT, for byggesagsgebyrer. Beslutningen har dog vist sig at være for snæver, da kun få arrangementer har kunne dokumentere en momsfritagelse.

Særligt har det vist sig, at små foreninger ikke er omfattet af momsfritagelse, hvilket sandsynligvis var intentionen med beslutningen sidste år.

Derfor har Kommunalbestyrelsen nu besluttet at fritage alle midlertidige arrangementer for byggesagsgebyrer. Dette for at fremme de frivilliges initiativer og skabe gode rammer for arrangementer i Vordingborg Kommune, til stor glæde for borgere og turister.

Beslutningen medfører at alle midlertidige arrangementer fra og med 1. januar 2019, fritages for byggesagsgebyr.

Miljøgodkendelse af biogasanlæg

Vordingborg Kommune har meddelt miljøgodkendelse af et biogasanlæg på marken bag Næstvedvej 400, 4760 Vordingborg. På biogasanlægget skal afgasses gylle fra husdyrbrug i området, samt biomasseaffald fra en lokal fødevarevirksomhed. Biogasanlægget skal levere gas til naturgasnettet.

Miljøgodkendelsen sætter bl.a. grænser for lugt og støj fra virksomheden. Grænseværdierne svarer til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Grænseværdierne sikrer at de fleste mennesker ikke vil opleve væsentlige gener.

Der forventes ikke meget støj fra selve anlægget, men der vil være en del lastbilkørsel til og fra anlægget. Forebyggelse af lugtgener vil kræve en vedvarende indsats fra virksomheden med drift af lugtrenseanlægget for selve virksomheden og fokus på de produkter der opbevares i planlageret.

Når alle tilladelser er givet vil anlægget blive etableret i løbet af ca. 1½ år.

Lokalplan for ny dagligvarebutik i Køng

Vordingborg Kommunalbestyrelse har nu, efter endt offentlig høring, vedtaget lokalplan for en ny dagligvarebutik i Køng. Hensigten er at muliggøre en dagligvarebutik på vestsiden af Næstvedvej ved Bygaden/Bankevejen.

Dagligvarebutikken får vejadgang fra Bankevejen, og lokalplanen fastlægger bygningens placering, ydre fremtræden og hvordan arealerne omkring butikken skal anlægges.

Sideløbende med lokalplanen er også vedtaget et tillæg til kommuneplanen, som mere overordnet ændrer på arealets anvendelse og lokalområdets bystruktur, som har betydning for hvor der søges placeret lokale servicefunktioner som for eksempel butikker.

10 busstoppesteder på Møn og Bogø forbedres

Movia giver tilskud til forbedring af 10 af de mest benyttede busstoppesteder langs buslinjerne 664 og 667, som betjener Møn og Bogø . Her kommer i løbet af efteråret 2019 nye buslæskure, skærme med visning af tid til næste bus samt flisebelægninger, cykelstativ og affaldsspand. Så vidt muligt etableres forhøjede kantstene for at lette ind- og udstigning.

Vordingborg Kommune har igennem de seneste år haft fokus på forbedring af venteforholdene ved busstoppestederne langs kommunens to R-linjer. Der mangler dog stadig gode venteforhold på langt hovedparten af kommunens ca. 320 busstoppesteder. Det gælder især langs kommunens fem buslinjer, som ikke er R-ruter. Kommunen ønsker derfor at opgradere 10 busstoppesteder langs buslinjerne 664 (Vordingborg-Bogø-Stege) og 667 (Stege-Klintholm havn), som betjener Bogø og Møn. Opgraderingen vil ske ved at kopiere udformning og typeelementer fra de busstoppesteder, som blev opgraderet i 2014/2015 på kommunens R-ruter.

Den samlede projektsum er 750.000 kr., som finansieres med 50 % af Vordingborg Kommune og med 50 % af Movias anlægspulje”.

Nyt offentligt bytorv i Mern

Kommunalbestyrelsen har som en central del af Områdefornyelsen i Mern nu vedtaget et projekt til etablering og indretning af et nyt offentligt ”bytorv”, på en grund for en nu nedreven ejendom på Kalvehavevej 4, der ligger ved siden af købmandsforretningen.

Projektet bygger på en længere borgerdreven proces, der resulterede i det vedtagne program for områdefornyelsen, der for et bytorv ønsker at ”etablere en mindre frodig grøn oase, et imødekommende borgertorv der dagligt skaber mere liv omkring købmanden, og gør det nemt og trygt for børnefamilier at opholde sig i byen. De ældre skal have mulighed for et hvil og en snak i venlige omgivelser”.

Denne bearbejdning af idegrundlaget er præsenteret på et borgermøde i februar 2018, som grundlag for det udarbejdede projekt.

Projekteringen af bytorvet ligger i forlængelse af de nu udførte etaper af områdefornyelsen, der navnlig omfatter etablering af vejtræer, parkeringsbåse, plantebede, og opholdsareal omkring krydset Lilliendalsvej / Kalvehavevej.

Der er nu igangsat en renovering af fortovsarealer langs Kalvehavevej 2-10 (bl.a. foran købmand og bytorv).

Nyt Egnshus ser dagens lys i Ørslev

Kommunalbestyrelsen har besluttet at gennemføre et fællesprojekt i Ørslev, som omfatter oprettelsen af et egnshus i Ørslev.

Ørslev Egnshus er etableret i Ørslev Skoles tidligere hjemkundskabslokale og natur/tekniklokale samt en tilbygning. Ørslev Egnshus er placeret mellem skole og idrætshal, således at alle kan drage nytte af de nye fleksible lokaler. I det tidligere hjemkundskabslokale er indrettet et egnshus-køkken. Desuden er etableret depoter samt toiletfaciliteter med handicaptoilet.

Der er oprettet en selvstændig Egnshus-forening, som varetager den daglige drift af Ørslev Egnshus.

Ørslev Egnshus vil som de andre egnshuse i kommunen modtage en årlig betaling for, at egnshusets lokaler stilles gratis til rådighed for frivillige foreninger i Vordingborg Kommune.

Derudover har Ørslev Egnshus mulighed for indtjening ved at leje lokalerne ud til alle former for private arrangementer.

Booking af Ørslev Egnshus vil være offentligt tilgængelig og håndteres af den bookingansvarlige i foreningen Ørslev Egnshus.

Ørslev Egnshus, vil blive officielt åbnet den 27 juni kl. 16.30.

 

Se referat fra Kommunalbestyrelsesmødet den 26. juni

Se referater fra alle udvalg