Nyt om politik uge 34

Der er nyt fra kommunalbestyrelsens møde den 25. august.

Kommunalbestyrelsen holdt møde torsdag den 25. august. På dagsordenen var blandt andet en ny natur- og miljøpolitik, et forslag til helhedsplan for Stege by samt frigivelse af midler til renovering af idrætsanlæg.

Helhedsplan for Stege sendes i offentlig høring

Kommunalbestyrelsen sender nu Helhedsplanen for Stege ud i offentlig høring.

Planen er udarbejdet i samarbejde med byens parter, der har fulgt arbejdet og er kommet med vigtige bidrag til planen.

Den offentlige høring sættes i gang på et møde i mønhallerne i Stege den 15. september 2016 fra kl. 19.00 til 21.00. På mødet præsenteres planen og der vil blive orienteret om mange af de initiativer, der allerede nu arbejdes med i Stege by.

I planen er der fokus på at udnytte potentialet i samspillet mellem handel og turisme, og på at hverdagstilbuddene, f.eks. faciliteterne i Mønshallerne og de rekreative stier og byområder også tænkes ind i en turismemæssig sammenhæng. Der fokuseres også på, at Stege skal være en attraktiv by at bo og drive virksomhed i, idet det anses for en forudsætning for en god udvikling af turismepotentialet.

Helhedsplanen er et arbejdsredskab, der skal inspirere både kommunen og byens parter til nye initiativer i byen. Helhedsplanen skal ses som et øjebliksbillede på mulighederne i byen. Målet er, at planen løbende evalueres, og at der en gang årligt gennemføres en dialog og forventningsafstemning om prioritering af indsatsen.

Med en tydelig plan skabes et grundlag for samarbejder om forskellige indsatser i forhold til potentielle tilflyttere, virksomheder og investorer. Planen bliver samtidig dynamisk, og rummer mulighed for at tilpasse sig ændrede forudsætninger.

Læs forslaget til helhedsplan for Stege

Trafiksikkerhedsarbejdet fortsætter

Trafiksikkerheden på vejene i Vordingborg Kommune er generelt god og følger den positive nationale udvikling med faldende antal uheld.

For at fastholde denne udvikling er det vigtigt at fortsætte trafiksikkerhedsarbejdet. Det har kommunalbestyrelsen valgt at prioritere ved at frigive de budgetterede 1,5 mio. kr. til trafiksikkerhed i 2016.

Det betyder blandt andet, at kommunen vil igangsætte arbejdet med at forny trafiksikkerhedsplanen fra 2013. Planen er et vigtigt redskab, som kommunen anvender til at prioritere efter blandt de mange trafiksikkerhedsmæssige indsatsområder og tiltag.

På vejene er der allerede blevet realiseret flere sikkerhedsprojekter i år, og dette arbejde vil også fortsætte i efteråret. De frigivne midler skal også bruges på deltagelse i de nationale færdselskampagner, hvor der f.eks. købes materialer til skolerne i forbindelse med skolestartskampagnen. En del af midlerne skal også bruges til at dække de udgifter som går til undersøgelser og trafiktællinger mv. i forbindelse med konkrete henvendelser om trafiksikkerhed og utryghed på vejene.

Vandkunst Stege Torv

Vordingborg Kommune er godt i gang med planerne om at etablere en vandkunst på Stege Torv.

Kommunalbestyrelsen har forlods reserveret ca. 500.000 kr. til anlægsarbejderne, og besluttede på mødet at frigive beløbet.

For nogle år siden var der en anden vandkunst på Torvet, som blev nedlagt af forskellige årsager, men nu er tiden moden til at få en ny vandkunst tilbage på Torvet.

Siden foråret har Trafik, Park og Havne haft en dialog med en rådgiver om at genbruge en del af det eksisterende pumpe- og filteranlæg. Det er nemlig en meget dyr omkostning at bygge pumpeanlæg, og for at kunne realisere en ny vandkunst for de frigivne midler, er det nødvendigt at genbruge noget af det eksisterende.

I slutningen af august måned mødes en række interessenter, hvoraf Stege Lokalråd og Handelsstandsforeningen m.fl. deltager. Her vil anlægsmuligheder og endelig placering blive drøftet.

Arbejdet herefter vil blive en projekteringsfase, hvor man forsøger, at opfylde flest mulige af de ønsker der fremkommer. Derefter skal der indhentes anlægstilbud fra entreprenører.

Håbet er, at vandkunsten bygges hen over vinteren, så anlægget er klart i foråret 2017.

Ny Natur- og Miljøpolitik vedtaget

Kommunalbestyrelsen vedtog en ny Natur- og Miljøpolitik. Politikken indeholder Kommunalbestyrelsens visioner og politiske målsætninger for kommunens arbejde natur- og miljøindsats inden for følgende fem gennemgående emner:

• Natur, erhverv og turisme

• Naturbevarelse og klimasikring

• Ressourcer og pesticider

• Samskabelse og inddragelse

• En effektiv og serviceorienteret myndighed

Visionerne og målsætningerne suppleres af et mere konkret bud på effekterne af kommunens solide indsats på området.

Politikken er blevet til efter input fra kommunens lokalråd, Miljørådet samt Handicaprådet og har været i offentlig høring i maj 2016 blandt alle kommunens borgere.

Udbedring af idrætsanlæg

Kommunalbestyrelsen frigav 400.000 kr. for 2016 til udbedring af idrætsanlæg i Kommunen.

En del boldbaner og idrætsanlæg er efterhånden godt brugt og trænger til et løft.

De frigivne midler vil gå til topdressing og udjævning af enkelte boldbaner, derudover vil der ske udbedringer på et par af Kommunens tennisbaner og andre sportsanlæg. Ydermere vil løbebanen på Vordingborg Stadion blive udbedret med blandet nyt grus og genopretning af banen.

Hvis midlerne rækker, vil resten blive brugt til at udbedre og reparere noget af inventaret omkring udvalgte idrætsanlæg. 

Se hele referatet fra kommunalbestyrelsesmødet